Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 30.9.2019

Soiten hallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti 30.9.2019 pitämässään kokouksessa aloittaa koko Soiten henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Arvioitu henkilötyön vähentämistarve on enintään 220 henkilötyöpanosta.
 
Soiten alueen sote-kustannusten taso on osoittautumassa alueen jäsenkuntien taloudellista kantokykyä korkeammaksi. Talousarvion 2020 valmistelujen yhteydessä on varmistunut, että valtuuston toukokuussa 2019 hyväksymät talouden tasapainottamisohjelman säästöt eivät riitä kattamaan tarvetta. Vuoden 2020 budjettivalmisteluun sisältyy edelleen merkittävä 14 M € suuruinen säästötarve.

Kevään talouden tasapainottamisohjelman jatkotyönä on työstetty keinoja Soiten palvelurakenteen ja toiminnan muutoksiksi, jotta alueen sote-palvelut voidaan turvata aikaisempaa tiukemmassa taloudellisessa tilanteessa. Palvelurakenteen ja palveluverkon mahdolliset muutokset sekä ostopalveluiden käytön lisääminen ja omasta tuotannosta luopuminen, esimerkiksi vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, tuovat muutoksia työvoiman tarpeeseen sekä henkilöstön työnkuviin ja johtavat näin ollen yhteistoimin-tamenettelyn tarpeeseen.

Soiten hallitus päätti käynnistää koko Soiten henkilöstön käsittävät yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoi-mintaneuvottelujen aiheena ovat Soiten työvoiman käytön vähentäminen ja organisaation rakenteelliset muutokset sekä uudelleenjärjestelyt. Menettely perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yh-teistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449).

Tämän hetken arvioitu henkilötyön vähentämistarve on enintään 220 henkilötyöpanosta. Vähennyksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää mm. määräaikaisen henkilöstön käytön vähentämistä, eläke- ja muu-ta poistumaa, tehtävien uudelleenjärjestelyjä jne. Työvoiman tarpeen vähentämisen edellytyksenä on, että toiminnan rakennetta, tuottavuutta, palveluverkkoa ja järjestämistapaa muutetaan.

”Tämä on meille Soiten sisällä rankka syksy, mutta kevään taloustalkoiden pohjalta olemme tähän osan-neet varautua. Yllätys tämä ei siksi ollut. Yhteistoimintamenettely ei kuitenkaan yksin riitä. Se tarvitsee pohjalle rohkeita päätöksiä palvelurakenteen ja –verkon sekä palveluiden järjestämistapojen muutoksis-ta.  Yhteistoimintamenettelyyn sisältyy kuitenkin aina myös mahdollisuus. Se kokoaa johdon ja henkilös-tön yhteisen pöydän ääreen etsimään ratkaisuja, joilla tavoitetta haetaan, turvataan ihmisten palvelut ja työ, mutta saadaan myös rahat riittämään. Soite kuntayhtymänä elää jäsenkuntiensa varoilla ja on tili-velvollinen omistajilleen. Tärkeintä on kuitenkin myös vaikeina hetkiä huolehtia asiakkaiden ja potilaiden hoidosta ja turvallisuudesta”, pohtii Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Yhteistoimintaneuvotteluiden kesto on vähintään kuusi viikkoa. Yhteistoimintaneuvottelun aikana on voimassa alustava rekrytointikielto, johon voi tulla yksittäisiä poikkeuksia; nämä määritellään tarkemmin yhteistoimintaneuvotteluiden kuluessa. Yhteistoimintaneuvottelun toimenpiteet pannaan täytäntöön vuosien 2020-2021 aikana.Tiedotteet