Soite ➔ Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua sekä vaikuttaa kunnan toimintaan.

Vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti vammaisuuteen liittyvien asioiden osalta. Kunnan on asetettava väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvosto ja huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostoissa riittävä edustus.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopia vammaisneuvoston järjestämismallin paikallisesti. Kunnat ovat jo ennen kuntalain voimaantuloa perustaneet vammaispalvelulain pohjalta laajasti vammaisneuvostoja, jotka voivat edelleen jatkaa ja kehittää toimintaansa vammaisneuvostoja koskevat säännökset huomioon ottaen. 

Soitessa asiakas- ja kuntalaisosallisuus nähdään tärkeäksi asiaksi ja vammaisneuvosto on yksi tapa asian hoitamisessa. Soiten Kehittämisyksikkö vastaa asiakas- ja kuntalaisosallisuuden kehittämisestä ja toimeenpanosta.

Kunnalliset vammaisneuvostot jatkavat työtään kunkin kunnan päättämällä tavalla ja kunnat voivat jatkossakin halutessaan perustaa omia tai yhteisiä vammaisneuvostoja, koska nimenomaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää edelleen kuntien tehtäväksi ja kuntien muut kuin sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat myös vammaisia ja vammaisneuvostoilla on vaikuttamishaluja ja kehittämisehdotuksia myös kunnille.

Vammaisneuvoston tehtävänä Soitessa on edistää ja seurata erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa jokapäiväisessä elämässä.

Paikallinen asiantuntemus ja tiedon välittyminen maakunnallisesti onnistuu parhaiten, kun on sekä paikallisia että maakunnallinen vammaisneuvosto. Soiten vammaisneuvosto kokoontuu vuorotellen eri puolilla maakuntaa. Soiten ja kuntien vammaisneuvostojen välille rakennetaan toimiva yhteistyö niin, että kuntien neuvostot voivat esittää kysymyksiä ja siirtää Soiten vammaisneuvoston käsittelyyn sellaisia asioita, joiden katsovat sinne kuuluvan tai he haluavat vastauksen oman kuntansa alueen soteasioihin liittyen.

Soiten vammaisneuvostoon halutaan edustaja jokaisesta jäsenkunnasta niin, että kaikki alueella toimivat vammaisjärjestöt pääsevät mukaan neuvoston työhön. Kuntien vammais- tai vanhusneuvostoille (joissakin pienemmissä kunnissa vammais- ja vanhusneuvosto on ollut yhteinen tai vanhusneuvostoissa on käsitelty myös vammaisasioita) esitetään, että ne nimeävät edustajansa Soiten vammaisneuvostoon. Lisäksi neuvostoon tulisi kaksi kuntayhtymän hallituksen jäsentä ja riittävä Soiten viranhaltijaedustus. Vammaisneuvoston pysyvä asiantuntijajäsen olisi kehitysvamma- ja vammaishuollon toimialuejohtaja.


Vammaisneuvosto tulee kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on:

  • keskustella
  • antaa palautetta
  • välittää tietoa
kunnallisista neuvostoista maakunnalliseen neuvostoon ja päinvastoin.

Yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen edustajien on oman yhdistykseen liittyvien asioiden lisäksi otettava huomioon edustamansa kunta.

Vammaisneuvoston toimintaa koordinoi Soiten kehittämisyksikkö.

Kokoonpano 1.1.2021 - 31.12.2021

Nyberg Anders, puheenjohtaja
Saari Leo, varapuheenjohtaja
Erkkilä Esa / Vertanen Päiviö
From Marianne
Hannula Jukka
Heikkinen Raija
Kallio-Järvinen Minna
Kinnunen Elina
Koskela Tiina
Mikkola Antero
Möttönen Vuokko
Törmälehto Asta
Palosaari Anneli, Soiten hallituksen edustaja 
Kallio Jaana, Soiten hallituksen edustaja
Heinoja Satu, pysyvä asiantuntijajäsen

Salminen Jussi, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö, neuvoston esittelijä
Witick Tanja, vammaispalveluiden toimialuejohtaja
Granvik Paul, toimistosihteeri, neuvoston sihteeri

Yhteystiedot

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
Jussi Salminen

puh. 044 780 9444

Toimistosihteeri
Paul Granvik
puh. 044 780 9283


Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi