Hälsotjänster ➔ Studerandehälsovård ➔

Hälsoundersökningar för studerande

Studerandehälsovården är avsedd för studerande på andra stadiet och studerande på yrkeshögskole- och universitetsnivå. Särdrag för målgruppen är studier både som arbete och som ett skede i livet.

Studierna förutsätter tillräckliga fysiska och psykiska resurser, god undervisning samt en studiemiljö som stöder inlärning. Studerandehälsovården ska främja studerandenas arbets- och studieförmåga. Detta görs genom att stödja deras fysiska och psykiska resurser, genom att trygga en god fysisk studiemiljö och fungerande arbetsarrangemang samt genom att fästa vikt vid välbefinnande i studiemiljön.

Hälsoundersökningarna under studerandenas första studieår kan ses som åldersgruppsundersökningar eller undersökningar i ett visst livsskede. Deras innehåll påminner mycket om hälsoundersökningar som görs inom företagshälsovården. Centrala principer för hälsoundersökningar inom studerandehälsovården är klient- och resursorientering, individualitet och likvärdighet mellan de studerande. Till de centrala principerna hör även frivillighet, att man ger de studerande tid samt att man respekterar de studerande.

Vid hälsoundersökningar inom studerandehälsovården behövs information om de krav som den studerandes bransch ställer på hälsan. Dessutom ska lagar och författningar som gäller arbetslivet tas i beaktande.

Målet med hälsoundersökningsverksamheten som är riktad till första årets studerande är:

 1. Att tillsammans med de studerande klarlägga hens livssituation, levnadsvanor, sociala nätverk och studier som en del av välbefinnandet som helhet.
 2. Att stödja och stärka resurserna. Att upptäcka risker i fråga om levnadsvanor och ge handledning och rådgivning för att minska riskerna.
 3. Att bedöma den studerandes hälsotillstånd med tanke på genomförandet av studier.
 4. Att hänvisa den studerande till tjänster om man upptäcker problem som hotar eller försämrar funktionsförmågan.
 5. Att planera uppföljning, vård och rehabilitering i fråga om kroniska sjukdomar för studietiden.
 6. Att tillsammans med läroinrättningen och andra aktörer utreda specialstuderandenas nödvändiga rehabiliterings- och stödåtgärder. Med specialstuderande avses en studerande som under grundskoletiden haft fullständigt eller delvis anpassad undervisning. Det kan också vara fråga om en studerande som flyttat till annan klass eller som under de fortsatta studierna konstaterats vara specialstuderande.
 7. Att kartlägga behovet för preventivmedel och sexualhälsorådgivning.
 8. Att informera om tjänster som studerandehälsovården erbjuder.

Vid yrkesinstitut, konservatorium och gymnasier utför hälsovårdarna hälsoundersökningar för alla första årets studerande. En hälsovårdares hälsoundersökning görs även för alla pojkar från Karleby i uppbådsåldern, vanligtvis under det andra läsåret.

Vid vuxeninstitut kallas vid behov studerande vars studier varar i över sex månader till ett hälsomöte http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2007/20070626. Den här undersökningen baserar sig på en intervju med den studerande, en riskbedömning och handledning gällande arbetshälsa och hälsouppgifter från grundskoletiden.

Vid yrkeshögskolan (företagsekonomi och teknik, social- och hälsovårdsbranschen, musik och föreställande konst) består hälsoundersökningen under första studieåret av en kartläggande hälsoenkät. På basis av den görs vid behov en individuell hälsoundersökning som hälsovårdaren genomför.


Läkarundersökningar

Enligt förordningar borde läkarundersökning ordnas vid gymnasier och inom yrkesutbildning under det första eller det andra studieåret. Tyvärr kan dessa inte ordnas för närvarande på grund av läkarsituationen.

Om en läkarundersökning gjorts i samband med val av studerande och det har skrivits ett T-utlåtande eller motsvarande om den, behövs ingen separat läkarundersökning vid läroinrättningen. Detta om det inte framgår nytt behov för en sådan vid en hälsovårdares hälsoundersökning. Läkarundersökningar görs i vissa studiebranscher på grund av lagstiftningen eller på grund av särdragen hos branschen. Hälsointyget för ungdomar som skrivs vid läkarundersökningen på högstadiet ersätter däremot inte en läkarundersökning.

När det gäller manliga studerande är det motiverat att genomföra en läkarundersökning inom studerandehälsovården under uppbådsåret. (Om uppbådsundersökningar föreskrivs i Värnpliktslagen 1438/2007).

När det gäller specialstuderande och studerande som har en kronisk sjukdom eller skada som inverkar på det kommande yrket görs läkarundersökning alltid under det första studieåret. Innehållet i undersökningen bör motsvara innehållet i undersökningar som görs inom företagshälsovården.

Syftet med hälsoundersökningen är att skapa en helhetsuppfattning av den studerandes hälsa och välbefinnande. Dessutom ges råd så att den studerande ska kunna göra val som främjar hälsan. Centralt är att kartlägga den studerandes livssituation, självkänsla och resurser. Centralt är också motivation och risker, motivation till förändring och att kartlägga hinder för förändring.

Hälsoundersökningen innefattar också stöd i fråga om att bli självständig och vuxen. Individuellt fästs vikt vid den studerandes egna frågor eller problem. Det kan till exempel vara fråga om symptom i nacken, axlarna eller ryggen, sömnproblem, problem i fråga om sällskapande eller problem med ätande. Det kan också vara fråga om "internetberoende", lässvårigheter, specialfrågor gällande immigrantstuderande, utländska studerande och andra studerande som behöver särskilt stöd.

Vid hälsoundersökningen görs bland annat följande grundläggande undersökningar i fråga om hälsotillståndet:

 • mätning av längd och vikt för att konstatera över- eller undervikt. I fråga om vuxna personer mäts även midjemåttet och ges anvisningar för mätning
 • Dehko-bedömning för personer som löper risk att insjukna i typ 2-diabetes
 • mätning av blodtrycket 
 • Hb
 • mätning av synskärpan
 • undersökning av hörseln
 • test för nikotinberoende
 • en depressions-/sinnesstämningstest för att utreda det psykiska välbefinnandet
 • vid behov hänvisas de studerande till andra nödvändiga laboratorieundersökningar


Utländska studerande

 • Innehållet i hälsoundersökningen är densamma som ovan.
 • Andra eventuella undersökningar planeras på basis av hälsovårdarens intervju.
 • Undersökningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar görs före perioden för inlärning i arbetet.

I fråga om alla studerande kontrolleras att vacciner getts enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Det är fråga om stelkramps-, difteri-, polio-, mässlings-, röda hunds- och påssjukevacciner.

När det gäller studerande som ska flytta utomlands för att studera kontrolleras vaccineringsrekommendationerna i landet i fråga. Dessutom kontrolleras allmänna risker i fråga om smittsamma sjukdomar.

Länkar

Studerandehälsovård (Institutet för hälsa och välfärd)