Hälsotjänster ➔ Studerandehälsovård ➔

Studerandehälsovården

Studerandehälsovårdens tjänster är avsedda för gymnasieelever, studerande inom yrkesinriktad utbildning på andra stadiet och studerande vid yrkeshögskolor.

För studerande som är berättigade till studerandehälsovård ordnas hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive munhälsovårds- och mentalvårdstjänster. 

I studerandehälsovården ingår:

  • uppföljning och främjande av studerandenas hälsa och välbefinnande samt studieförmåga 
  • främjande av hälsosamheten och tryggheten samt välbefinnandet i studiemiljön
  • ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster för studerandena, inklusive mental- och missbrukarvård, munhälsovård samt tjänster som främjar sexualhälsan
  • tidig identifiering av studerandenas behov av särskilt stöd eller undersökningar. Dessutom erbjuds stöd för de studerande och vid behov hänvisas de till fortsatta undersökningar eller vård  


Studerandenas hälsoundersökningar och hälsorådgivning samt mun- och tandvårdstjänster

För gymnasieelever och studerande vid yrkesläroanstalter på andra stadiet ordnas en hälsoundersökning som utförs av en hälsovårdare under det första studieåret. Dessutom ordnas en läkarundersökning under det första eller andra studieåret. Syftet med undersökningen är att försöka få en helhetsbild av de studerandes hälsa och välbefinnande. Dessutom ges råd i fråga om sunda levnadsvanor. Uppmärksamhet fästs vid studerandens livssituation, studiemotivation och hälsorisker. När studerandens hälsotillstånd bedöms har man i synnerhet dennes möjligheter att klara av studierna i åtanke.

Mun- och tandvårdstjänsterna är en del av studerandens hälsovård. Varje studerande har rätt att en gång under sin studietid komma på en tandhälsoundersökning. Undersökningarna och den fortsatta vården görs på hälsovårdscentralens tandkliniker enligt individuellt vårdbehov.

Social -och hälsovårdsväsendets klientavgifter

Av 15 år fyllda klienter uppbärs en avgift (51,40 €) för en utebliven och icke-avbokad besökstid till läkare eller till munhälsovården. Avgift bärs upp om besöket uteblivit utan orsak. Avbokningen bör göras två dygn före den reserverade tiden. Besöken hos hälsovårdaren är fortfarande avgiftsfria inom skol- och studerandehälsovården.

Hälsovårdarens mottagningsverksamhet

När hälsovårdaren har öppen hälsovårdsmottagning kan man komma på mottagningen utan tidsbeställning. Mottagningstiderna varierar mellan olika läroanstalter. Typiska frågor som diskuteras på mottagningen är rådgivning i fråga om förebyggande eller behandling av sjukdomar och anvisningar för egenvård. Dessutom sköts uppföljning av sjukdomar, ges psykosocialt stöd, ges första hjälp vid olyckshändelser samt sköts vaccinering och sexual- och preventivrådgivning.

Om den studerande behöver ett sjukintyg, bör hen komma till mottagningen. Ett intyg skrivs inte i efterhand eller på basis av ett telefonsamtal.

Studerandehälsovårdens tjänster ordnas för de studerande som studerar på orten, oberoende av deras hemkommun. Dessa tjänster kan även användas under arbetspraktiken.  Studerandehälsovårdens tjänster är avgiftsfria för studerande som är under 18 år. När det gäller 18 år fyllda studerande bestäms avgifterna i fråga om en del av tjänsterna (bl.a. munhälsovården, läkarmottagningen) enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Hälsoundersökningarna är avgiftsfria för alla studerande.

Inom studerandehälsovården finns både minderåriga och myndiga studerande. Vårdnadshavarens roll är mindre inom studerandehälsovården jämfört med skolhälsovården, men samarbetet med andra aktörer som producerar välfärdstjänster blir viktigare. Centrala principer som styr verksamheten är klientorientering, yrkesskicklighet, sakkunskap, jämlikhet och förtroendefullhet.

Studerandehälsovården för högskolestuderande

Studerandehälsovården för högskolestuderande ordnas från och med 1.1.2021 av FPA och produceras av SHVS. Studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande i Karleby produceras av SHVS enhet i Karleby, Bondegatan 2B (universitetscentret  Chydenius).

Mottagningarna fungerar enligt tidsbeställning. Närmare uppgifter om servicen och anvisningar om att söka sig till servicen finns på SHVS webbplats på adressen https://www.yths.fi/sv/startsida/.


Främjande av sundhet, trygghet och välbefinnande på läroinrättningen och studiemiljön

Studerandehälsovården undersöker skolgemenskapens och miljöns sundhet och trygghet i samarbete med många aktörer vart tredje år. Korrigeringen av de brister som konstaterats uppföljs årligen.


 

Vi finns på Instagram: