Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Terapiapalvelut

Järjestämme terapiapalveluita lapsille ja nuorille, työikäisille sekä ikääntyneille eri toimipisteissä sekä asiakkaan omassa toimintaympäristössään. Terapiapalveluihin sisältyvät esim. fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia.

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja ylläpitää tai palauttaa toimintakykyään niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti arjestaan.
 
Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.


Puheterapia

Puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan puheen, kielen, kommunikaation, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, syömisen ja nielemisen sekä suun motorisen toiminnan vaikeuksia. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjen ympäristöissä: kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.
   

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja toimintaterapeutin sekä asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapiaa voidaan suunnata kaikille ikäryhmille silloin, kun vamma, sairaus, kehitysviivästymä, elämäntilanne tai ikääntyminen heikentää selviytymistä arkielämässä. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan taitoja ja osallisuutta arkipäivän toiminnoissa.

Lasten toimintaterapia 

Lasten toimintaterapia on kuntoutusta, jonka avulla tuetaan lapsen kehitystä ja toimintakykyä. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa lapsen osallistuminen arjen toimintoihin ja tukea leikki- ja vuorovaikutustaitoja.

Lasten toimintaterapia-arvioon ohjaudutaan esimerkiksi neuvolan kautta. Toimintaterapia-arvioinnissa havainnoidaan lapsen toimintavalmiuksia ja taitoja (mm. käden taidot, silmä-käsiyhteistyön taidot, näönvarainen hahmottaminen, kehon hahmottaminen, leikkitaidot, aistitiedon käsittely, keskittyminen ja tarkkaavaisuus). Menetelminä ovat toiminnan havainnoinnin lisäksi standardoidut testit ja kyselylomakkeet. Toiminnat ovat yleensä lapselle mieluisia ja käynnistä pyritään luomaan lapselle mukava kokemus. Arviointiin vaaditaan useimmiten 1-3 käyntiä.

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
(opaskartta)

Fysioterapia
kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599

Toimintaterapia
kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599


Puheterapian puhelinpalvelu
keskiviikkoisin klo 12-13
puh. 06 826 4361

Voit soittaa puheterapian sihteerille kysyäksesi mieltä askarruttavista asioista liittyen puheeseen, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoihin, kielellisiin taitoihin, suun alueen motoriikkaan tai syömiseen. Sihteeri välittää soittopyynnön puheterapeutille.


Puheterapia keskussairaala
(b-siipi, 1. krs)

kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599
puh. 040 806 5325


Puheterapia Kokkola    Pitkänsillankatu 1 - 3 B
67100 Kokkola
puh. 040 806 5599
puh. 040 806 5325
(kuntoutuksen sihteeri)


Puheterapia Kannus
Asematie 1
69100 Kannus
puh. 040 804 2478


Puheterapia Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho   
Pajalantie 1   
69600 Kaustinen
puh. 040 804 3407