Hälsotjänster ➔ Service som tillhandahålls hemma ➔

Effektiverad hemrehabilitering

Effektiverad hemrehabilitering är avsedd för personer vars förmåga att klara sig i vardagen plötsligt har försämrats. Detta kan bero på en operation, ett försämrat allmäntillstånd, förvärrad primärsjukdom, en plötslig sjukdom eller en trauma.

Hemrehabilitering gör det möjligt att i ett tidigare skede skriva ut klienter från sjukhuset eller hälsovårdscentralen i Stamkarleby.

Hemrehabilitering är verksamhet hemma hos en klient. Målet är att klientens funktionsförmåga förbättras och att hen klarar sig hemma så självständigt och tryggt som möjligt. Det centrala vid hemrehabilitering är klientens motivation och aktivitet och de mål hen själv sätter upp för sin rehabilitering.

Servicens innehåll:

  • Medicinering, intravenösa läkemedels- och vätskebehandlingar
  • Sårvård, vård av stoma, handledning i fråga om att vårda stoma, katetervård
  • Blodprov
  • Dagliga kontroller, t.ex. blodtryck, blodsocker, INR
  • Basvård
  • Daglig rehabilitering och ergoterapi
  • Handledning och rådgivning för klient och anhörig
  • Att vid behov ordna stödtjänster och fortsatt vård


Effektiverad hemrehabilitering genomförs med hjälp av ett yrkesövergripande team. Till personalen hör närvårdare, sjukvårdare, fysioterapeuter, en ergoterapeut och en läkare. Vid behov konsulterar man andra sakkunniga, t.ex. specialistläkare, en socialarbetare eller en talterapeut.

Under rehabiliteringsperioden görs 1-4 besök per dag beroende på hur klienten mår. Rehabiliteringsperioden är 1-4 veckor lång.

Besöken görs dagligen mellan kl. 7-21. Vid behov besöker en nattpatrull klienten på natten. Under rehabiliteringsperioden har klienten möjlighet att få ett avgiftsfritt trygghetslarm.


Vårdavgiften

Vårdavgiften är 6 €/dag. Vårdavgiften räknas inte med i avgiftstaket.

Kontaktuppgifter

Sjukvårdare
mån-sön kl. 7-21
tfn 040 806 5788

Serviceförman
Minna Lillkåla
mån-fre kl. 8-16
tfn 040 806 5708