Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Barnpsykiatriska avdelningen 14

När ska man till barnpsykiatriska avdelningen 14?

En viktig orsak till avdelningsvård är att ett barn hamnat i en psykiskt belastande situation på grund av sina symptom. Om det snabbt ordnas en 2-4 veckor lång krisvårdsperiod kan man få ett slut på barnets och närmiljöns svåra situation. Dessutom fungerar vården som en förebyggande åtgärd.

En undersökningsperiod på avdelningen är sex veckor lång. Den innefattar förutom bedömning av en egen sjukskötare och en avdelningskollektivbedömning också en intervju med föräldrarna. Dessutom gör sjukhusskolans speciallärare eller avdelningens specialbarnträdgårdslärare en bedömning och man utför nödvändiga psykologiska och somatiska undersökningar.

Avdelningsvård rekommenderas när de problem som hämmar barnets psykiska utveckling och uppväxt kräver intensiv vård. Sådana problem är t.ex. svåra emotionella eller psykotiska symptom, beteendestörningar, självdestruktivitet och att barnet drar sig tillbaka från växelverkan. Avdelningsvård rekommenderas ofta i situationer där barnets och familjens problem är sammanflätade. Avdelningsvårdens längd varierar mellan 1-2 år. Avdelningsvården innebär inte risk för institutionalisering. Denna risk undviks genom att arbetet är familje- och nätverksinriktat och inriktat på att barnet återvänder till sin egen livsmiljö.


Vad händer på avdelningen?

Barnpsykiatriska avdelningen är en hemlikt inredd avdelning med åtta vårdplatser. Barnen som vårdas på avdelningen går dagligen i den närbelägna sjukhusskolan. Under veckosluten är avdelningen stängd och barnen i sina egna hem. Avdelningen kan dock öppnas för veckoslutet också endast för ett barn. Så görs om ett barns psykiska tillstånd och vård kräver det eller om en ny barnpatient behöver brådskande avdelningsvård.

Varje barn har en egen sjukskötare och en egen reservsjukskötare. Till avdelningens sedvanliga dygnsrytm hör både kollektiva aktiviteter med alla barnen på avdelningen och individuell tid med varje enskilt barn. Kollektiva aktiviteter är bland annat morgonmöten, måltider, innebandykvällar, matlagningsklubb, friluftsliv och utflykter. Individuell tid med ett enskilt barn sker bland annat i form av egenskötartimmar och bildkonstterapi.

Till de viktigaste vårdelementen på avdelningen hör växelverkan mellan skötarna och barnen, speciellt relationen till den egna sjukskötaren. En annan central vårdmetod är vardagens gränser och rutiner. Med hjälp av dem återfår barnet den dygnsrytm som är nödvändig för hens hälsa. Med hjälp av gränser och rutiner återfår barnet också sin trygga ställning som ett barn i relation till vuxna. En tredje viktig del i vården är föräldrarnas del i avdelningsvården. Detta sker genom regelbundna möten mellan föräldrarna och personalen för att diskutera barnets vård. Föräldrarna deltar dessutom genom växelverkan med barnet och vårdpersonalen på avdelningen.

Förutom individuellt arbete och arbete med familjen startar man vid behov individuell terapi under avdelningsvården. Det kan vara fråga om lekterapi, individuell psykoterapi eller musikterapi. Ofta fortsätter den efter avdelningsvården. När avdelningsvården slutar kommer man överens om barnets fortsatta vård. Dessutom kommer man överens om de sätt med vilka man stöder familjen samt om uppföljningen.

Kontaktuppgifter

Barnpsykiatriska avdelningen 14 finns på adressen Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

 

Kansliet
tfn 040 653 4126


Sekreterare
Hanna Koivisto
tfn 040 804 3665

fax (06) 826 3049


Ansvarsområdeschef
Avdelningsskötare
Jaakko Kosonen
tfn 040 653 4064

 

Överläkare
Maria Zenger