Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Välineet, koneet ja laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaispalvelulain tarkoittamaa taloudellista tukea päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin voidaan myöntää vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä ja henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa ja jotka eivät kuulu lääkinnällisenä kuntoutuksena korvattaviin apuvälineisiin. Tuki on 50 % kohtuullisiksi arvioiduista kustannuksista.  

Vamman vaatimat muutostyöt vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen korvataan kokonaan. Väline, kone tai laite voidaan antaa joko vammaisen henkilön omistukseen tai  käytettäväksi. Kyseessä on määrärahasidonnainen tukimuoto eli tuki myönnetään määrärahojen puitteissa.

Muut apuvälineitä myöntävät tahot

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä apuvälineitä voi tiedustella Soiten apuvälinekeskuksesta. 

Linkki: Apuvälinekeskus

Kansaneläkelaitoksen myöntämät apuvälineet

Kansaneläkelaitoksen on järjestettävä ja korvattava ammatillisena kuntoutuksena työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarpeelliset apuvälineet (esim. tietotekniset laitteet) vakuutetulle, joka sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi ei suoriudu opiskelusta tai työstä ilman niitä taikka jonka suoriutuminen ilman niitä olisi kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa. 

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 8 § (566/2005)

Opetuksessa tarvittavat apuvälineet

Opetukseen osallistumisen edellyttämät erityiset apuvälineet tulee perusopetuslain nojalla saada opetuksen järjestäjältä, ja ne kirjataan erityistä tukea saavan oppilaan erityisen tuen päätökseen. Myös laki ammatillisesta koulutuksesta antaa erityisopetusta saavalle toisen asteen opiskelijalle oikeuden saada opetuksen järjestäjältä opiskelun edellyttämät erityiset apuvälineet.
 
Vammaisten koulutuksen ja työllistämisen tuki ry (Tukilinja) tarjoaa tukea vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille sekä heitä suoraan tukeville yhdistyksille. Yhdistys on myöntänyt avustuksia mm. tietokoneiden hankintaan. 

Linkki: TukilinjaYhteystiedot

Välineet, koneet ja laitteet
Puhelinaika ma-pe klo 9-12
puh. 040 804 2122