Soite ➔ Förvaltningen och beslutsfattandet ➔

Svenska sektionen

Vid organisering av Soites förvaltning och verksamhet samt i kommunikationen ska behoven hos olika språkgrupper beaktas på ett jämlikt sätt. I samkommunen verkar Svenska sektionen som arbetar för att säkerställa ordnande av svenskspråkig service. Sektionen utses av fullmäktige, och som föredragande fungerar delaktighets- och klientrelationschefen Jussi Salminen från  utvecklingsenheten

Svenska sektionen har som uppgift att utveckla och samordna den svenskspråkiga befolkningens social- och hälsovårdsservice och specialsjukvård. Den samordnar och utvecklar dessutom den svenskspråkiga utbildningen för hälso- och sjukvårdspersonalen och ger utlåtanden och förslag till styrelsen.

Dessutom övervakar sektionen att det finns tillräckliga kunskaper i svenska i olika enheter, ger utlåtanden om klagomål gällande språkservice. Den sköter om att samkommunens officiella kommunikation genomförs jämlikt på de båda inhemska språken. Sektionen bereder ett språkprogram samt en uppföljningsrapport om förverkligandet av de språkliga rättigheterna för fullmäktige för godkännande för varje fullmäktigeperiod.


Sektionen har möte några gånger per år.

Sammansättning 2021-

Medlem (ersättare)

Bengt-Johan Skullbacka, ordf. Kronoby (Malin Åminne)

Boris Nygård, vice ordf. Karleby (Sofia Hägglund)
Susanne Hongell, Kronoby (Anne-Marie Granholm)
Anne-Maria Hästbacka, Kronoby (Tapani Myllymäki, Kronoby)
Marlén Timonen, Karleby (Hans Snellman, Karleby)
Jesper Sundström, Karleby (Sonja Sjöberg, Karleby)
Max Björskog, Karleby (Jonas Heinola)