Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Anslagsbundna tjänster och stödåtgärder

Extra kostnader för specialkost

Enligt handikappservicelagen ska en handikappad person ersättas för kostnader för specialkost om hen är på grund av sitt handikapp tvungen att använda specialkost långvarigt och regelbundet och om detta medför betydande extra kostnader som inte ersätts med stöd av någon annan lag.
 
Ersättandet av kostnader för specialkost är en anslagsbunden stödåtgärd. Sålunda kan Soite bestämma att rikta anslagen till handikappade personer som uppfyller vissa förutsättningar. Som kostnader för specialkost ersätts inte sådana kostnader som endast baserar sig på en läkares rekommendationer. Ersättning beviljas inte heller för näringsämnen och produkter som kan anses vara sedvanliga varor i matbutiken. Användningen av specialkost eller specialprodukter som ett handikapp eller en sjukdom förutsätter ska vara utredd i detalj medicinskt. Den handikappade personen ska i sin ansökan redogöra för typen av specialkost och specialprodukter som behövs, för deras mängder samt de extra kostnaderna som de medför.
 
När ersättningens storlek fastställs beaktas också den ekonomiska assistansen som fås via primära stödformer. Extra kostnader för specialkost ersätts via barns vårdbidrag, via handikappbidrag samt via vårdbidrag för pensionstagare. Vissa kliniska näringspreparat kan ersättas med stöd av sjukförsäkringslagen.

Extra kostnader för kläder

Enligt handikappservicelagen får en handikappad person ersättning enligt det behov som följer av hens handikapp eller sjukdom för extra kostnader för sådana kläder som behövs på grund av handikappet eller sjukdomen.

Ersättande av extra kostnader för kläder är en anslagsbunden stödåtgärd. Sålunda kan Soite bestämma att rikta anslagen till handikappade personer som uppfyller vissa förutsättningar. Förutsättningen för att extra kostnader för kläder ska ersättas är anskaffningens oumbärlighet och nödvändighet. När nödvändighet och oumbärlighet bedöms bör vikt fästas vid hur stödåtgärden hjälper och främjar personens möjligheter att klara av sedvanliga livsfunktioner.

Den handikappade personen bör visa upp en redogörelse för att kläder slits ut snabbare än vanligt på grund av hens handikapp eller sjukdom. Soite är skyldig att ersätta extra kostnader för kläder som medförs av detta. Den handikappade personen får ersättning för skillnaden mellan kostnaderna för vanliga kläder och specialkläder. Fabrikstillverkade kläder omfattas inte av ersättningen. Vanligtvis betalas ersättning för kostnader för specialkläder i efterhand mot kvitton.

Anpassningsträning

Med anpassningsträning i enlighet med handikappservicelagen avses rådgivning, handledning och träning för att främja den handikappade personens och närmiljöns sociala funktionsförmåga. Anpassningsträning ordnas för den handikappade personen och/eller hens närstående antingen individuellt eller i grupp. Som anpassningsträning kan man till exempel ordna undervisning i stödtecken och rörelseförmåga. Det är fråga om handikapptjänsternas anslagsbundna service och den ordnas inom ramen för anslagen som reserverats för ändamålet.


Folkpensionsanstaltens anpassningsträningskurser

Målet med anpassningsträningskurserna som FPA ordnar är att stödja den sjuka eller handikappade personens möjligheter till ett så balanserat liv som möjligt. Det här försöker man åstadkomma bland annat genom att informera om sjukdomen och dess inverkan och genom att hjälpa de insjuknade att leva med sin sjukdom.

Kontaktuppgifter

Anslagsbundna tjänster och stödåtgärder

Telefontid mån-fre kl. 9-12
tfn 040 804 2122