Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 27.4.2020

Soiten hallituksen kokoustiedote 27.4.2020

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus kokoontui 27.4.2020. Hallitus päätti mm. matkapalvelukeskuksen sekä kuljetusresurssin kilpailutuksesta sekä talousarviolainan ottamisesta. Hallitus käsitteli myös Soiten laatimat sote-uudistuksen valtionavustushakemukset ja hankesuunnitelmat. Lisäksi hallitusta informoitiin ajankohtaisesta koronavirustilanteesta Keski-Pohjanmaalla, sosiaali- ja potilasasiamiesselvityksistä sekä muista ajankohtaisista asioista.

Matkapalvelukeskuksen sekä laajan kuljetusresurssin kilpailutukset

Soiten hallitus on aiemmin linjannut, että uusi tarjouskilpailu matkapalvelukeskuksen toiminnasta järjestetään, ja tässä kokouksessa hallitus hyväksyi hankinta-asiakirjat ja päätti, että tarjouskilpailu voidaan nyt käynnistää.

Kilpailutus toteutuu käyttöoikeussopimuksena. Hankinta-asiakirjoissa korostetaan ehdottomia toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia, jotka tullaan jokaisen tarjouksen osalta auditoimaan ennen tarjousvertailua ja hankintapäätöksen tekemistä. Sopimuskausi on määräaikainen, optioineen viisi vuotta. Hankinta kilpailutetaan sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä. Nykyisen matkapalvelukeskuksen palveluntuottajan kanssa sovittu, että määräaikainen hankintasopimus päättyy 30.11.2020. Tarjouskilpailun mukainen sopimuskausi alkaa 1.12.2020. 

Matkapalvelukeskuksen lisäksi Soite kilpailuttaa laajan kuljetusresurssin, sillä valmistelussa todettiin, että on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa samassa yhteydessä myös kuljetusresurssit.

Soiten hallitus päätti, että ensi vaiheessa kilpailutetaan erilliskyydit koko Soiten toiminta-alueelle. Tämä toteutetaan perustamalla dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä hankintayksikkö on määrittänyt ennalta kaikki hankinnan ehdot ja hinnat. Ne tarjoajat, jotka sitoutuvat näihin ehtoihin ja hinnoitteluun, voivat ilmoittautua dynaamiseen hankintajärjestelmään tekemällä osallistumis-hakemuksen Tarjouspalvelu.fi –palvelussa. Kriteerit täyttävät tarjoajat hyväksytään palveluntuottajiksi. Sopimuskaudella matkapalvelukeskus ohjaa kuljetukset palveluntuottajille kyydin tilanneen asiakkaan ja palveluntuottajan sijaintien perusteella. Näin yksittäisistä tilauksista saadaan kustannustehokkaita. 

Sote-uudistuksen valtionavustushakemukset ja hankesuunnitelmat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelma linjaa sote-uudistuksen, joka muodostuu sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta sekä rakenteellisesta uudistuksesta. Uudistustyöhön on haettavissa valtionavustusta sekä toiminnalliseen että rakenteiden uudistamiseen. Soiten hankevalmistelu on edennyt viimeistelyvaiheeseen. Hanketyöryhmien puheenjohtajat esittelivät kokouksessa hankesuunnitelmien sekä hakemusluonnokset koskien Tulevaisuuden sote-keskus –hanketta sekä Rakenneuudistushanketta. 

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeeseen on mahdollisuus saada 100 % valtionosuus ja hanke ajoittuu kolmelle vuodelle (2020-2022) ollen yhteensä noin 4,5 M €. Rakenneuudistushankkeeseen on mahdollisuus saada 80 % valtionosuus. Haetussa laajuudessaan hanke ajoittuisi kahdelle vuodelle ollen arvoltaan yhteensä noin 3,7 M €.  Soitessa hankkeita valmistellaan yhtenä kokonaisuutena ja tiiviisti osana Soiten strategista johtamista. 

Soiten sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset vuodelta 2019

Soiten hallitusta informoitiin vuoden sosiaali- ja potilasasiamiesselvityksistä. Yhteydenottoja sosiaaliasiamiehelle oli vuoden 2019 aikana yhteensä 96. Yhteydenottojen määrä on varsin vakiintunut vuosina 2014 – 2019 keskiarvon ollessa 87.5. Pelkästään yhteydenottojen perusteella ei näy yleistettävissä olevia laa-jempia ongelmia tai puutteita palveluiden toteuttamisessa. Yksittäistapaukset kuitenkin osoittavat, ettei kaikissa tilanteissa olla kuitenkaan onnistuttu.
Yhteydenottojen määrä sosiaaliasiamiehelle näyttää Soiten toiminta-alueella olevan varsin vakiintunut. Valtakunnallisesti kantelut ja suorat yhteydenotot valvontavi-ranomaisille ovat moninkertaistutuneet.

Määrällisesti eniten yhteydenottoja sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2019 iäkkäiden palveluja käyttäviltä (24). Tyytymättömyys Soiten tarjoamaan palveluun oli suurin syy yhteydenottoihin. Noin kolmasosa yhteydenotoista koski tiedontarvetta. Toiseksi eniten ja lähes yhtä paljon yhteydenottoa tuli lastensuojelua ja perhepalveluita käyttäviltä (23). Suurin osa yhteydenotoista koski tyytymättömyyttä palvelun toteuttamiseen, työskentelytapaan ja kohteluun. Kolmanneksi eniten yhteydenotot koskivat toimeentulotukea ja aikuissosiaalityötä sekä vammaispalveluja ja kehitysvammahuoltoa (12).

Yhteydenottoja potilasasiamiehelle oli vuonna 2019 yhteensä 541. Yhteydenottojen määrä onkin pysynyt hämmästyttävän tasaisena, eikä esim. Soiten taloudelliset haasteet eivät vaikuttaneet yhteydenottojen määrään lisäävästi. 

Potilasvahinkovakuutukseen liittyviä yhteydenottoja (145) on yhä eniten, vaikka niiden määrä on vuodesta 2018 huomattavasti laskenut (189). Hoidon toteutukseen liittyvät asiat koskivat tyytymättömyyttä hoidon laatuun tai käytäntöihin, joissa ei ole kyse potilasvahinkoepäilystä. Näiden määrä pysyi käytännössä samana. Kolmanneksi suurin yhteydenoton syy oli muut asiat mm. maksuasiat ja laskut sekä sosiaaliturva (59). Hoitoon pääsy putosi jopa yllättäen neljänneksi (55).

Soiten hallitus päätti  myös, että:

  • vuoden 2020 talousarviolaina suuruudeltaan 10 M € nostetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä
  • Soite aloittaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen siirtämisen Kanta-palveluun THL:n ns. kahdeksannessa aallossa, jolloin tuotantokäytön aloitus olisi alkuvuonna 2021.
  • Soite osallistuu Itlan Lapsuuden rakentajat –innovaatioverkostoon, jonka tavoitteena on vahvistaa sellaisten paikallisten toimintamallien rakentamista, jossa lapsen toimivaa arkea tuetaan laajalla toimijoiden yhteiseen päämäärään sitoutuneella yhteistyöllä.  Paikallinen kehittäminen liitetään alueilla jo meneillään olevaan lapsiperhepalvelujen kehittämiseen.
  • merkitä tiedoksi Soiten ruotsinkielisen jaoston vuoden 2019 toimintakertomuksen.Tiedotteet