Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Dataskydd

Tystnadsplikt

Soites personal och studerande har tystnadsplikt i fråga om klienters och patienters sjukdomar och personliga angelägenheter. Det primära användningsändamålet för klienthandlingar inom socialvården och journalhandlingar inom hälso- och sjukvården är betjäning av klienter och vård av patienter. Dessa handlingar är sekretessbelagda enligt lagen om patientens ställning och rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Obefogad behandling av sekretessbelagda klient- och patientuppgifter och andra känsliga uppgifter är förbjuden. Soites personal önskar också hjälp av klienter och patienter i den här viktiga uppgiften. Personalen ber också dem iaktta tystnadsplikt i fråga om sådant de fått veta om andra klienter/patienter.

En klient- och vårdrelation ger rätt att använda nödvändiga klient- och patientuppgifter utan separat samtycke av en klient/patient. Det faktum att en person sökt sig till service eller vård kan tolkas som samtycke till att man får använda klient- och patientuppgifter. Det är fråga om uppgifter som verksamhetsenheten har om personen och som har att göra med den aktuella situationen.


Uppgifter i loggregister och utlämnande av dem

En tillhandahållare av service ska samla loggregisteruppgifter om hur patient- eller klientdatasystemet används och om utlämnande av uppgifter. Med hjälp av ett användningsloggregister kan man granska användningen av personregistret. I ett register om utlämning lagras uppgifter om hur uppgifter lämnas ut från personregistret. Med hjälp av loggregisteruppgifter kontrollerar och granskar man att personregistret används i enlighet med bestämmelser och lagar.

I Soite genomförs loggregisterövervakning regelbundet både på begäran av klienter och på begäran av chefer. Rätten att använda loggregister har begränsats till personer till vars uppgifter det hör att göra loggregisterövervakning.

En klient har rätt att av den som tillhandahåller socialvårds- och hälso- och sjukvårdstjänster få veta vem som använt uppgifter om hen och till vem uppgifter lämnats ut. En klient har också rätt att få veta vad som varit motiveringen till att uppgifter använts eller lämnats ut. Begäran om insyn görs med en skriftlig blankett.

Om en patient eller dennas lagliga representant misstänker att uppgifter missbrukats kan hen be om en redogörelse över ärendet. Detta kan göras antingen med ett fritt formulerat brev eller med en separat blankett. Blanketten heter Begäran om granskning av hanteringen av registeruppgifter. För att reda ut misstanken om missbruk bör begäran innefatta följande information:

  • tidpunkten för det misstänkta missbruket
  • hur misstanken har väckts – yttrande eller utnyttjande av uppgifter
  • den misstänkta användaren eller gärningsmannen
  • hurudana uppgifter det är fråga om eller vilket datasystem misstankarna pekar på
  • andra eventuella uppgifter


Begäran om insyn i logguppgifter är i regel en personlig rättighet. En vårdnadshavare eller laglig företrädare till ett under 12 år gammalt barn eller till en omyndig person kan göra en begäran om logguppgifter eller om redogörelse. Den lagliga företrädaren ska bevisa sin rätt till information.

Man har inte rätt att få logguppgifter som är mer en två år gamla om det inte finns särskilda skäl för det. En klient får inte använda eller lämna ut de logguppgifter hen fått för andra ändamål. Om en klient ber om logguppgifter från samma period en andra gång, kan serviceproducenten ta ut en skälig avgift för utlämnande av logguppgifter.

Ytterligare information om insynen i logguppgifter ges av den dataskyddsansvariga.

Kontaktuppgifter

Dataskyddsansvarig
Satu Tikkanen
tfn 044 723 2343
tietosuojavastaava(at)soite.fi


Obs! Den dataskyddsansvarigas e-postadress är inte skyddad. Skicka vänligen inga konfidentiella och/eller sekretessbelagda patient- eller klientuppgifter per e-post.