Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 18.5.2020

Soiten hallituksen kokoustiedote 18.5.2020

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus kokoontui maanantaina 18.5.2020. Hallitus päätti, että Soitessa aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut joustavien henkilöstöresurssien siirron mahdollistamiseksi. Hallitus käsitteli myös tehostetun palveluasumisen hankintaan liittyvän oikaisuvaatimuksen ja markkinaoikeusvastineen sekä vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin valtionavustushakemuksen ja hankesuunnitelman. Lisäksi hallitus hyväksyi käyttöönotettavaksi sähköisen kokousmenettelyn. Hallitusta informoitiin ajankohtaisesta koronavirustilanteesta Keski-Pohjanmaalla sekä muista ajankohtaisista asioista.

Soitessa alkavat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Koronapandemiatilanne on muuttanut olennaisesti Soiten yksiköiden toimintaa ja resurssien tarvetta eri yksiköissä. Toisissa yksiköissä tarve on vähentynyt, toisaalla kasvanut ja on syntynyt kokonaan uusia palvelutarpeita. Tilanteet voivat muuttua nopeasti ja poikkeustilanne voi kestää pitkään. Jäsenkuntien talous on aikaisempaakin suurempien haasteiden edessä. Näin ollen Soiten palvelutoimintaan ja henkilöstön tehtäviin tarvitaan joustavuutta ja kykyä nopeisiinkin muutoksiin, jotta voidaan toimia pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla.

Soiten hallitus päätti, että tässä vaiheessa on perusteltua käynnistää koko Soiten henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely koronavirusepidemiasta johtuvista, henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavista muutoksista työn organisoinnissa ja muissa työjärjestelyissä. Yhteistoimintaneuvotteluiden avulla voidaan varmistaa mahdollisuus henkilöstön sisäisiin siirtoihin tehtävästä toiseen.

Ensisijaisesti yhteistoimintamenettelyllä pyritään mahdollistamaan henkilöstön siirrot ja siirtyminen tehtävistä toisiin heidän osaamistaan vastaavalla tavalla. Muita ratkaisuja, joita tarkastellaan yhteistoimintamenettelyssä, ovat esimerkiksi työaikapankissa olevat vapaat, säästölomat, aktiivivapaat, lomarahanvaihtovapaat sekä palkattomat virka- ja työvapaat. 

Yhteistoimintaneuvotteluissa ei tässä vaiheessa suunnitella lomautuksia tai irtisanomisia. Yhteistoimintaneuvottelut eivät tässä vaiheessa aiheuta myöskään rekrytointikieltoa, mutta resursseja on ensi sijassa etsittävä Soiten sisältä. 

Yhteistoimintaneuvottelut pyritään saamaan päätökseen 15.6.2020 mennessä. 

Tehostetun palveluasumisen hankinnan oikaisuvaatimus ja vastine markkinaoikeudelle

Soiten hallitus on 9.3.2020 kokouksessaan tehnyt hankintapäätöksen (65 §) tehostetun palveluasumisen tarjouskilpailusta. Kilpailutus on toteutettu ilmoittautumismenettelynä. Hankinta on jaettu kahteen hankinnan osaan, keväällä 2020 ja tammikuussa 2021 alkaviin kohteisiin.
Esperi Hoiva1 Oy on tarjouskilpailussa tehnyt hakemuksen hankinnan osaan 2 eli Kokkolan vuonna 2021 alkavaan kohteeseen. Soiten hallitus on hankintapäätöksessä sulkenut Esperi Hoiva1 Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalain 81 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaisesti. Esperi Hoiva 1 Oy on tuottanut aiemmalla sopimuskaudella tehostettua palveluasumista Villa Fionan kohteessa Kokkolassa. Soiten näkemyksen mukaan palveluntuottamisessa on ollut pitkään jatkuvia merkittäviä laadullisia ongelmia. Myös Länsi-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt tähän kohteeseen usean vuoden aikana lukuisia valvontakäyntejä laatuongelmien vuoksi. Näillä perusteilla hankintalain 81 §:n 1 momentin 3-kohdan edellytykset ovat täyttyneet. Soite on katsonut, että Esperi Hoiva1 Oy:tä koskee kyseisen lainkohdan mukainen vakava virhe ammattitoiminnassa. Kyseessä on hankintalain mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Hankintapäätöksen muutoksenhakuaikana Esperi Hoiva on tehnyt Soitelle hankintaoikaisuvaatimuksen sekä valituksen markkinaoikeudelle. Soiten hallitus päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen perusteettomana ja hyväksyi Soiten vastineen markkinaoikeudelle.

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020-2021

Soite hakee mukaan valtakunnalliseen vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on määritellä henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen valtakunnalliset periaatteet ja toimintakäytännöt, jotka soveltuvat Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen. Hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. 

Hanketta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjaa ja toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hanketta toteutetaan alueellisilla kokeiluhankkeilla, joita rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020-2021 yhteensä enintään 3,3 miljoonalla eurolla. Soiten esittämän hankkeen laajuus on noin 340.000 €. Haettava valtionosuus on 80 %. 

Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma

Keski-Pohjanmaan kunnat, Kruunupyyn kunta ja Soite ovat yhteistyössä laatineet alueellisen hyvinvointikertomuksen 2019 ja suunnitelman vuosille 2020-2024. Alueelle on perustettu kuntien yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen verkosto. Jokaisessa kunnassa on HYTE-yhdyshenkilö sekä hyvinvointityöryhmä, joka on erillinen tai kunnan johtoryhmä. Lasten ja nuorten osalta on oma alueellinen työryhmä.

Hyvinvointikertomus eli nykytilakuvaus alueelliselle suunnitelmalle perustuu THL:n ehdottamaan alueellisten hyvinvointikertomusten tietosisältöön. Hyvinvointisuunnitelma puolestaan perustuu kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin. Alueelliset tavoitteet ja toimenpiteet laadittiin monialaisissa yhteistyöverkostoissa. 

Suunnitelma koostuu neljästä osiosta: 
 • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • mielenterveys- ja riippuvuusstrategia
 • suunnitelma terveellisten elintapojen edistämiseksi
 • alueellinen turvallisuussuunnitelma. 

Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain sovituilla mittareilla; indikaattorit ja tehdyt toimenpiteet. Seurantaraportti toimitetaan Soiten ja kuntien päätöksentekoon.

Soiten hallitus päätti kokouksessaan hyväksyä alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä lähettää sen alueen kunnille omalta osaltaan hyväksyttäväksi. Lisäksi hyvinvointikertomus ja -suunnitelma viedään tiedoksi Soiten valtuustolle.

Soiten hallitus päätti myös:

 • hyväksyä sote-uudistuksen valtionavustuksen muuttuneet hankesuunnitelmat budjetteineen
 • hyväksyä Hoidon ja hoivan toimialueen asiakasohjauksen ja avopalveluiden toiminnan perusteet, palvelukuvaukset sekä tukipalveluiden kriteerit
 • hyväksyä sähköisten kokousten käytön Soiten toimielimissä sekä että valtuuston julkisissa kokouksissa yleisö seuraa kokousta ainoastaan etäyhteydellä
 • hyväksyä kokousaikataulun syyskaudelle 2020
 • merkitä tiedoksi mm. seuraavat asiat:
  • UNA Oy:n toimintaa ja palvelua koskevan tilannekatsaus
  • vanhus- ja vammaisneuvoston vuosiraportti 2019
  • Soiten toimipisteiden kesän poikkeavat aukioloajat: siirtyivät uudelleenvalmisteluun
  • Pettersborgin tehostetun palveluasumisen yksikön tilannekatsaus
Hallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan Soiten verkkosivujen kokoushallintajärjestelmässä pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.
Tiedotteet