Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 17.4.2019

Soiten talouden tasapainottamisesta

Soiten jäsenkuntien yhteisestä toivomuksesta ja Kokkolan kaupungin aloitteesta Soitessa käynnistettiin tammikuussa 2019 laaja talouden tasapainottamista koskevan ohjelman valmistelu. Valmistelutyötä on tehty virkamiesvalmistelussa, mutta tiiviissä yhteistyössä Soiten hallituksen ja alueen jäsenkuntien kuntajohdon kanssa, ns. laajennetun omistajaohjauksen tuella. Myös Soiten henkilöstö on osallistunut ohjelman valmisteluun ja henkilöstön ehdotuksia on koottu intranetin Idea-laariin.

Jäsenkuntien vaatimuksen taustalla on Soiten alueen kuntien korkea sote-kustannusten taso. Valtakunnallisessa vertailussa Soiten alue on väestön ikä- ja sairastavuusindeksien perusteella vakioituna maan 3. kallein alue. Alueen korkea suhteellinen kustannustaso on syntynyt pääosin vuosien 2006-2016 aikana.  Kustannustaso ylittää alueen jäsenkuntien taloudellisen kantokyvyn. On kuitenkin huomioitava, että alueen kuntien kustannustasoissa on myös merkittäviä eroja, jolloin myös säästötarve vaihtelee alueen sisällä.

Arvioitu säästötarve vuoden 2017 luvuilla laskettuna on 11-14 M €.

Oleellinen tavoite talouden tasapainottamisohjelman valmistelussa on ollut laadukkaiden palveluiden turvaaminen myös muuttuvassa ja edelleen kasvavassa palvelutarpeessa. Ohjelma sisältää ajatuksen investoinnista tulevaisuuteen. Erityisesti palveluiden tarve kasvaa vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa sekä lasten ja perheiden tuessa. Tulevaan varautuminen edellyttää palvelurakenteen kehittämistä sekä avohoidon ja ennaltaehkäisevien matalan kynnyksen palveluiden vahvistamista. Tämä on mahdollista vain nykyisten resurssien uudelleenkohdentamisella.
 
Talouden tasapainottamisohjelmaa on valmisteltu Soiten valtuuston hyväksymän strategian linjausten sisällä ja sitä toteuttaen. Ohjelma perustuu erityisesti avohoidon ja kotiin vietävien palveluiden vahvistamiseen. Lähin palvelu on se, joka tuodaan ihmisen kotiin tai vaikkapa päiväkotiin. Kehitämme hoitoketjua, jossa pääpaino on palvelutarpeen alkupäässä. Avohoito ei kuitenkaan ole aina oikea ja turvallinen paikka asua ja hoitaa, siksi tarvitaan myös riittävä määrä ympärivuorokautisia hoitopaikkoja.

Ohjelma toteutetaan asteittain

Ohjelmaluonnos sisältää lyhyellä aikajänteellä toteutettavia säästökohteita runsaat 14 M €. Käytännössä nämä ovat hyväksyttäessä toteuttavissa asteittain vuosien 2019-2021 aikana. Suurin osa säästöpotentiaalista kohdistuu arviolta vuoteen 2020. Lisäksi ohjelma sisältää palvelurakenteen kehittämiseen liittyvän säästöpotentiaalin, 6 M €, joka leikkaa tulevaa kustannuskasvua. Yhteensä ohjelmassa on noin 20 M € suuruinen säästöpotentiaali.  Eurojen toteutumisen edellytyksenä on kuitenkin laajan toimenpideohjelman hyväksyminen.

Palvelurakenteen muutoksista

Valmistelussa on seitsemän kohdan ohjelma:

1.  Tuottavuuden nosto
 • koskee kaikkia Soiten toimintoja
 • prosessien tuottavuuden varmistaminen
- asiakkaan ja potilaan eheä hoitopolku
- sujuvat työskentelyprosessit, sisältäen myös johtamisen ja hallinnon tarkoituksenmukaisuuden
- varmistetaan, että tilat, työaika ja laitteet ovat aktiivisessa käytössä
 • henkilöstön työskentelytavoitteiden määrittely ja seuranta sekä sen edellyttämien työskentelyolosuhteiden mahdollistaminen

2. Toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään ja matalan kynnyksen palveluun
 • edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien ja järjestöjen kanssa
 • mahdollistaa vastaamiseen kasvavaan palvelutarpeeseen

3.  Avohoidon vahvistaminen ja lähin palvelu
 • Vahvistetaan ja lisäresurssoidaan mm. kotisairaalan ja kotihoidon palveluja, jotta kotona asuminen on turvallista ja varmistaa hyvän hoidon
 • Toteuttaminen mahdollistuu yhteistyössä ympärivuorokautista hoitoa antavien yksiköiden ja vastaanottojen kanssa – varmistetaan turvallinen hoitoketju
 • Turvallinen kotona asuminen turvataan palveluissa nykyistään pidempään

4.  Tarkoituksenmukainen asemapaikkaverkko
 • Turhista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopuminen – kivijalkakuluista siirrytään entistä enemmän hoitaviin käsiin
 • Mikä on riittävän lähellä? Soiten alueella on valtakunnallisesti arvioituna hyvin tiivis lähipalveluiden verkosto, jolla on myös hintansa.
 • Integroitunut toimintamalli tarvitsee tuekseen koko alueen peittävän oman toiminnan palveluverkoston mm. hoidossa ja hoivassa – palvelutalot tiiviissä yhteistyössä kotihoidon ja kotisairaalan kanssa

 • Esimerkkejä valmistelussa olevista muutoksista palveluverkkoon:
- YLE-vuodeosastojen Tunkkari ja Kannus 12 paikan vähennys -> avohoidon vahvistaminen jokilaaksoissa mahdollistuu
- Teerijärven TVC-yksikön toiminnan lopettaminen ja palvelun järjestäminen toisissa alueen yksiköissä
- Vanhusten tehostetun palveluasumisessa omien yksiköiden toiminnan muutos -> hanki-taan vastaava paikkamäärä ostopalveluna (Hopijakumpu, Lepola, Harjukoti, Kotiranta, Heimbo, Emeliehemmet)
o    toteutettavissa asteittain ja ensi sijassa yksiköissä, joissa säästöpotentiaali merkittävin tai tilojen toiminnalliset rajoitteet suurimmat
- Syntyvyyden lasku huomioitava neuvola-verkossa (suunniteltu neuvolatoiminnan keskit-täminen Kruunupyyn kunnassa Alavetelin neuvolaan)

- Kehitysvammahuollossa Kälviällä sijaitsevan Duunin toiminnan siirtäminen Kompassiin
- Vastaanottopalveluissa aukioloaikoihin yksittäisiä muutoksia sekä Kruunupyyn kunnassa vastaanottopalveluiden sulkeminen Alavetelissä sekä toiminnan rajoittaminen Teerijärvellä
5.  Uudet hoitamisen portaat
 • Perhehoidon lisääminen
 • Senioriasumista lisää kotona asumisen ja tehostetussa palveluasumisessa ”väliin” uutena palvelumuotona

6.  Teknologian hyödyntäminen kotihoidossa ja vastaanottotyössä
 • Kotihoidon tueksi mm. lääkerobotteja ja VideoVisit-palvelua, monipuoliset turvaranneketoimin-nat, IV-lääkepumput kotisairaalan käyttöön sekä etälääkäripalveluiden hyödyntäminen
 • Vastaanottotoiminnassa laajennetaan asiantuntijoiden ja ammattilaisten etäyhteysmahdollisuuk-sia
 • Kokouskäytännöissä hyödynnetään etäyhteydet

7.  Soiten oman toiminnan ja ostopalvelun strateginen tasapaino
 • Omasta toiminnasta ostopalveluun
 • Tehostettu palveluasuminen asteittain (paikkamäärä runsaat 150)
- on mahdollista toteuttaa vain rajoitetusti alueella, jotta alueen kattava oman toiminnan verkosto säilyy ja mahdollistaa integroidun toimintamallin kotihoidon kanssa
 • Ostopalvelusta omaksi toiminnaksi
- Vammaisten lasten hoidossa sekä lastensuojelussa vähennetään kallista ostamista ja resurssoidaan omaan toimintaan

Soiten hallitus käsittelee talouden tasapainottamisohjelmaa seuraavan kerran 6.5.2019 kokouksessa, jos-sa annetaan hallituksen esitys valtuustolle. Valtuuston päätöskokous on 27.5.2019 ja valtuustolle asiaa esitellään 13.5.2019 pidettävässä valtuustoseminaarissa.
Tiedotteet