Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 5.3.2020

Soite vahvistaa avohoitoa Kannus-Tunkkari-pilotilla

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kehittää palvelurakennettaan vahvistamalla avohoitoa. Perhon- ja Lestijokilaakson alueella on käynnistetty pilotti, jossa yleislääketieteen osaston henkilöstöresurssia kohdennetaan joustavasti kotisairaalaan, mikä tukee alueen kotihoitoa sekä yöpartiotoiminnan kehittämistä. Pilotin toteutumista arvioidaan sen eri vaiheissa vaikutusten ennakkoarvioinnin menetelmällä (EVA).

Soiten valtuusto linjasi kokouksessaan 9.12.2019, että Soiten palvelurakennetta kehitetään vahvistamalla avohoitoa. Kehittämistyö avohoidon vahvistamiseksi toteutetaan alkuvaiheessa pilottina Tunkkarin ja Kannuksen yleislääketieteen osastoilla. Pilotissa osaston ja kotisairaalan (kotisairaala, kotihoito, yöpartio) henkilöstö liikkuu joustavasti ja tarpeen mukaan yksiköiden välillä. Tällä toimintamallilla pyritään vähentämään osastopaikkojen käyttöä. Pilotin aikana pyritään siihen, että ensisijaisesti potilaan hoidon tarve määrittelee sen, hoidetaanko potilas kotisairaalassa vai osastolla. Kotisairaalan vahvistamisella tuetaan myös kotihoidon ja yöpartioiden toimintaa erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Tavoitteena on tukea asiakkaiden nopeampaa kuntoutumista kotona, sillä kotiympäristö on todettu tervehdyttävämmäksi kuin esim. sairaalaosasto.

Pilotin rinnalla on jo käynnistetty vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). EVA on Kuntaliiton julkista päätöksentekoa varten kehittämä menetelmä, jossa tarkasteltavien asioiden vaikutuksia arvioidaan eri näkökulmista (asiakas, henkilöstö ja organisaatio, ympäristö ja talous).  Nyt käynnistetyn EVA-arvioinnin monitoimijaisessa työryhmässä on asiakkaiden, henkilöstön, päättäjien, kehittämistyön ja talouden asiantuntijoiden ja virkamiesjohdon edustajia. He arvioivat objektiivisesti pilotin hyötyjä ja riskejä. Saatua tietoa ja kokemuksia käytetään palveluiden kehittämissuunnitelman jatkovalmistelussa. EVA-arvioinnin tulokset hyödynnetään Soitessa osana vuoden 2021 toiminta-ja taloussuunnitelmaa ja samassa yhteydessä päätetään myös toimintatavan mahdollisesta vakiinnuttamisesta.

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään siirtämällä sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Uuden sote-rakenteen valmistelu ja palvelujen kehittäminen mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella. Palvelurakenteen kehittäminen avohoitoisemmaksi on sote-uudistuksen suuntaista kehittämistyötä. Kannus-Tunkkari-pilotti on hyvä esimerkki tästä kehittämistyöstä, ja Soite hakeekin tälle kehittämisrahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta.
Tiedotteet