Hälsotjänster ➔ Vård i livets slutskede ➔

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede är en del av den palliativa vården och ges under patientens sista levnadsmånader eller levnadsveckor. En övergång till vård i livets slutskede förutsätter diskussion om innehållet i och målen för vården. Dessutom krävs att det görs upp en plan för vården. Planen för vården i livets slutskede görs upp av den vårdande läkaren tillsammans med patienten, hens anhöriga och den personal som deltar i vården. Vårdens mål är inte längre att bota patientens sjukdom, utan symptomfrihet och en så god livskvalitet som möjligt.

Alla har rätt till god vård i livets slutskede. Vården kan ges hemma med hjälp av anhöriga, hemvården och hemsjukhuset eller på vårdavdelning vid sjukhuset.

Inom serviceboendet ges vård i livets slutskede enligt klientens önskemål enligt principerna för vården i livets slutskede.

Vid god vård i livets slutskede respekterar man patientens självbestämmanderätt, människovärde och de anhörigas betydelse.