Socialservice ➔ Barnatillsyningsmannen

Barnatillsyningsman

Barntillsyningsmännen ansvarar för utredning av ärenden angående  faderskap/moderskap och bestyrker avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt och underhåll för barn.

Om föräldrarna skiljer sig ska de komma överens om vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll för sitt minderåriga barn. Barnatillsyningsmannen fattar inte beslut om innehållet i avtal, utan hens uppgift är att hjälpa föräldrarna att utarbeta avtal samt att tillse att avtalen inte strider mot barnets intresse.

Föräldrarna ska ta reda på barnets egna önskningar och åsikter, främst angående boende och umgänge, före ett besök hos en barnatillsyningsman, förutsatt att detta är möjligt med tanke på barnets utvecklingsnivå. Utredningen av barnets åsikt antecknas i ett avtal. Frågor angående underhåll avgörs föräldrarna emellan och ska inte diskuteras med barnet.

Om föräldrarna inte är förmögna att sinsemellan eller hos barnatillsyningsmannen komma överens om frågor som gäller barnet, är det möjligt att låta domstolen avgöra frågorna.  


Utredning av faderskap/moderskap

För ett barn som fötts utom äktenskap bekräftas faderskapet/moderskapet för barnet endera genom erkännande eller genom ett domstolsbeslut.  Det är möjligt att erkänna faderskap/moderskap i samband med rådgivningsbesöken redan innan barnet fötts.

Erkännande av moderskap vid rådgivningen innan barnet föds förutsätter att man har ansökt om  fertilitetsbehandling tillsammans efter 1.4.2019 och att barnet fötts som ett resultat av behandlingen. Erkännandet förutsätter ett intyg över fertilitetsbehandling av vilket det framgår att mannen som donerat sädesceller inte gett sitt samtycke till att bekräfta faderskapet.

Ett föräldraskap som erkänts på förhand kan återkallas eller bestridas inom 30 dagar från att barnet fötts genom en skriftlig anmälan till barnatillsyningsmannen. Föräldraskapet kan inte fastställas innan 30 dagar gått från barnets födelse.

Ifall erkännandet inte gjorts före barnets födelse, görs erkännandet av faderskap/moderskap hos barnatillsyningsmannen.

Faderskapet/moderskapet fastställs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Då uppstår ett juridiskt bindande släktskapsförhållande mellan barnet och föräldern.

Om erkännandet gjorts redan innan barnet fötts, blir den ena föräldern barnets vårdnadshavare vid sidan om barnets mamma efter att föräldraskapet fastställts. Om faderskapet eller moderskapet erkänns efter att barnet fötts, är den mamma som fött barnet barnets enda vårdnadshavare. Då kan föräldrarna komma överens om gemensam vårdnad hos barnatillsyningsmannen.

Barnets vårdnad, boende och umgängesrätt

Barnets vårdnadshavare beslutar om barnets ärenden t.ex. vård, uppfostran och boendeort. Vårdnadshavaren har rätt att få uppgifter om barnet från olika myndigheter. Dessutom representerar vårdnadshavaren barnet och sköter hens ekonomiska ärenden.

Om föräldrarna bor på olika adresser, ska det bestämmas hos vilken förälder barnets officiella boendeort är. Barnet kan officiellt endast vara skriven på ett ställe, även om hen i själva verket bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Om föräldrarna bor på olika adresser har barnet rätt att hålla kontakt med den förälder som bor på annan adress och träffa hen. Båda föräldrarna har ansvar för att umgängesrätten förverkligas.

Barnets vårdnad

Syftet med barnets vårdnad är att trygga barnets välbalanserade utveckling och välbefinnande enligt barnets individuella behov och önskemål. Vårdnaden ska trygga positiva och nära relationer särskilt mellan barnet och hens föräldrar.


Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad fattar föräldrarna tillsammans besluten som gäller barnet. Dessutom fungerar de som barnets intressebevakare i fråga om barnets bank- och förmögenhetsärenden. Vid gemensam vårdnad beslutar vårdnadshavarna tillsammans bland annat om barnets namn, boendeort, uppfostran, utbildning, hälso- och sjukvård och hobbyer. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har tillräcklig förmåga att tillsammans besluta och diskutera om ärenden som gäller barnet.

Ensam vårdnad

När endast den ena föräldern är barnets vårdnadshavare har hen rätt att ensam besluta om barnets ärenden. Myndigheterna (t.ex. daghemmet, skolan, hälso- och sjukvården, socialväsendet) lämnar ut uppgifter om barnet endast till vårdnadshavaren.

Föräldrarna kan komma överens om att också den andra föräldern eller någon annan person, som inte är barnets vårdnadshavare, har rätt att få uppgifter. Ett avtal eller ett förordnande om rätten att få uppgifter ger rätt till att få sekretessbelagda uppgifter om barnet från olika myndigheter och privata serviceproducenter. Rätten att få uppgifter kan vara allmän eller föräldrarna kan begränsa den till att gälla endast vissa ärenden eller organisationer (t.ex. hälso- och sjukvården, daghemmet, skolan).


Barnets boende och växelvis boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans, ska de besluta vem barnet bor hos. Barnet kan också bo växelvis hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende ska föräldrarna komma överens om vilket hem som antecknas som barnets officiella boendeort.

När föräldrarna funderar över barnets boendeort ska föräldrarna beakta barnets ålder och utvecklingsnivå samt eventuella specialbehov. Föräldrarna bör fundera över sina möjligheter att tillbringa tid med barnet, över hur dagvården och skolgången ordnas smidigt och över hur andra viktiga relationer och hobbyer kan upprätthållas. Föräldrarna bör också fundera över hur barnets dagliga vård och de inköp som ska göras för hen ordnas.

När föräldrarna fattar beslut om barnets boende ska de beakta barnets önskemål, men det är föräldrarna som har ansvar för att fatta beslutet. Det är viktigt att ta reda på barnets åsikt när beslut om boende fattas, men också när boendet fortsätter.


Växelvist boende

Med växelvist boende avses ett arrangemang vid vilket barnet bor minst 40 % av kalenderåret hos båda föräldrarna inklusive semesterperioder och högtider.

I avtalet antecknas närmare villkor för växelvist boende och uppgiften om barnets officiella boendeort. Närmare villkor för växelvist boende är till exempel i en hurudan rytm barnet byter hem och hur barnets boende arrangeras under semestrar och högtider.

Även om barnet har två hem kan hen endast ha en officiell boendeort. Boendeorten kan ha en inverkan på många viktiga förmåner och tjänster som är viktiga för barnens och familjens vardag, t.ex. bostadsbidrag, skolskjuts eller hälso- och sjukvårdstjänster.

När föräldrarna funderar på växelvist boende för barnet bör de beakta barnets ålder och personlighet. Växelvist boende är ett bra alternativ för en del barn eftersom det gör det möjligt för dem att utveckla en nära relation till båda föräldrarna. En del barn upplever det som tungt att bo i två hem och finner det som ett bättre alternativ att bo endast i ett hem. Föräldrarna ska ta reda på barnets åsikt med beaktande av barnets utvecklingsnivå.

Skyldighet att informera om en tilltänkt flyttning

En förälder ska informera barnets andra förälder om sin plan att flytta, ifall detta har en inverkan på växelvist boende eller på hur umgängesrätten förverkligas. Informeringen ska göras i god tid: ifall det är möjligt, bör det göras tre månader före den tilltänkta flyttningen. Den andra föräldern behöver inte informeras om flyttningen ifall detta är nödvändigt för att skydda barnet eller föräldern mot ett omedelbart och allvarligt hot mot liv, hälsa eller frihet. 


Barnets umgängesrätt

Syftet med umgängesrätt är att trygga barnets rätt att skapa och upprätthålla en positiv och nära relation till den förälder som hen inte bor hos. Till umgängesrätten hör att barnet får vara tidvis hos denna förälder, träffa hen någon annanstans eller att hålla kontakt med hen på andra sätt.

Båda föräldrarna har ansvar för att se till att barnets umgängesrätt förverkligas. Båda föräldrarna ska främja förverkligandet av barnets umgängesrätt. Barnet har rätt att träffa sin förälder oberoende av om hen är barnets vårdnadshavare eller inte.

När man kommer överens om umgängesrätt är utgångspunkten barnets intresse. Man bör beakta föräldrarnas förmåga att svara på barnets behov, barnets eventuella specialbehov och avståndet mellan föräldrarnas hem. Man ska beakta barnets åsikt om det är möjligt med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå. Det är ändå föräldrarna, inte barnet, som har ansvar för att fatta beslutet.

När föräldrarna utarbetar ett skriftligt avtal om umgänge, bestyrker barnatillsyningsmannen avtalet ifall föräldrarna är eniga om avtalets innehåll. Det lönar sig att utöver normal veckorytm göra en anteckning om umgänge under semestrar och högtider i avtalet. Det är också möjligt att göra en anteckning om annan kontakt och om transport av barnet till mötena i avtalet. 


Övervakade och stödda träffar

Av motiverade skäl kan man komma överens om att träffarna mellan barnet och den förälder som barnet inte bor hos är övervakade eller stödda.

Föräldrarna kan komma överens om övervakade eller stödda träffar till exempel av följande skäl:

 • oro över att föräldern som barnet träffar inte kan sköta om barnet under träffen
 • föräldern som barnet träffar har missbruksproblem eller psykiska problem
 • det har gått länge sedan barnets och förälderns senaste träff


Vid en stödd träff behöver övervakaren inte hela tiden vara inom syn- och hörhåll, men hen är under hela träffen tillgänglig för barnet och den förälder barnet träffar.

Träffarna kan fastställas som övervakade endast om stödda träffar eller övervakade byten inte är tillräckliga för att trygga barnets intresse. Vid en övervakad träff är övervakaren inom syn- och hörhåll till barnet och den förälder barnet träffar under hela träffen. Övervakaren har rätt att avbryta träffen om den är otrygg för barnet, till exempel om föräldern beter sig aggressivt eller är berusad när hen kommer till träffen.


Övervakat byte

Föräldrarna kan komma överens om att barnet överlämnas från den ena föräldern till den andra genom ett övervakat byte. Ett övervakat byte kan ordnas när det finns allvarliga konflikter mellan föräldrarna och de inte kan vara i saklig växelverkan. En övervakare gör överlämnandet lugnt så att barnet överlämnas tryggt från den ena föräldern till den andra och barnet behöver inte hamna mellan föräldrarna i deras konflikter.

Övervakade träffar, övervakade byten eller stödda träffar kan ordnas enligt domstolsbeslut eller enligt ett umgängesavtal som barnatillsyningsmannen bestyrkt. Träffar mellan ett barn och en förälder är avgiftsfria för klienterna. Servicen ordnas på träffställen som Soite konkurrensutsatt.


Hur klienter styrs till servicen

 1. Enligt ett domstolsbeslut
  Om det finns ett domstolsbeslut om övervakade eller stödda träffar eller övervakade byten, ska föräldrarna lämna in en kopia av beslutet hos barnatillsyningsmannen jämte båda föräldrarnas kontaktuppgifter.
 2. Ett avtal som barnatillsyningsmannen fastställt
  Föräldrarna beställer tid till barnatillsyningsmannen som ordnar en gemensam förhandling för föräldrarna. Vid förhandlingen kan föräldrarna komma överens om övervakade eller stödda träffar mellan barnet och ena föräldern eller om övervakade byten.

Mer information om stöd för parförhållandet och tjänster vid separation i Soites område:








Kontaktuppgifter

Adress
Långbrogatan 1-3
67100 Karleby

Tidsbeställning
mån-fre  kl. 9-11 och 13-15
Tfn
040 806 5078

Vänligen beakta att tidsbeställningsnumret endast är avsett för tidsbeställningar.

Avbokning av beställd tid
Om du behöver avboka en tid kan du göra det genom att skicka ett sms till tidsbeställningsnumret. Vänligen kom ihåg att också informera den andra parten om avbokningen.
När du avbokar en tid meddela:

 • barnets namn

 • föräldrarnas namn

 • den tid som bokats

Ifall du vill boka en ny tid för att ersätta den avbokade tiden, ring tidsbeställningsnumret för att komma överens om detta.

Barnatillsyningsmännens telefonnummer
Centraliserad telefonrådgivning
mån och fre kl. 8.30-10.30, ons 14.00-16.00
tfn 06 826 4202

Barnatillsyningsmannens tjänster i Lestijokidalen

Kannus socialbyrå
Asematie 1
69100 Kannus

En barnatillsyningsman är anträffbar tisdagar enligt tidsbeställning.

Tidsbeställning
mån-fre kl. 9-11 och 13-15
tfn 040 806 5078

Barnatillsyningsmannens tjänster i Perho älvdal

Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1
69600 Kaustby

En barnatillsyningsman är anträffbar tisdagar enligt tidsbeställning.

Tidsbeställning
mån-fre kl. 9-11 och 13-15
tfn 040 806 5078


Barnatillsyningsmännen
Marjaana Salmenoja-Biskop
Merja Kero
Caroline Granholm

Byråsekreterare
Sari Rantala
tfn 040 806 5078

Serviceförman
Arja Seppälä
tfn 044 730 7985






Vi finns på Instagram: