Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 15.6.2020

Soiten hallituksen kokoustiedote 15.6.2020

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus kokoontui maanantaina 15.6.2020. Hallitus hyväksyi Soiten strategiset tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023 ja vahvisti vuoden 2021 budjettiraamiksi +2,0% kasvun vuoteen 2020 verrattuna. Hallitus hyväksyi juuri päättyneen Soiten yhteistoimintamenettelyn lopputuloksen korona-pandemian edellyttämiin joustoihin liittyen ja samassa kokouksessa päätti valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään uudet yhteistoimintaneuvottelut tarvittaessa syksyllä budjettivalmistelun sekä johtamisjärjestelmän mahdollisesti aiheuttamien henkilöstövaikutusten osalta. Hallituksessa käsiteltiin myös mm.  aloite koskien tilapäisen valiokunnan perustamista Soiten hallinnon tarkastamista varten.

Soiten kevään yhteistoimintaneuvottelut päätökseen tuloksettomina – syksyllä mahdollisesti uudet yt-neuvottelut

Soiten hallitus päätti 18.5.2020 pitämässään kokouksessa aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden aikana selvitettiin koronapandemian aikana toteutuneita toimintamuutoksia ja resursseihin liittyviä siirtoja. Neuvotteluissa ennakoitiin, että kevään resurssisiirrot ja toimintamuutokset toistuvat mahdollisen uuden korona-aallon myötä. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tavoitteen osalta tuloksettomina, eikä neuvotteluissa löydetty uusia virka- ja työehtosopimuksesta poikkeavia joustoja. Yhteistoimintaneuvottelut eivät johtaneet lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Kokouksessa hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään mahdollisesti uudet yhteistoimintaneuvottelut syksyllä. Uusien yhteistoimintaneuvottelujen tarve liittyy johtamisjärjestelmän muutos-valmistelun sekä talousarvioraamin ja sen mukaiseen budjettivalmistelun mahdollisesti aiheuttamiin hen-kilöstövaikutuksiin.

Suunnitelmakauden 2021-2023 strategiset pääperiaatteet sekä budjettiraami vuodelle 2021

Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin Soiten toimintaa linjaavat strategiset pääperiaatteet suunnitelma-kaudelle 2021-2023. Strategiset pääperiaatteet ovat:

  • Ennakoivat ja ehyet palveluketjut ihmisten tukena lähellä arkea
  • Arvostettu ja osaava henkilöstö toiminnan perustana
  • Päivystävä keskussairaala alueella
  • Vaikuttavuutta monimuotoisilla palveluilla ja taloudellisesti kestävillä rakenteilla
Vuoden 2021 budjettiraamiksi Soiten hallitus hyväksyi +2,0% kasvun (jäsenkuntalaskutus 274.09 M€) verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Vuosien 2022 ja 2023 suunnitelma on +2% kasvu.

Jotta budjettiraami toteutuu, vuodelle 2020 hyväksytyt toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset tulee saattaa täytäntöön, ja lisäksi suunnitelmakaudelle 2021-2023 kohdistetaan uusia, raamin edellyttämiä palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistuksia.

Budjettivalmisteluun sisällytetään jäsenkuntien kuulemiskierros, toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä laajennetaan mutta kuntakohtaisia palvelusopimuksia ei laadita erikseen.

Kokkolan kaupungin ja Soiten yhteishankinta palveluliikennekalustosta

Hallitus päätti käynnistää tarjouskilpailun Kokkolan kaupungin ja Soiten yhteishankinnasta koskien palveluliikennekalustoa. Palveluliikenteen kalusto tulee ajamaan kiinteitä ryhmäkuljetusreittejä sekä Soiten matkapalvelukeskuksen kautta välitettäviä kutsuohjattuja kuljetuksia. Palveluliikenteessä on myös avoimen joukkoliikenteen matkustajia, jotka käyttävät Kokkolan kaupunkiliikenteen lipputuotteita.

Valtuustoaloitteet sekä hallitusten jäsenten ehdotusten valmistelu hallituksessa

Soiten hallitus käsitteli myös valtuustossa 2.6.2020 käsitellyt valtuustoaloitteet sekä hallituksen jäsenten jättämät aloitteet.
Valtuuston 2.6.2020 kokouksessa yksitoista valtuutettua allekirjoitti aloitteen tilapäisen valiokunnan asettamisesta Soiten hallinnon tarkastamista varten. Hallinnon arvioinnin laajuutta tai kohdetta ei ole täsmennetty aloitteessa. Asia käsiteltiin tänään hallituksessa, jossa äänestettiin hallituksen näkemyksestä. Antti Hietaniemi esitti, että hallituksen näkemys olisi se, ettei tilapäisen valiokunnan asettamiselle ole perusteita. Toimitusjohtajan esitys hallitukselle oli, että valtuusto arvioi ilman hallituksen tarveharkintaa, onko sillä perusteet asettaa kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta lausunnon antamista ja tarkastamis-ta varten. Äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä, 5 ei-ääntä ja 2 tyhjää.
Tilapäisen valiokunnan asettamista koskeva arviointi siirtyy hallituksen näkemyksen siivittämänä valtuuston ratkaistavaksi.

Perussuomalaisten jättämä valtuustoaloite koskien jäsenkuntien palvelusopimuksia valmistellaan osana vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tämän päivän hallituksen budjettiraamin käsittelyn yhteydessä hallitus linjasi, ettei budjettivalmistelussa käynnistetä kuntakohtaisten palvelusopimusten käyttöönottoa. Toinen perussuomalaisten jättämä valtuustoaloite koskien Soiten työllisyyden palveluostoja saatetaan Perheiden palveluiden toimialueelle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kilpailutus on käynnistymässä Soitessa.

Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Kivelä jätti 9.6.2020 hallituksen kokouksessa ehdotukset erityistilitarkastuksesta sekä Kokkotyösäätiön hankinnoista. Erityistilintarkastusta ei ole määritelty kuntalaissa, mutta kuntaliiton ohjeistuksessa on esitetty, että tarkastuslautakunta voi suorittaa sen, mikäli tarvittavat määrärahat osoitetaan sen tekemiseen. Soiten hallitus voi niin päättäessään esittää tarkastuslautakunnalle tähän liittyvän toimeksiantopyynnön. Vaihtoehtoisesti hallitus voi hankkia itseään koskevan erityistilintarkastuksen palveluntarjoajalta. Hallitus ei tässä kokouksessa tehnyt päätöstä erityistilintarkastuksen tarpeen osalta.

Soiten hallitus päätti myös:

  • merkitä tiedoksi selvityksen vastaanottopalveluiden muutostilanteesta sekä selvityksen Soiten ja Savoa Partners Oy:n välisestä sopimuksesta ja hankintapäätöksestä. Samassa yhteydessä hallitus päätti, että hankintaoikaisuna päätetään luopua Savoa Partners Oy:n konsulttipalveluiden käytös-tä ja vastaanottopalveluiden kehittämistä ja muutosta jatketaan Soiten omana työnä Soiten joh-don ja esimiestyön johdolla.
  • että Soite sitoutuu ”Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus” –hankkeeseen osato-teuttajana
  • että Soite osallistuu valtakunnalliseen Työkykyohjelma-hankkeeseen.
  • että Soite osallistuu OYS-ERVA-alueen yhteisen tehohoidon professuurin kustannuksiin yhdessä ERVA-alueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa
Hallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan Soiten verkkosivujen kokoushallintajärjestelmässä pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

Tiedotteet