Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 26.11.2019

Soiten yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti 30.9.2019 pitämässään kokouksessa aloittaa koko Soiten henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen maanantaina 25.11.2019, kun Soiten hallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyiden tuloksen. Hallitus päätti kuitenkin samalla myös, että toinen yhteistoimintamenettely aloitettaisiin 2,5 M€ säästöjen aikaansaamiseksi.

Soiten hallitus päätti 30.9.2019 pitämässään kokouksessa aloittaa koko Soiten henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Soiten yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 8.10.2019 ja neuvotteluita jatkettiin yli lain määräämän minimiajan (6 viikkoa). Odotettavissa oli, että neuvottelut olisivat jatkuneet joulukuun alkuun saakka, mutta yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen jo maanantaina 25.11.2019. Soiten hallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen kokouksessa 25.11.2019.
 
Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä hallitus päätti kuitenkin myös esittää valtuustolle, että toiminta- ja taloussuunnitelma tasapainotetaan 2,5 miljoonan euron yleisellä henkilöstökustannusten säästöllä. Tämä tarkoittaa, että yhteistoimintamenettelyt käynnistettäisiin uudestaan ensi vuonna. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta päätetään Soiten valtuustossa 9.12.2019.

Yhteistoimintaneuvottelujen lopputulos

Henkilöstövähennystarpeeksi syksyn yhteistoimintaneuvotteluesityksessä asetettiin enintään 220 henki-lötyöpanosta. Toiminnan muutokset talousarvioesityksessä tuottavat 170,5 henkilötyöpanoksen säästön. Tämän lisäksi työnantajan esitys sisältää 2 986 000 euron kertaluontoiset säästötoimenpiteet. Talousarvioesityksessä olevat rakenteelliset muutokset voidaan toimeenpanna aikaisintaan kevään 2020 aikana, minkä vuoksi säästöt eivät toteudu koko vuoden osalta. Hallitus ei kuitenkaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

Säästötoimenpiteet eivät sisällä henkilöstön irtisanomisia. Toiminnan muutosten takia voi kuitenkin olla mahdollista, että työnantajalle muodostuu lähtökohtainen irtisanomisperuste, mutta tällaisissakin tapauksissa työnantajan arvio on se, että jokaiselle voidaan tarjota toista työtä irtisanomisen vaihtoehtona. Lisäksi henkilöstön palvelussuhteisiin voi kohdistua vähäisempiä muutoksia; esimerkiksi henkilön työntekemispaikka voi muuttua. Edellä mainitussa tilanteessa toimitaan työntekijäkohtaisesti yhteistoimintalain mukaan.

Henkilötyöpanoksien säästöt toimialueittain:

Toimialue ja toiminnanmuutoksetHenkilöstövaikutukset
Terveyden ja sairaanhoito
Muutokset palveluverkossa ja määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen.
12,5 htp
Hoito ja hoiva
Palvelutuotannon muutokset tehostetussa palveluasumisessa sekä vuodeosastohoidossa, avohoidon resurssien lisääminen nettomuutos.
130,5 htp
Perheiden palvelut
Muutokset palveluverkossa, organisaatiomuutokset sekä määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen.
11,5 htp
Vammaispalvelut
Organisaatiomuutokset, Duunin ja Kompassin yhdistäminen.
3,0 htp
Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut
Varahenkilöstöstä ulkoistetun tehostetun palveluasumisen osuus, tukipalvelujen oman toiminnan tehostaminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen.
13,0 htp
Muutokset yhteensä170,5 htp


Hallitus muutti toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta, joten yllä mainitut henkilöstövaikutukset toteudu täysimääräisesti.

Henkilötyöpanosten ja kustannusten vähentämisen lisäksi yhteistoimintaneuvotteluissa päädyttiin seuraaviin kertaluonteisiin säästötoimenpiteisiin:

  • Lomapalkkavelan vähentäminen:  2 000 000 €
  • Yli- ja lisätöiden vähennys: 400 000 €
  • Koulutusmäärärahojen leikkaus/sijaisuudet:  400 000 €
  • Palveluvuosimuistamisesta luopuminen: 36 000 €
  • Tulevan eläköitymisen kautta vapautuvat henkilöstötyöpanokset: 150 000 €
  • Yhteensä: 2 986 000 €

Nämä toimenpiteet eivät ole ristiriidassa hallituksen päättämän toiminta- ja taloussuunnitelman kanssa ja voidaan toteuttaa yllä mainitulla tavalla.

Lomapalkkavelka
Vuonna 2018 Soiten lomapalkkavelka oli 23,85 M €. Tavoitteena on vuosilomapäivien osalta 2,0 miljoonan euron säästötavoite, jolla lomavelkaa pienennetään. Vuonna 2020 lomapalkkasaldojen vähentäminen toteutetaan siten, että 38 vuosilomapäivästä voi jäädä seuraavalle vuodelle pidettäväksi maksimissaan 10 päivää ja lyhyemmistä vuosilomapäivistä 8 päivää.

Henkilöstön palveluvuosimuistamiset
Henkilöstön 20-, 30- ja 40-vuotisen kunnallisen palveluvuosien muistamisista luovutaan. Säästöpotentiaali on 36 000 euroa.

Koulutusmäärärahojen leikkaaminen/säästö sijaisuuksista
Koulutusmäärärahoja leikataan 250 000 euroa ja koulutuspäivien sijaistamisista säästyy arviolta 150 000 euroa.

Yhteistoimintaneuvotteluita käytiin yhteensä kahdeksassa kokouksessa. Yhteistoimintaneuvotteluihin osallistuvat Soiten pääluottamusmiehet sekä työnantajan puolelta toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja asiantuntijoina palvelussuhdepäällikkö sekä hallintolakimies. Neuvottelut ovat sujuivat hyvässä hengessä, mutta päättyivät erimielisinä. Henkilöstöjärjestöjen eriävät mielipiteet löytyvät hallituksen 25.11.2019 pöytäkirjasta.

Yhteistoimintaneuvottelujen toimenpiteet on tarkoitus panna täytäntöön valtuuston 9.12.2019 päätösten mukaan vuosien 2020-2021 aikana.Tiedotteet