Terveyspalvelut ➔ Asiakkaan ja potilaan oikeudet ➔

Tietosuoja

Salassapitovelvollisuus

Soiten henkilökunnan ja opiskelijoiden on pidettävä salassa asiakkaiden ja potilaiden sairaudet sekä heidän henkilökohtaiset asiansa. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen ensisijainen käyttötarkoitus on asiakkaan palvelu ja potilaan hoito. Nämä on säädetty salassa pidettäviksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain nojalla.

Salassa pidettävien asiakas- ja potilastietojen ja muiden arkaluontoisten tietojen asiaton käsittely on kiellettyä. Soiten henkilökunta toivoo myös asiakkailta ja potilailta apua tässä  tärkeässä asiassa, jotta hekin pitäisivät luottamuksellisina tietoonsa tulleet asiakas / potilastovereita koskevat asiat.

Asiakas- ja hoitosuhde oikeuttaa käyttämään tarvittavia asiakas- ja potilastietoja ilman asiakkaan/potilaan erillistä suostumusta. Se, että henkilö hakeutuu palveluun tai hoitoon, voidaan katsoa suostumukseksi käyttää hänestä toimintayksikössä olevia, asiaan liittyviä asiakas- ja potilastietoja.

Lokirekisteritiedot ja niiden luovuttaminen

Palvelujen antajan tulee kerätä potilas- tai asiakastietojärjestelmän käytöstä ja tiedon luovutuksesta lokirekisteritietoa. Käyttölokirekisterin avulla todennetaan henkilörekisterin käyttö. Luovutusrekisteri tallentaa tiedot henkilörekisterin tiedon luovutuksesta. Lokirekisteritiedon avulla valvotaan ja tarkastetaan, että henkilötietorekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista.

Soitessa lokirekisterivalvontaa toteutetaan säännöllisesti sekä asiakkaan tai esimiehen pyynnöstä. Lokirekisterien käyttöoikeudet on rajattu henkilöille, joiden tehtäviin lokirekisterivalvonta kuuluu.

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen perusten. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena lomakkeella.

Jos potilaalla tai hänen laillisella edustajallaan on tietojen väärinkäyttöepäily, hän voi pyytää asiasta selvityksen joko vapaamuotoisella kirjeellä tai erillisellä lomakkeella. Väärinkäytösepäilyn selvittämistä varten pyynnössä tulee olla tarvittavat tiedot:

  • epäilty väärinkäytön ajankohta
  • miten epäily syntyi – tietojen ilmaiseminen tai hyväksikäyttö
  • epäilty käyttäjä tai tekijä
  • minkälaisista tiedoista on kysymys tai mihin tietojärjestelmään epäilyt viittaavat
  • muut mahdolliset lisätiedot


Lokitietojen tarkastuspyyntö on pääsääntöisesti henkilökohtainen oikeus. Alle 12-vuotiaan huoltaja, alle 12-vuotiaan tai vajaavaltaisen laillinen edustaja voivat tehdä lokitieto- tai selvityspyynnön. Laillisen edustajan on osoitettava oikeutensa tiedonsaantiin.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä.
Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Jos asiakas pyytää toistamiseen saman ajanjakson lokitietoja, palvelujen antaja voi periä lokitietojen antamisesta kohtuullisen korvauksen.

Lisätietoja lokitarkastuksista antaa tietosuojavastaava.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Satu Tikkanen
puh: 044 723 2343
tietosuojavastaava(at)soite.fi

Huom! Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on suojaamaton. Ethän lähetä luottamuksellisia ja/tai salassa pidettäviä potilas- tai asiakastietoja sähköpostitse.