Hälsotjänster ➔ Hälsosocialarbete

Hälsosocialarbete

En sjukdom eller skada eller till exempel födelsen av ett barn kan ändra livssituationen på många sätt. Den nya situationen kan leda till dilemman i fråga om boende, att klara sig hemma, utkomst samt arbete och studier eller väcka andra frågor.

Med en hälsosocialarbetare eller hälsosocialhandledare kan du diskutera din egen, en närståendes eller din familjs situation och få individuell handledning och rådgivning.

Socialarbetet inom hälso- och sjukvården tryggar kontinuiteten i vardagslivet genom att delta i planeringen av patientens helhetsbetonade vård och rehabilitering.


Socialarbetarna och socialhandledarna

  • ger psykosocialt stöd för patienten och hens närstående
  • söker tillsammans med patienten sätt och lösningar för att orka och klara av vardagen
  • deltar i bedömning av arbets- och funktionsförmågan samt i planering av rehabilitering tillsammans med patienten och andra yrkesgrupper
  • gör en patientorienterad bedömning av behovet av socialskyddsförmåner och tjänster samt hjälper vid behov med att göra ansökningar
  • samarbetar med närstående
  • utnyttjar omfattande myndighets- och samarbetsnätverk för att få tjänster
  • fungerar som sakkunnig i yrkesövergripande arbetsgrupper och nätverk
  • ger information om patientens rättigheter


Vid sjukhuset har socialarbetet olika tyngdpunkter beroende på den behandlande enheten. Varje avdelning och poliklinik har en egen utsedd socialarbetare eller socialhandledare som är tillgänglig vardagar under tjänstetid. Patienten kan kontakta socialarbetaren eller socialhandledaren själv eller via personalen. Besöken hos en socialarbetare är avgiftsfria.Kontaktuppgifter

Hälsosocialarbete

Allmänmedicinska avdelningarna 0 och 1, Karleby mottagningar, Palliativa polikliniken, Service vid missbruk och beroenden

tfn 044 780 9087


Tunkkari hälsovårdscentral, Regionpolikliniken i Perho älvdal

Socialarbetare Hilkka Anttila

tfn 040 804 5105


Rehabiliteringsundersöknings-enheten,  Smärtpolikliniken, Avdelningen för neurologi och krävande rehabilitering, Neurologiska polikliniken, Intensivvårdsavdelningen

tfn 040 653 4284


Barnsjukhuset, Kvinnosjukdomar, Medicinska polikliniken, Kirurgiska polikliniken, Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

tfn 050 653 4070


Avdelning 15 A

tfn 040 652 4723


Avdelning 15 B, Dialysen, Kirurgiska avdelningen 7, Medicinska avdelningen 8, Hjärtpolikliniken

tfn 040 653 4314


Öppna psykiatriska avdelningen 15, Jour- och diagnostikavdelningen, Medicinska avdelningen 9, Kirurgiska avdelningen 10, Regionpolikliniken i Lestijokidalen

tfn 040 804 4524


Psykiatriska polikliniken

tfn 040 653 4073


Psykiatrins mångformiga öppenvårdsenhet, Polikliniken för cancersjukdomar

tfn 040 653 4343


Barnpsykiatriska polikliniken, Barnpsykiatriska avdelningen 14, Ungdomspsykiatriska polikliniken, Ungdomspsykiatriska avdelningen 17, Ätstörningsteamet Verso, Terapipolikliniken för barn och ungdomar

tfn 040 653 4458


Ansvarsområdeschef

Magdalena Snellman

tfn 040 804 3980