Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Hälsokontroller för barn i rådgivningsåldern

Barnrådgivningarnas centrala uppgifter är att följa upp barnets hälsotillstånd, tillväxt och utveckling i sin helhet. Dessutom utreds och stödjas hela familjens välbefinnande.  Utgångspunkten för arbetet är att identifiera barnets och familjens individuella behov och att stödja resurserna. Uppmärksamhet ägnas åt parförhållandet och föräldraskapet. Barnrådgivningstjänsterna är avsedda för barn under skolåldern och deras familjer.

Barnrådgivningstjänsterna är avgiftsfria och fungerar enligt tidsbeställning. Barnet och familjen omfattas av barnrådgivningens tjänster från och med att barnet är 2-3 veckor gammalt. För 2-6-åringar kan tidsbeställning göras elektroniskt.

Till uppföljningen av utvecklingen i sin helhet hör bedömning av växelverkan och språklig utveckling samt sociala och motoriska färdigheter i olika åldrar. Centralt är bland annat familjens resurser och barnuppfostran, näring, motion, dygnsrytm, utomhusvistelse, olyckor, relationer, sinnesstämning, familjevåld och rusmedel samt familjens ekonomiska situation.

När ett barn närmar sig förskoleåldern bedömer man också arbetsfärdigheter, dagliga funktioner och inlärning.

På rådgivningen ges vaccinerna i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Behovet av hälsorådgivning och stöd kartläggs tillsammans med familjen genom diskussioner, olika metoder och frågeformulär. Barnrådgivningens serviceformer är individuella mottagnings- och hembesök samt gruppverksamhet. Till verksamheten hör också olika intervjuer som ger en bild av hela familjens välbefinnande, till exempel sinnesstämnings-, rusmedels- och familjevåldsintervjuer.

Familjen besöker barnrådgivningen regelbundet i enlighet med uppföljningsprogrammet samt enligt barnets eller familjens individuella behov. Förutom hälsovårdaren och läkaren kan man på rådgivningen vid behov också anlita andra sakkunniga. 

Den elektroniska handboken för barnrådgivningar som utarbetats av THL ger en närmare beskrivning av innehållet i kontrollerna som sker enligt barnets ålder. Handboken ger också närmare information om innehållet i hälsorådgivningen. Handbok för barnrådgivningar (på finska)

Omfattande hälsoundersökningar

Det är viktigt att båda föräldrarna deltar i uppföljningen på rådgivningen. Båda föräldrarna/vårdnadshavarna kallas särskilt till de omfattande hälsoundersökningarna som utförs när barnet är fyra månader, 1,5 år och fyra år gammalt. Syftet med den omfattande hälsoundersökningen är att stärka de faktorer som främjar familjernas hälsa och välbefinnande i samarbete med föräldrarna.

Om barnet är i dagvård ber man dagvården och föräldrarna tillsammans utarbeta en beskrivning av barnet för hälsokontrollerna på barnrådgivningen. Syftet med den omfattande hälsoundersökningen är att i samarbete med föräldrarna stärka faktorer som främjar familjens hälsa och välmående. Sådana faktorer är goda hälsovanor, resurser och föräldraskapet samt identifiering av familjens eller familjemedlemmarnas eventuella stödbehov så tidigt som möjligt. Familjen förbereder sig inför kontrollen genom att på förhand fundera på de egna och hela familjens resurser och hälsovanor.


Rådgivningskontroller enligt barnets ålder

Hos en hälsovårdare: 1-4 veckor, 2 månader, 3 månader, 5 månader, 6 månader, 12 månader, 1,5 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 6 år
Hos en rådgivningsläkare: 4-6 veckor, 4 månader, 8 månader, 1,5 år, 4 år.

Samarbete mellan småbarnspedagogiken och Soites rådgivningar

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) och Soite har utvecklat nya klientorienterade verksamhetsmodeller för rådgivningstjänsterna. Samarbetet mellan rådgivningen och småbarnspedagogiken effektiveras. Ett fungerande samarbete mellan föräldrar, småbarnspedagogik och rådgivning är nämligen centralt när det gäller att bedöma och följa upp ett barns helhetsutveckling och att stödja hela familjens resurser.

Rådgivningsundersökningar för barn i lekåldern i samarbete med småbarnspedagogiken har startat i Karleby (vid Koivuhaan, Peurankadun, Tulliharjun och Kiviniityn päiväkoti) samt i Kannus och Toholampi. Målet med samarbetet är att främja barnens och familjernas välbefinnande.

Beroende på daghem kan man göra de delar i LENE-bedömningen för 2,5-6-åringar som är naturliga att utföra under dagvårdsdagen. Det är fråga om delarna som gäller grov- och finmotorik, talutveckling, känslouttryck, samarbetsfärdigheter. Om föräldrarna ger sitt samtycke sänds uppgifterna om bedömningen till rådgivningen före rådgivningsundersökningen.

Mer information ges från daghem och rådgivningar.

Kontaktuppgifter

Barnrådgivningarna

Blanketter

Följande blanketter finns på sidan Blanketter:

Småbarnspedagogikens beskrivning av barnet

En beskrivning av barnets hälsouppföljning på rådgivningen

Förfrågan om alkoholbruk (Audit)