Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelut

Elämän ja arjen keskiössä - yksilölliset asumisratkaisut

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluita järjestetään aina yksilöllisten tarpeiden mukaan silloin, kun itsenäinen asuminen ja omassa kodissa selviytyminen eivät onnistu. Lähtökohtana on, että henkilöllä on hänen tuentarpeitaan ja toimintakykyään vastaava asunto. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Asumispalvelua ei järjestetä, mikäli henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.


Tuentarpeen mukaista asumista

Asumispalveluiden järjestämisen piiriin tullaan palvelutarvearvion ja palvelusuunnitelman tekemisen/ tarkistamisen kautta. Erilaisia asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, ohjauksen ja hoidontarve. Oikein kohdistuvan ja oikea-aikaisen asumisen arvioinnissa käytetään toimintakykyä mittaavia mittareita (RAI) ja yksilöllistä tarveharkintaa. Asumistarve arvioidaan asumisen koordinointi tiimissä, jossa asumisen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan monialaisesti. Lähtökohtaisesti asiakkaan omalle käsitykselle annetaan erityistä merkitystä päätettäessä asumisen järjestämistavasta.

Soiten toiminta- alueella asumispalveluita toteutetaan palveluina omaan kotiin, tukiasunnoissa, erilaisissa asumisyksiköissä, ryhmäkodeissa ja palvelutaloissa. Asumispalveluja järjestetään Soiten omana toimintana (kehitysvammaisten asuminen) tai hankkimalla ostopalvelua kuntayhtymiltä, yhdistyksiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Asumispalvelut järjestetään aina jo olemassa olevan tuentarpeen mukaisesti.

Asumisen koordinointi tiimi (SAS) – asumispalvelujen oikea kohdentuminen ja oikea-aikaisuus.

Tavoitteena arjen sujuvuus sekä mielekäs ja turvallinen arki.

Omat asumisen toimintayksiköt (kehitysvammaisten asuminen)

Kotona asumisen tuki – asuminen itsenäisesti omistus tai vuokra-asunnossa. Kotona asumista tukevia palveluja tuottavat Soite alueella eri toimijat. Apua arjen haasteisiin tuotetaan Soiten omana toimintana eri toimialueilla, kuten kotihoidon, tukipalvelujen ja avohuollon kautta.


Tuetun asumisen asiakkaat tarvitsevat vaihtelevasti tukea ja ohjausta itsenäisen asumisensa tueksi.  Tukea ja ohjausta järjestetään tarvittaessa omaan asuntoon. Tuki järjestetään avohuollon tiimin ohjaajien, asumispalvelun ohjaajien ja muiden tukipalvelujen kuten kotipalvelun turvin.


Ohjattu asuminen sopii henkilölle, joka on melko itsenäinen päivittäisissä perustoiminnoissaan. Asumista tuetaan päivittäin, mutta tähän asumismuotoon ei kuulu yövalvontaa. Ohjatun asumisen yksiköt:

Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunnan tuki ja ohjaus ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelu on tarkoitettu ympärivuorokautista apua ja tukea tarvitseville henkilöille ja se toteutetaan pääsääntöisesti ryhmäkodeissa. Tehostettua asumista tarjoavat seuraavat Soite alueen yksiköt:

Vaikeavammaisten palveluasuminen

Järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua jatkuvasti tai erityisen runsaasti. Asuminen voidaan järjestää vammaispalvelulain mukaisena palveluasumisena kotiin tai hankkimalla asumista ostopalvelveluna kuntayhtymiltä, yhdistyksiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluasuminen järjestetään aina henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan:

  • Omaan kotiin kotihoitona ja/tai henkilökohtaisen avun avulla.
  • Palvelutaloon eri palveluntuottajien ylläpitämissä palvelutaloissa.

Keväällä 2017 otettu käyttöön palveluseteli vaikeavammaisten asumispalveluissa.

Tilapäishoitoa järjestetään annetun viranhaltijapäätöksen mukaisesti. Tilapäisjakso voi olla esimerkiksi omaishoidonjakso, jolloin jaksosta tulee ilmoittaa omaishoidon toimistoon.

Yhteystiedot

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluiden palvelualuejohtaja
Sari Valkama 
puh. 040 804 2985


Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelujen koordinaattori
ja SAS-koordinaattori
Emilia Taipalharju 
puh. 040 804 3643


Avohuollon tiimi ja SAS-koordinaattori
Marjo Pollarikoski 
puh. 040 804 2126