Hälsotjänster ➔ Mentalvårdstjänster ➔

Boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering

Att söka sig till boende- och stödtjänster via teamet för mentalvårdsrehabilitering

En klient som behöver psykiatriska boendetjänster eller social rehabilitering söker sig till tjänsterna via den enhet som ansvarar för hens vård. Klienten söker sig till tjänster med ansökningsblanketten Ansökan om boende- och stödtjänster inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering som finns på Blanketter-sidan på Soites webbplats. På blanketten antecknas bland annat rehabiliteringsklientens egen och den vårdande enhetens bedömning av stödbehovet samt en beskrivning av de nuvarande tjänsterna. Ansökningsblanketten sänds till teamet för mentalvårdsrehabilitering.

När ansökningsblanketten kommit till teamet för mentalvårdsrehabilitering görs det en bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Genom bedömningen av servicebehovet utreder man tillsammans med klienten rättidigheten för, behovet av och verkningsfullheten av servicen. Om den service som ansökts om fattas ett beslut enligt socialvårdslagen och beslutet sänds till klienten.

Stödtjänster inom social rehabilitering

Som stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering beviljas social rehabilitering, både som egen verksamhet och som köpta tjänster. Till dessa tjänster hör:
  • hemrehabilitering
  • neuropsykiatrisk rehabilitering
  • neuropsykiatrisk gruppträning
  • arbetsverksamhet
  • öppen arbetsverksamhet
  • dagverksamhet
  • Green Care-verksamhet
  • dagklientskap vid boendeenhet

Soite ordnar social rehabilitering som egen service som Siilinpesäs öppenvårdsrehabilitering och som Puolivälinkotis hemrehabilitering och dagverksamhet.

Boendetjänster

Boendetjänster enligt socialvårdslagen ordnas för personer som av särskilda skäl behöver hjälp eller stöd för boendet eller för att ordna boende. Service som ordnas hem är primär i förhållande till service som kräver att klienten flyttar eller som omfattar både boende och service.

Som boendetjänster inom mentalvårdsrehabilitering beviljas stött boende, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Tillfälligt intervallboende ordnas för personer som behöver hjälp under en kort period.

Soite ordnar stött hyresboende vid Puolivälinkoti som egen service.

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är en tjänst som är avsedd för unga. Målet med tjänsten är att främja klientens funktionsförmåga och livskvalitet. Läs mera


Puolivälinkoti

Puolivälinkoti erbjuder social rehabilitering med målet att främja klientens funktionsförmåga och förbättra hens livskvalitet, att stödja självständigt boende och att minska de olägenheter som klientens sjukdom medför samt minska behovet av sjukhusvård. Klienten får stöd med att hitta de egna resurserna och målen och att uppnå dem.

Den sociala rehabiliteringen vid Puolivälinkoti inbegriper hemrehabilitering och dagverksamhet för invånare i Lestijokidalen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Porten
Hälsovägen 4
67200 Karleby

Postadress:
teamet för mentalvårds-rehabilitering/Porten
Mariegatan 16-20
67200 Karleby


Socialhandledare
Suvi Viitasalo
tfn 040 804 3679
mån-tors kl. 9 - 11


Socialhandledare
Mervi Sinikallio
tfn 040 804 3639


Ansvarsområdeschef
Lena Pietilä
tfn 044 780 9828


Socialarbetare
Johanna Alatalo
tfn 040 804 3683


Socialhandledare
Heidi Heinonen
tfn 044 780 9468

Socialhandledare
Riikka Simpanen
tfn 040 804 3297

Socialhandledare
Niina Ojala
tfn 040 804 3298

Sjukskötare
Eija Korkia-Aho
tfn 044 780 9657


Enheterna:

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering Kaustargatan 38
67100 Karleby

Lena Pietilä
serviceförman
tfn 044 780 9828
 
Mentalvårdsrehabiliteringens egen sociala rehabilitering

Mentalvårdare
Nina Lindvall
tfn 040 804 2986


Ansökan om boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering skickas till adressen:
 
Ansökning/
Soites team för mentalvårdsrehabilitering/Porten
Mariegatan 16-20
67200 Karleby