Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Specialomsorger om utvecklingsstörda

Syftet med specialomsorger om utvecklingsstörda är att främja utvecklingsstörda personers möjligheter att klara sig av dagliga funktioner, främja den egna utkomsten och integreringen i samhället samt att säkra den vård och annan omvårdnad som behövs.

Specialomsorger ges personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, lyte eller handikapp hämmats i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som inte får den service hen behöver med stöd av någon annan lag. En utvecklingsstörd person kan vid behov beviljas specialomsorgens service om behovet beror i första hand på en utvecklingsstörning och den allmänna servicen, som t.ex. servicen i enlighet med socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen), inte är tillräcklig.
 
Specialomsorger är all den service och alla de stödåtgärder som en person får med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Service som hör till specialomsorger kan vara bland annat

  • Boende
  • Handledning inom öppenvård
  • Utvecklingspoliklinikens tjänster
  • Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
  • Rehabiliterande småbarnspedagogik
  • Dagverksamhet
  • Arbetsverksamhet
  • Annan service som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite är ett specialomsorgsdistrikt. Specialomsorgens service kan ansökas om med blanketten för ansökan om handikappservice. Beslutet om service som beviljas som specialomsorger fattas av specialomsorgens ledningsgrupp. Enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska det för varje person som är i behov av specialomsorg utarbetas ett individuellt specialomsorgsprogram. I programmet antecknas all den service som personen får som specialomsorg med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.


För svenskspråkig service i specialomsorgsdistriktets ansvarar i första hand Kårkulla specialomsorgsdistrikt.


Specialomsorgdistriktets tjänsterKontaktuppgifter

Specialomsorgsdistriktets direktör
Tanja Witick
tfn 044 730 7658 

Serviceområdeschef
Miia Luokkanen
tfn 050 555 0706