Hälsotjänster ➔ Smittsamma sjukdomar och vaccinationer

Smittsamma sjukdomar och vaccinationer

Länk: Säsongsinfluensavaccinationer hösten 2021 i Soite

Länk: Pneumokockvaccinatiner och difteri- och stelkrampsvaccinationer för vuxna hösten 2021 i Soite

Coronavirusvaccinationer

Vi informerar om coronavirusvaccinationerna på Soites coronawebbplats: korona.soite.fi > coronavirusvaccinerna

Tidsbokning till coronavirusvaccinationerna öppnas tisdagar kl. 12:


Förebyggande och behandling av smittsamma sjukdomar

Till förebyggandet av smittsamma sjukdomar hör bland annat

 • vaccinationer 
 • förebyggande av smittsamma sjukdomar och tidigt konstaterande av dem
 • åtgärder för att utreda eller förebygga epidemi
 • undersökning samt behandling och medicinsk rehabilitering för den som insjuknat eller misstänks ha insjuknat i en smittsam sjukdom  


Konstaterande och behandling av smittsamma sjukdomar

Konstaterande och behandling av smittsamma sjukdomar sker inom det egna områdets mottagningsteam. Smittskyddsskötaren och hälsostationerna ansvarar för rådgivning och handledning i fråga om smittsamma sjukdomar.


Könssjukdomar
Om du misstänker en könssjukdom kan du kontakta en sjukskötare vid din egen hälsostations per telefon. Studerande kan även kontakta studerandehälsovården. Behandlingen påbörjas på basis av symptomen och provsvaren. Behandlingen är avgiftsfri för alla.

I Lestijokidalen och Perho ådal kan tester och vård i fråga om könssjukdomar också utföras på rådgivningar. Ta kontakt via rådgivningarnas centraliserade kundbetjäningsnummer.

Det enda sättet att skydda sig mot könssjukdomar är att alltid använda kondom under hela samlaget. Via länkarna hittar du mer information om sjukdomarnas symptom och den behandling som krävs.


Livsmedels- eller vattenburen epidemi

Med livsmedels- eller vattenburen epidemi avses insjuknanden vid en viss tidpunkt och i ett visst område p.g.a. exponering för samma smittkälla via livsmedel eller vatten.

Om du misstänker att ett livsmedel eller hushållsvattnet orsakat din sjukdom kan du kontakta en sjukskötaren eller läkare vid din hälsovårdscentral. Alternativt kan du kontakta en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, en smittskyddsskötare eller direktören för hälsoövervakning vid Mellersta Österbottens miljöhälsovård (kontaktinformationen finns under "Länkar"). Under jourtid bör du kontakta samjouren.


Vaccinationer

Syftet med det nationella vaccinationsprogrammet är att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 421/2004 ger anvisningar i fråga om vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria.

Barn under skolåldern får vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet på barnrådgivningen. Skolelever och studerande vaccineras av hälsovårdare inom skol- och studerandehälsovården

rådgivningen ges även grundvaccinationer för vuxna och vaccinationsrådgivning för personer som ska åka på resa. Vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria.

Vaccinationsmottagningen sker enligt tidsbeställning. Tid kan beställas elektroniskt


Vaccinationer för barn och ungdomar 

I Finland har barn och ungdomar möjlighet att bli vaccinerade mot elva sjukdomar samt de följdsjukdomar och långvariga men de orsakar. Vaccinationstäckningen är utmärkt i Finland i fråga om vaccinationsprogrammet. Många sjukdomar som förebyggs genom vaccination har blivit mycket sällsynta eller har försvunnit helt från Finland.

Det är viktigt att det tas boosterdos i vuxen ålder av vacciner som getts i barndomen och i ungdomsåren.


Vaccinationer för vuxna

De vuxna får grundvaccinationernas boosterdoser inom företagshälsovården, på rådgivningen eller i studerandehälsovården. Grundvaccinationerna är avgiftsfria.

De som fyllt 65 kan beställa tid för vaccination på seniorernas hälsopunkt.

De vuxna bör själv se till att de som grundserie fått minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer.


Resenärernas vaccinationer

Den som ska på resa får vaccinationsrådgivning av smittskyddsskötaren samt av hälsovårdaren under rådgivningarnas telefontider.

Det lönar sig för en resenär att kontakta hälsovårdscentralen genast när reseprogrammet och tidtabellen slagits fast. Det kan nämligen ta 1-2 månader att genomföra ett vaccinationsprogram och utveckla ett tillräckligt skydd.

När den som ska resa har tagit kontakt går rådgivningens hälsovårdare igenom de vaccinationer som är i kraft. Hälsovårdaren gör också upp ett individuellt vaccinationsprogram enligt resmål och resans längd. Hälsovårdaren skaffar nödvändiga vaccinrecept av en läkare. Även behovet av läkemedel mot malaria i förebyggande syfte ska bedömas. En läkare skriver receptet för det.

Vaccinationerna ges av hälsovårdaren på rådgivningarna eller inom skol- eller studerandehälsovården.

De grundläggande vaccinationerna (t.ex. stelkramp-difteri, mässling-påssjuka-röda hunden, dvs. MPR-vaccinationen samt polio) som fås på rådgivningen är avgiftsfria för alla. 

Behovet av övriga vaccinationer bestäms enligt resmålet och resans längd.  Om resenären behöver vaccination mot gula febern, ges även den på rådgivningen. Den kostar 51,40 euro och i priset ingår vaccinationen och ett internationellt vaccinationsintyg.

Övriga nödvändiga vaccinationer ska klienten köpa på apotek på recept och vaccinationerna ges på rådgivningarna eller inom skol- eller studerandehälsovården.


Säsongsinfluensavaccinationer 

Säsongsinfluensavaccinationen är gratis för dem vars hälsa hotas allvarligt av influensan. Den är gratis också för personer för vilkas hälsa influensavaccinationen för med sig betydande nytta:

 • Social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen samt studerande med motsvarande uppgifter
 • Gravida kvinnor
 • Alla som fyllt 65 år
 • Alla barn i åldern 6-35 månader
 • Personer som hör till en riskgrupp p.g.a. sin sjukdom eller behandling
 • Närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa
 • Män som ska fullgöra sin militärtjänst samt kvinnor som tjänstgör frivilligt


Hälsovårdscentralen ger influensavaccinationer i november-december före influensasäsongen.

Personer som inte hör till en riskgrupp eller är under 65 år gamla får ett avgiftsbelagt vaccin med ett recept som en läkare skrivit.Bokning av vaccinationKontaktuppgifter

Tidsbokning till coronavaccinationer:

 • tfn 06 828 7488 (öppen varje tisdag från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar)
 • elektronisk tidsbokning i Egenvårdstjänsten

Hälsovårdare/ smittskyddsskötare
Suvi Rekilä
Tfn 0400 145 524

Obs! Inte ärenden som gäller coronavaccinationer eller tidsbokning till coronavaccinationer.

När det gäller andra vaccinationer än coronavaccinationer bokas tid till och vaccinationerna ges vid Enheten för förebyggande av infektioner, 
Karleby hälsovårdscentral
 
(Mariegatan 16-20, Karleby, ingång D)


Soites länkar:

Coronavirusvaccinationer

Elektronisk bokning av vaccination

Barnrådgivningarna

Hälsostationerna