Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 17.9.2019

Vaikutusten arvioinnin myötä ostopalveluihin tehostetussa palveluasumisessa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus hyväksyi 16.9.2019 pitämäs-sään kokouksessa Soiten tehostetun palveluasumisen ulkoistamista koskevan vaikutusten ennakkoarviointiraportin (EVA). Päätöksen myötä Soiten 157 vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkaa muutetaan ostopalveluiksi valtuuston toukokuussa linjaamalla tavalla.

Osana mittavaa säästöohjelmaa Soiten valtuusto päätti toukokuussa 2019 tekemällään päätöksellä muuttaa 157 vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkaa Soiten omasta tuotannosta ostopalveluksi. Ennen päätöksen täytäntöönpanoa valtuusto edellytti ponsilauselmassa, että muutosta koskien tehdään ennakoivien vaikutusten arviointi (EVA). Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymät päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioimaan ja ottamaan huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

EVA-tarkastelussa arvioidaan päätöksen vaikutuksia useasta eri näkökulmasta, jotka liittyvät ihmisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä. Soiten tehostetun palveluasumisen ulkoistamisen vaikutuksia arvioimaan nimettiin työryhmä, jossa arvioitiin neljä erilaista vaihtoehtoa: 0. säilytetään nykytila 1. ulkoistetaan 157 tehostetun palveluasumisen paikkaa 2. valitaan kumppanuusmalli, jossa julkinen ja yksityinen toimivat samassa kiinteistössä 3. ulkoistetaan kaikki vanhusten tehostetun palveluasumisen paikat.

Ennakkoarvioinnin suorittanut työryhmä päätyi näkemykseen, että Soiten tehostetun palveluasumisen ulkoistamisessa kannattaa edetä vaihtoehto 1. mukaan, eli ulkoistetaan 157 nykyistä tehostetun palveluasumisen paikkaa. Tähän ratkaisuun päädyttiin huomioiden Soiten strategia, nykytila ja edellytetty sitova talousarvioraami.

Päätöksen mukainen 157 vanhusten tehostetun palveluasumisen paikan hankintaprosessi aloitetaan heti. Muutos tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa, joita päätös ensi sijassa koskee. Soiten valtuustossa 27.5.2019 tehdyn päätöksen mukaan ulkoistettavat tehostetun palveluasumisen paikat ja muutokset koskevat Harjukotia (Veteli), Sandbackaa (Kruunupyy), Emeliehemmetiä (Kokkola) ja Kotirantaa (Kannus). Muutoksen säästövaikutus on 1,3 milj. €. Päätöksen täytäntöönpano otetaan osaksi Soiten vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmavalmistelua. Muutostilanteissakin huolehditaan, että tehostettua palveluasumista tarvitsevat ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja hoitopaikan.

Päätös edellyttää rinnalle muodollisen yhteistoimintamenetellyn käynnistämistä Soitessa. Yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä, aikataulutuksesta ja laajuudesta päätetään hallituksessa myöhemmin erikseen. Tiedotteet