Soite ➔ Utvecklingsverksamhet ➔

SONet BOTNIA, kunskapscentrum för socialsektorn

Socialsektorns kompetenscentrum utgör ett riksomfattande regionalt nät för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det finns 11 kompetenscentrum inom det sociala området och till verksamhetsområdet för varje kompetenscentrum hör 1-4 landskap. Den svenskspråkiga befolkningen har ett eget kompetenscentrum.

Mellersta Österbotten hör till Österbottens landskaps kompetenscentrum inom det sociala området (SONet BOTNIA). Det är organiserat på avtalsgrund som en del av Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Soite är SONet BOTNIAs avtalspartner i Mellersta Österbotten och SONet BOTNIAs verksamhet i Soite är integrerad i utvecklingsenheten. SONet BOTNIAs resurs är en heltidsanställd arbetstagare.

 Uppgifterna som fastställs i lagen om kompetenscentrum inom det sociala området är:

  • utveckla och förmedla kompetens och sakkunskap inom det sociala området
  • utveckla bastjänster samt specialservice och specialisttjänster som kräver specialkompetens
  • trygga en mångsidig växelverkan mellan grundutbildningen, påbyggnadsutbildningen och fortbildningen samt det praktiska arbetet
  • genomföra forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet
  • driva samarbete för att producera regionala special- och specialisttjänster


I statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området fastställs därtill bl.a. att kompetenscentrumet för landskapen i Österbotten ska skapa nordiska samarbetsnätverk som alla kompetenscentrum kan använda sig av.

Kompetenscentrum inom det sociala området:

  • säkerställer ett utvecklingsarbete i det sociala området som baserar sig på vetenskapliga rön, expertkompetens och lagstiftning
  • samlar kommunerna, forskningsinstitutionerna, utbildningsorganisationerna, organisationerna och andra aktörer i sitt område till regionalt samarbete
  • är en lagstadgad  statsunderstödd aktör som ministerierna systematiskt använder när de utarbetar och förankrar förändringar som omfattar hela landet

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef
Iiris Jurvansuu
tfn 044 780 9976