Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Vammaispalvelutoimisto

Vammaispalveluissa seuraavia muutoksia koronavirustilanteen vuoksi 

Asioithan oireettomana!

Asiakkaiden tulee olla oireettomia asioidessaan vammaispalvelujen toimipisteissä ja kotikäynneillä. Asiointi vammaispalvelutoimistossa ja kehityspoliklinikalla tapahtuu ajanvarauksella. Soiten palveluissa suositaan etätyötä ja etävastaanottoa, mutta varmistetaan, että asiakkailla on aina tarvittaessa fyysisesti mahdollisuus saada palvelunsa.

Tilapäishoito

Jakso- ja tilapäishoitoon ei voida ottaa asiakasta, jolla on flunssaoireita tai joka on altistunut koronavirukselle. Asiakkaalla tulee olla otettuna negatiivinen koronanäyte.

Kuljetuspalvelut

Soiten alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan 15.1.2022 saakka. Asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä.


Asumispalveluiden vierailuohjeistus

  • Omaisten/läheisten vierailut varotoimin yksikön ohjeistuksen mukaisesti
  • Tärkeää on vierailla oireettomana
  • Vierailulla tulee käyttää kasvomaskia, sillä alueellisen kasvomaskisuosituksen mukaan maskia tulee käyttää asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
  • Yhteydenotto yksikköön ennen vierailua on suositeltavaa turvallisen vierailun järjestämiseksi
  • Lisätietoja asumispalveluyksiköistä.


---------------------


Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja asetuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisesti yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan vähintään vuoden kestävää haittaa.

Vaikeavammaisuus on käsite, jonka sisältö määrittyy suhteessa vammaisen ihmisen elämäntilanteeseen ja ympäristöön ja merkitsee runsasta avun, palveluiden tai tukitoimien tarvetta. Vaikeavammaisuus määritellään aina suhteessa haettuun palveluun nähden. Ikääntyvien henkilöiden kohdalla vaikeavammaisuus tulee erottaa tavanomaiseksi katsottavasta ikääntymisestä ja tästä aiheutuvista sairauksista tai toimintarajoitteista. Tällaisia ikääntymiseen liittyviä sairauksia ovat ne sairaudet, jotka normaalistikin liittyvät vanhenemiseen ja joita on siis pidettävä tyypillisinä tiettyyn ikään tai elämänvaiheeseen liittyvinä sairauksina tai toimintarajoitteina. Tavanomaisesta ikääntymisestä johtuva sairastaminen ja toimintarajoite eivät kuulu vammaispalvelulain mukaisesti myönnettävien palvelujen ja tukitoimien piiriin.

Vammaispalvelulaki on toissijaislaki. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalvelulakiin nähden ensisijaisia lakeja ovat esim. sosiaalihuoltolaki, kansanterveyslaki ja laki omaishoidontuesta sekä vakuutuksia koskeva lainsäädäntö.


Erityinen järjestämisvelvollisuus - subjektiiviset oikeudet

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ja tukitoimia ovat:


Yleinen järjestämisvelvollisuus - määrärahasidonnaiset  palvelut ja tukitoimet

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan:


Linkit:


Palvelujen hakemisen suhteen haku on jatkuva. Palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla enintään 1/2 vanha lääkärintodistus, josta ilmenee hakijan vaikeavammaisuus  ja sen vaikutus haettuun palveluun nähden.

Yhteystiedot

Vammaispalvelutoimisto
Rantakatu 16, 67100 Kokkola

Puhelinaika ma-pe klo 9-12
puh. 040 804 2122

Asiakasvastaanotto  ajanvarauksella.

-----------------------------------------
Kehityspoliklinikan ja vammaispalveluiden sosiaalityön
palvelualuejohtaja
Veronica Joskitt
puh. 050 555 0706

Vammaispalveluiden asumispalveluiden ja päiväaikaisten toimintojen palveluiden palvelualuejohtaja
Sari Valkama
puh. 040 804 2985

Ostopalvelu- ja valvontapäällikkö
Vivan Nyman
puh.  040 804 2688


Johdon sihteeri
Risto Puoliväli
puh. 040 804 5901

Toimialuejohtaja   
Tanja Witick 
puh. 044 730 7658

Löydät meidät Instagramista: