Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

Soite 2.0 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan käynnistetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma. Visiona on, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020–2022. Lisätietoa: soteuudistus.fi

Soitessa on jo useamman vuoden kokemusta sote-integraatiosta: sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoispalveluiden yhteensovittamisesta. Soitessa uskotaan edelleen integraatioon ja peruspalveluiden vahvistamiseen – jopa enemmän kuin käynnistysvaiheessa. Työtä sen suhteen riittää vielä.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa tarkoituksena on ottaa Keski-Pohjanmaalla käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Asiakkaalle kehittämistyö näkyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun, yhteen toimivuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden parantumisena. Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on myös vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin.

Painotus on erityisesti palveluiden saatavuutta edistävissä toimissa perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Tarkoituksena on varmistaa, että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti. Kehittämistyössä otetaan huomioon tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen.


Tavoitteet ja osahankkeet Soitessa

Soitessa hankkeen avulla halutaan kehittää ja parantaa seuraavia kokonaisuuksia:

 • asiakaslähtöinen palvelumuotoilu
 • monimuotoiset, integroidut palvelupolut
 • yhdessä tekemisen ja vastuun kantamisen kulttuuri sekä ihmisen autonomian tukeminen
 • strateginen tiedolla johtaminen osana palvelujen järjestämistä
 • ennakoivien ja ehkäisevien palvelujen kehittäminen – matalan kynnyksen palvelujen ja avopalvelujen vahvistaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen


Soitessa näihin tavoitteisiin tähdätään osahankkeilla, joissa on tarkoitus mm:

 • jatkaa terveyskeskusvastaanottotoiminnan kehittämistä ja sosiaalipalvelujen integrointia
 • selvittää sosiaalityön vastaanottotoiminnan saavutettavuutta sekä kehittää terveydenhuollon integraatiota
 • kehittää ikäihmisten OmaSoite –toimintaa ja integroida se osaksi palvelukokonaisuutta
 • päivittää ja ottaa käyttöön monipalveluasiakkaan prosessi (sisältää lasten ja perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelut)
 • jalkauttaa perhekeskustoiminta ja ottaa perheneuvolan toimintamalli osaksi peruspalveluiden kokonaisuutta
 • kehittää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita perustasolla
 • vahvistaa omais- ja perhehoitokeskuksen toimintaa kaiken ikäisille asiakkaille
 • selkeyttää kuntoutuspalveluiden toimintamallia perustasolla
 • käynnistää koko Soiten laajuinen toimintakulttuurin muutosprojekti
 • käynnistää kehittäjäsosiaalityöntekijä –työmallin kokeilu
 • hyödyntää elintapaohjausta ja monitoimijaista yhteistyötä terveellisten elintapojen edistämiseksi
 • hyödyntää alueellista hyvinvointi- ja terveystietoa tehokkaammin palvelujen tuottamisessa


Soitessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta valmistellaan kokonaisuutena, johon kuuluu myös valtakunnallinen Rakenneuudistus-hanke.Yhteystiedot

Vastuu- ja yhteyshenkilö
Eija Kellokoski-Kari
puh. 040 804 2981