Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Sotainvalidit

Korvaukset kunnille sotainvalidien palveluista

Valtiokonttori korvaa sotilasvammalain nojalla kunnille ja kuntayhtymille eräitä sotainvalideille järjestettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Sotilasvammalainsäädännön tarkoituksena on turvata invalidien tarvitsemien palvelujen saatavuus riippumatta kunnan tai kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta. Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa.


KORVATTAVIA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA OVAT MM.

  • kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-vaatehuolto-, kuljetus- ja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta)
  • omaishoidon tuki
  • asumispalvelut (esim. palvelutalossa) Huom: vuokraa, sähkö- ja vesimaksuja ei korvata, ainoastaan tukipalvelut
  • kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito (vähintään 20 %:n invalideille)
  • pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodissa (vähintään 20 %:n invalideille)
  • apuvälineet
  • päiväkeskustoiminta (edistää invalidin kotona selviytymistä, voi sisältyä mm. pyykinpesua, viriketoimintaa yms.)

Avopalveluiden saaminen ei edellytä invalidin tulojen selvittämistä, vaan ratkaisevaa on palvelujen tarve. Avopalveluiden korvaamisen edellytyksenä on invalidin 10 %:n työkyvyttömyysaste ja laitoshoidon korvaamisen edellytyksenä 20 %:n
työkyvyttömyysaste.

Kaikki mainitut palvelut ovat invalideille maksuttomia.


Ateriapalvelut

Sotainvalidien ateriapalvelu voidaan järjestää kunnan omana toimintana tai esimerkiksi lounas/ ruokasetelillä.

Sotainvalidien ruokaseteli asioissa voit ottaa yhteyttä Kaj Westmark  puh. 040 806 5084.

Sotainvalidi voi myös tilata kotiinsa ateriansa esimerkiksi Tervakartano vanhusten toimintakeskus ja palvelukodista, puh. 040 806 5102.

Yhteystiedot

Toimistosihteeri
Westmark Kaj
puh. 040 806 5084