Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 28.5.2019

Soiten talouden tasapainottamistoimenpiteet

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten valtuusto kokoontui maanantaina 27.5.2019 käsittelemään kokouksessaan Soiten taloudentasapainottamisohjelmaa. Laajan valmistelutyön myötä syntynyt talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma sisälsi säästötoimenpiteitä noin 15 miljoonan euron edestä.

Soiten valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman kohdat 1-7 sillä muutoksella, että yksityistettävien palveluasumisyksiköiden listalta poistettiin Lepola sekä Hopijakumpu. Kohdan 4 osalta Tunkkarin ja Kannuksen sairaansijat säilytetään nykyisellään. Lisäksi päätettiin, että säästötoimenpiteistä on tehtävä vanhuspalvelulain mukainen vaikuttavuusarvio ennen niiden toteuttamista.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet ja palvelurakenteen muutokset tullaan toteuttamaan osittain jo vuoden 2019 aikana, mutta käytännössä säästötoimet ovat toteuttavissa asteittain vuosien 2019-2021 aikana. Pääosin linjaukset edellyttävät valtuuston päätöksiä esimerkiksi vuoden 2020 talousarvion yhteydessä.

Soiten tasapainottamisohjelman toimenpiteet

1.    Tuottavuuden nosto
 • Prosessien tuottavuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen
 • asiakkaan ja potilaan eheä hoitopolku
 • integroidun toimintamallin varmistaminen arjessa
 • sujuvat työskentelyprosessit, sisältäen myös:
  •  johtamisen ja hallinnon tarkoituksenmukaisuuden
  • tilat, työaika ja laitteet ovat aktiivisessa käytössä
 • ajanmukainen ja toimiva infrastruktuuri sekä perusprosesseja tukevat järjestelmät ja tukipalvelut
 • Henkilökohtainen tuottavuus: henkilöstön työn tavoitteiden määrittely ja seuranta sekä työsken-telyolosuhteiden mahdollistaminen
 • Vuotuinen tuottavuuden parantaminen 1,5 %

2.    Toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään ja matalan kynnyksen palveluun
 • edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien ja järjestöjen kanssa (esim. koulu- ja päivähoitopalve-lut, liikunta- ja vapaa-aikatoimi, asuntopolitiikka, vapaaehtoistyö)
 • mahdollistaa vastaamiseen kasvavaan palvelutarpeeseen
 • edellyttää resurssin siirtoa korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn

3.    Avohoidon vahvistaminen ja lähin palvelu
 • Alkuperäisessä esityksessä tavoitteeksi oli kirjattu:
o   Vahvistetaan ja lisäresurssoidaan mm. kotisairaalan ja kotihoidon palveluja, jotta kotiutu-minen sairaalahoidosta nopeutuu sekä kotona asuminen on turvallista ja varmistetaan hy-vä hoito
o    Toteuttaminen mahdollistuu yhteistyössä ympärivuorokautista hoitoa antavien yksiköiden ja vastaanottojen kanssa – varmistetaan turvallinen hoitoketju
 • Hallituksen päätös näiden osalta laitoshoidon jatkamisesta nykyisellään ei mahdollista tähän suunniteltua resurssointia
 • Perheiden palveluissa (sosiaalityö, psykiatria) kehitetään ja suunnataan resursseja ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin sekä avohoidon vahvistamiseen

4.    Tarkoituksenmukainen asemapaikkaverkko
 • Turhista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopuminen
 • Integroitunut toimintamalli tarvitsee tuekseen koko alueen peittävän oman toiminnan palveluverkoston mm. hoidossa ja hoivassa – palvelutalot tiiviissä yhteistyössä kotihoidon ja kotisairaalan kanssa
 • Vahvistetaan integroidun toimintamallin toteuttamista
Muutoksia palveluverkkoon:
 • Teerijärven TVC-yksikön (kuntouttava lyhytaikainen laitoshoitoyksikkö) toiminnan lopettaminen ja hoidon järjestäminen toisissa alueen yksiköissä tai vaihtoehtoisesti ostopalvelun vähentäminen ja keskittäminen omaksi toiminnaksi TVC-yksikköön. Toteutettava vaihtoehto varmentuu hallituksen täytäntöönpanopäätöksellä tai vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
 • Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa omien yksiköiden osittainen toiminnan muutos (Harjukoti, Heimbo, Emeliehemmet, Kotiranta): hankitaan vastaava hoitopaikkojen paikkamäärä osto-palveluna. Lisäksi tutkitaan Sandbackan toiminnan yksityistäminen.
 • Toteutettavissa asteittain ja hallitusti ensi sijassa yksiköissä, joissa säästöpotentiaali merkittävin tai tilojen toiminnalliset rajoitteet suurimmat
 • Ennen muutosta ostopalvelun määrä 265 paikkaa ja oma toiminta 456 paikkaa
 • Syntyvyyden lasku huomioitava Soiten yksiköiden henkilöstömitoituksessa sekä neuvolaverkossa (mm. vuorottelu Kruunupyyn toimipisteissä) ja neuvoloiden aukioloajoissa
 • Kehitysvammahuollossa Kälviällä sijaitsevan Duunin toiminnan siirtäminen Kompassiin
 • Lähipalveluissa (vastaanotto, neuvola, laboratorion näytteenotto) aukioloaikoihin yksittäisiä tiivistyksiä (mm. Toholammin laboratorio näytteenotto 4 aamua/vko) sekä Kruunupyyn kunnassa vas-taanottopalveluiden vuorottelu kolmessa toimipisteessä. Muista aukioloaikojen muutoksista päättää hallitus erikseen.

5.    Uudet hoitamisen portaat
 • Perhehoidon lisääminen mm. lastensuojelussa, vammaispalveluissa sekä hoidossa ja hoivassa
 • Senioriasumisen lisääminen kotona asumisen ja tehostetussa palveluasumisen rinnalle uutena palvelumuotona

6.    Teknologian hyödyntäminen
 • Kotihoidon tueksi mm. lääkerobotteja ja VideoVisit -palvelua, monipuoliset turvaranneketoiminnat, IV-lääkepumput kotisairaalan käyttöön sekä etälääkäripalveluiden hyödyntäminen
 • Vastaanottotoiminnassa laajennetaan asiantuntijoiden ja ammattilaisten etäyhteysmahdollisuuksia
 • Kokouskäytännöissä hyödynnetään etäyhteydet

7.    Soiten oman toiminnan ja ostopalvelun strateginen tasapaino
 • Omasta toiminnasta ostopalveluun
 • Vanhusten tehostettu palveluasuminen asteittain (paikkamäärä runsaat 150)
 • Mahdollista toteuttaa vain rajoitetusti alueella, jotta alueen kattava oman toiminnan verkosto säilyy ja mahdollistaa integroidun toimintamallin kotihoidon kanssa
 • Ostamisen osaamisen varmistaminen
 • Vahvistetaan valvontaresursseja, jotta toiminnan laatu varmistetaan
 • Ostopalvelusta omaksi toiminnaksi
 • Vammaisten lasten hoidossa sekä lastensuojelussa vähennetään kallista ostamista ja resurssoidaan omaan toimintaan (Perheiden palvelut)
 • Vammaispalveluissa lisäresurssoidaan henkilökohtaisen avun ohjausta, tukea ja neuvontaa henkilökohtaisen avun kustannuskasvun hallitsemiseksi

 Tiedotteet