Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Hemvård

Målet med hemvård är att ge klienter trygg vård och omvårdnad. Hemvården försöker också främja klienternas funktionsförmåga och möjligheter att klara sig på egen hand. Hemvården baserar sig alltid på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd. Utifrån detta görs det en bedömning av det individuella vård- och hjälpbehovet.

Genom omvårdnad som planeras individuellt styr, stöder och hjälper man klienten. Målet är att hen ska klara av dagliga sysslor och vård på egen hand eller med hjälp av stöd. Bedömningen av behovet av vård och hjälp är fortlöpande, och målet är att upprätthålla och förbättra klientens funktionsförmåga. När det gäller regelbunden städning i hemmet, hänvisas klienten till att anlita en privat serviceproducent.

Hemvårdsbesöken genomförs antingen med hjälp av ett videosamtal eller som fysiska hembesök. Vid läkemedelsbehandling kan man använda en läkemedelsrobot till hjälp.

Hemvården består av sju hemvårdsdistrikt. Varje distrikt leds av en serviceförman som ansvarar för ett antal yrkesövergripande team. Teamen består av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.


Bilagor:

Kriterier för hemvård

Kontrollera hemmets säkerhet

Enheten för servicehandledning och hemvård i Kronoby

Elektronisk blankett för patientuppgifter

Klient- och patientavgifter i Soite


Planer för egenkontroll inom socialservicen:

Hemvårdens center för verksamhetsstyrning

Hemvård Östra

Hemvård Södra

Hemvård Västra

Hemvård Norra

Hemvård Kronoby

Hemvård Lestijokidalen (på finska)

Hemvård Perho ådal (på finska)


Kontaktuppgifter

Karleby

Hemvårdens center för verksamhetsstyrning
tfn 044 730 8216

Serviceförman Marjo Kero-Järvilä 
tfn 044 730 7616


Videotelefontjänst och läkemedelsrobot
Närvårdare Miia Konu
tfn 040 804 3408

Hemvård södra
Serviceförman Päivi Akolahti
tfn 044 780 9470 


Hemvård  västra
Serviceförman Petra Witick
tfn 044 780 9662


Hemvård  östra
Serviceförman Jenni Björkbacka
tfn 044 780 9274 

 
Hemvård norra
Serviceförman Susanna Meriluoto-Hyry
tfn 050 354 9769 


Kuusikumpu / Seniorboende
Serviceförman Kirsi Hyyppä
tfn 040 806 8007Kronoby

Hemvård Kronoby
Serviceförman Åsa Rönnqvist
tfn 050 310 5035 


Kanslist, fakturering: Raili Vidjeskog
tfn 040 806 5843Älvdalarna

Hemvården i Perho ådal 
Serviceförman Karita Eteläperä
tfn 040 804 2481


Hemvården i Lestijokidalen
Serviceförman
Kaisa Pollari
tfn 040 804 2440Serviceområdeschef för hemvård 
Sari Kallinen
tfn 040 806 5749