Hälsotjänster ➔ Skolhälsovård ➔

Hälsoundersökningar inom skolhälsovården

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar varav hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande undersökningar. Vid de omfattande undersökningarna kartläggs barnets/ungdomens och hela familjens välbefinnande. Det är önskvärt att föräldrarna/vårdnadshavarna är närvarande vid de omfattande hälsoundersökningarna.

Undersökningarna baserar sig på den nationella förordningen från år 2011 (338/2011). I hälsoundersökningen ingår individuell hälsorådgivning enligt elevens utvecklingsstadium. 


Förstaklassarens undersökning när skolgång inleds

Barnets hälsovård övergår från rådgivningen till skolhälsovården den hösten då hen börjar i skolan.

Målet med undersökningen som sker när skolgången inleds är ett så gott samarbete mellan föräldrarna och skolhälsovården som möjligt. Ett annat mål är att ge stöd för barnet och familjen när skolgång inleds.

Förstaklassistens hälsoundersökning genomförs på sommaren före skolgången inleds eller senast på hösten under det första läsåret. En kallelse till hälsoundersökning sänds på våren per brev till vårdnadshavaren. Samtidigt sänds en blankett för uppgifter om föräldrarna samt en blankett om användning av rusmedel. Dessa ges till hälsovårdaren i samband med undersökningen.

Barnets vårdnadshavare reserverar tid till skolhälsovårdarens mottagning. Före hälsoundersökningen bekantar sig hälsovårdaren med informationen från barnrådgivningen om barnets tidigare hälsa, välbefinnande och sjukdomar.

Det viktigaste verktyget vid hälsoundersökningen är en hälsodiskussion där barnet och familjen är i huvudrollen. Diskussionen baserar sig på blanketten som föräldrarna/vårdnadshavarna fyllt i. Med föräldrarna och barnet diskuteras alla frågor som har att göra med barnets hälsa och hens välbefinnande i skolan. Det är t.ex. fråga om:
 • frågor som barnet och föräldrarna funderar över
 • familjens hälsovanor
 • barnets känsloliv och sociala färdigheter
 • information ges om skolhälsovårdens tjänster
Centralt är att skapa en grund för samarbete mellan hem och skola, motivera föräldrarna i fråga om skolgång och att stödja föräldraskapet.

Till bedömningen av barnets hälsotillstånd hör:
 • längd
 • vikt
 • uppföljning av tillväxt
 • hållning
 • närseende och hur bra barnet ser på långt håll
 • hörsel
 • blodtryck
 • komplettering av de vacciner som inte ännu getts

Tyngdpunkter vid hälsodiskussionen
Med föräldrarna diskuteras på vilket sätt de kan stöda inledandet av skolgången och hjälpa barnet att orka bra. Det kan vara fråga om:
 • Tillräcklig vila och sömn
 • Regelbundna och mångsidiga måltider
 • Stöd/hjälp vid läxläsning
 
Hälsovårdaren och föräldrarna utarbetar tillsammans en hälsovårdsplan för eleven.

Läkarundersökningen är en del av den omfattande hälsoundersökningen som utförs av en läkare och en hälsovårdare tillsammans eller i samarbete. I den ingår även en intervju med föräldrarna och en omfattande bedömning av familjens hälsa och välbefinnande. Med föräldrarnas tillåtelse kan man även be andra yrkesutbildade personer om en bedömning. Då görs en bedömning av elevens välbefinnande och av hur hen klarar sig i dagvården, förskolan eller skolan.

Femteklassarens omfattande hälsoundersökning / hälsovårdare och läkare

Hälsoundersökningen innefattar en undersökning gjord av en hälsovårdare och en intervju med läraren. I undersökningen ingår dessutom ett möte och en intervju med föräldrarna i samband med en läkarundersökning.
 
Till undersökningen bifogas de skriftliga frågor som riktats till eleven och vårdnadshavarna. Målet är att på ett så omfattande sätt som möjligt kartlägga barnets välbefinnande, eventuella hälsorisker och trivsel i skolan.
 
Intervju med läraren
Hälsovårdaren intervjuar läraren före hälsoundersökningen och antecknar i journalen den information om elevernas skolgång som läraren ger.

Möte med en hälsovårdare
Under mötet med en hälsovårdare diskuteras frågor kring elevens hälsa och välbefinnande i skolan. Diskussionen baserar sig på blanketten om hälsa (THL) som eleven fyllt i samt blanketten som vårdnadshavarna fyllt i (THL).
 
Vårdnadshavarna och eleven har möjlighet att diskutera frågor som de funderat på. Mötet sker i växelverkan på så sätt att alla parter blir hörda. Under mötet behandlas bland annat det följande:

 • Familjen och barnets hemmiljö
 • Hur det går i skolan
 • Kamratkretsen och sociala relationer så väl i skolan som hemma
 • Hobbyer
 • Hälsovanor: rökning, hygien, motion, skärmtid, kost och vila
 • Hälsotillstånd
 • Elevens syn på sig själv och växelverkan inom familjen
Undersökningar  
 • längd, vikt 
 • hållning och skoliosundersökning
 • mätning av blodtrycket

Tyngdpunkter vid hälsodiskussionen

 • hur eleven klarar sig och trivs i skolan, mobbning
 • puberteten
 • rökning, rusmedel
 • elever som löper risk för att bli utslagna
 • hemmet, fritiden
 
Läkarundersökning
Även föräldrarna kallas till läkarundersökningen och det reserveras tillräckligt med tid för diskussion med föräldrarna. Det genomförs en fysisk undersökning på samma sätt som på första klassen. Särskild vikt fästs vid pubertetsutveckling.

Det utarbetas och antecknas en hälsovårdsplan på samma sätt som för förstaklassisten. 

Åttondeklassistens omfattande hälsoundersökning

Hälsoundersökningen görs på årskurs sju innan skolåret inleds eller senast under skolåret. Kallelsen till hälsoundersökningen skickas till vårdnadshavaren på våren per brev. Samtidigt sänds en blankett för uppgifter om föräldrarna samt en förfrågan om användning av rusmedel. Dessa ges till hälsovårdaren vid undersökningen. Barnets vårdnadshavare beställer tid till skolhälsovårdaren. Hälsoundersökningen i årskurs sju är en del av åttondeklassisternas omfattande hälsoundersökning som även föräldrarna kallas till. Hälsovårdaren träffar eleven även på årskurs åtta. På läkarundersökningen i årskurs åtta utarbetas Hälsointyget för ungdomar.

Vid den omfattande hälsoundersökningen i årskurs åtta görs en bedömning i fråga om yrkesval och fortsatta studier. Bedömningen gäller elevens eventuella begränsningar och särskilda behov. Nödvändiga undersökningar och stödåtgärder planeras och startas i samarbete med den övriga elevvården och särskilt skolans elevhandledare.