Hälsotjänster ➔ Skolhälsovård ➔

Skolhälsovård

Skolhälsovården är avsedd för grundskolelever och deras familjer. Den är en lagstadgad, avgiftsfri och förebyggande tjänst inom primärvården. Den är i regel tillgänglig under skoldagen antingen i skolan eller i dess omedelbara närhet. Arbetet utförs i samarbete med föräldrar, lärare och övrig elevvårdspersonal. Verksamheten är konfidentiell.

Skolhälsovården:

  • främjar elevens uppväxt, utveckling, hälsa och välbefinnande
  • stöder föräldrar och vårdnadshavare i uppfostringsarbetet
  • eftersträvar att tidigt identifiera elevers behov av särskilt stöd eller undersökningar och att stödja vid sådana behov. Skolhälsovården ger stöd för egenvård av ett långvarigt sjukt barn i samarbete med övriga aktörer inom elevvården. Dessutom hänvisar den vid behov eleven till fortsatta undersökningar och vård
  • främjar och följer upp hälsosamhet och säkerhet i skolmiljön samt välbefinnande i skolan
  • innefattar munhälsovård
  • innefattar nödvändiga specialundersökningar för att fastställa elevens hälsotillstånd

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar, varav hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande undersökningar. I de omfattande undersökningarna kartläggs välmåendet hos barn/ungdomar och hela familjen. Det är önskvärt att föräldrarna/vårdnadshavarna deltar i de omfattande hälsoundersökningarna. Undersökningarna baserar sig på den nationella förordningen från år 2011 (338/2011). I hälsoundersökningen ingår individuell hälsorådgivning som beaktar elevens utvecklingsstadium. 

Munhälsovård är en del av skolelevens hälsovård. Inom munhälsovården iakttas statsrådets förordning gällande rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård, samt barns och ungdomars förebyggande munhälsovård. Till kontroll kallas elever i årskurs 1, 3, 5 och 8 samt vid behov även elever från andra årskurser enligt individuellt behov. 


Elektronisk tidsbeställning till skolhälsovård 

Inom skolhälsovården används elektronisk tidsbeställning. Tid beställs elektroniskt till hälsoundersökning som sker innan första klassen inleds samt för femteklassarna. Tider kan även ändras och avbokas via den elektroniska tjänsten. Ändring och avbokning av tid bör göras 24 timmar före mottagningstiden.
Tid för den hälsoundersökning som görs innan skolgången inleds kan fortfarande också beställas per telefon.
Tid kan beställas för undersökning när den egna hälsovårdaren informerat om detta.

I de elektroniska tjänsterna sker identifiering med nätbankskoder.
Den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter
Inom Karleby skolhälsovård används en elektronisk blankett för förhandsuppgifter som kan fyllas i via den elektroniska tidsbeställningen. Vi ber föräldrarna fylla i informationen om barnets hälsotillstånd i blanketten innan de kommer med barnet till hälsoundersökning.

Klientavgifter inom social -och hälsovårdsväsendet

Av klienter som fyllt 15 år tas ut en avgift (51,40 €) för en utebliven och icke-avbokad besökstid till läkare eller till munhälsovård. Avgiften tas ut om besöket uteblivit utan motiverad orsak.  Avbokning ska göras två dygn före den reserverade tiden. Inom skol- och studerandehälsovård är besöken hos hälsovårdaren fortfarande avgiftsfria.

Omfattande hälsoundersökningar

I en omfattande hälsoundersökning bedömer skolhälsovårdaren tillsammans med en läkare förutom elevens hälsa och välbefinnande också den övriga familjens välbefinnande. Därför ber man även föräldrarna komma med. I undersökningen ingår en intervju med föräldrarna samt lärarens bedömning av hur eleven klarar sig i skolan. Vid behov samarbetar man med andra aktörer inom elevvården.

Ibland kräver en elevs hälsotillstånd noggrannare undersökningar och utredningar. I sådana fall hänvisar hälsovårdaren eller läkaren eleven till andra sakkunniga för fortsatta undersökningar. Det kan till exempel vara fråga om behov av fysioterapi, ergoterapi, näringsterapi, munhälsovård, laboratorietjänster samt tjänster inom specialiserad sjukvård.                    

Hälsoundersökningar kan ordnas efter individuellt behov även vid andra tillfällen och för andra grupper. Stödbehovet utreds hos dem som inte deltar i hälsoundersökningarna. Det är nämligen känt att risken för utslagning är större hos dem som inte deltar i undersökningar än hos dem som gör det. Behovet av stöd kan fastställas genom att till exempel kontakta familjen eller genom att ordna ett hembesök.


Skolhälsovårdarens mottagningar

När hälsovårdaren har öppen mottagning kan elever besöka mottagningen utan tidsbeställning. De kan då diskutera symptom och frågor de bekymrar sig över. Även föräldrarna kan kontakta skolhälsovårdaren. Föräldrarna bokar tid för sitt barn för de omfattande hälsoundersökningarna. Hälsoundersökningen kan vid behov ordnas efter kl. 16.00.


Tillfällig vårdledighet

När ett barn under 12 år plötsligt insjuknar har en förälder rätt att stanna hemma och vårda barnet i högst fyra arbetsdagar. Ett intyg för vårdledighet för arbetsgivaren fås via skolhälsovårdaren när ett barn har insjuknat. Intyget skrivs inte i efterhand.


Vaccinationer/vaccinationstillstånd

Skolhälsovården sörjer för elevens vaccinationsskydd som fortsättning på det frivilliga och avgiftsfria vaccinationsprogrammet som påbörjats på rådgivningen. Det allmänna vaccinationsprogrammet kan läsas via länken "Vaccinationer". Skolelevens förälder/vårdnadshavare bör ge skriftligt tillstånd för vaccination.

 

Samarbete med övrig elevvårds- och undervisningspersonal

Skolhälsovården är en del av skolornas yrkesövergripande elevvård. Den gör nära samarbete med lärare, skolkuratorer och skolpsykologer. Dessutom arbetar den för att främja det kollektiva välbefinnandet, gör förebyggande arbete och ordnar med hälsoundersökningar och individuellt stöd. Överföring av patientuppgifter sker enligt sekretessbestämmelserna.

    

Främjande av hälsosamhet, trygghet och välmående i skolan och studiemiljön

Skolhälsovården gör en utredning av hälsosamheten och tryggheten i skolan och skolmiljön vart tredje år i samarbete med andra aktörer. Avhjälpandet av de brister som upptäcks i utredningen följs upp årligen.Vi finns på Instagram: