Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 18.2.2019

Soiten henkilöstön työhyvinvointi vuonna 2018

Soitessa on loppuvuonna 2018 kartoitettu henkilöstön työhyvinvointia omana työnä toteutetulla sähköisellä kyselyllä. Sen avulla on saatu kattava kuva Soiten henkilöstön työhyvinvoinnista, sillä vastausprosentti oli erittäin hyvä: 76,2 %. Kyselyn tulokset raportoidaan henkilöstölle, johdolle, keskeisille työsuojelu- ja yhteistoimintatahoille. Saadut tulokset hyödynnetään kehittämisessä.

Soitessa loppuvuodesta 2018 toteutetun henkilöstön työhyvinvointikyselyn avulla kartoitettiin henkilöstön työhyvinvointia ja sitä edistäviä kehittämiskohteita. Henkilöstöltä tiedusteltiin kyselyssä muutamia taustatietoja, työtyytyväisyydestä ja työolosuhteista, voimavaroista ja työssä jatkamisesta, johtamisesta, muutoksista, työterveyshuollon palveluista sekä näkemystä Soitesta työnantajana. Saadut tulokset ovat hyviä, ottaen huomioon kahden vuoden takainen organisaatiomuutos sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. 

  • Soitea työnantajana suosittelee 89 % vastaajista
  • 80 % kyselyyn vastanneista viihtyy työssään
  • Vastaajista 58 % on sitä mieltä, että hänen työyhteisönsä toimii hyvin ja työolosuhteet ovat hyvät
  • 79 % vastaajista on sitä mieltä, että oma terveydentila on hyvä tai kiitettävä elinikäiseen parhaa-seen verrattuna
  • Vastaajista 75 % pelkää työmääränsä lisääntyvän yli sietokyvyn
  • Lähiesimiestyön arvioi sujuvan hyvin vastaajista 63 %
  • Soiten johtoryhmän päätöksentekoon oli tyytyväisiä vastaajista 29 %, ja 45,6 % suhtautui siihen neutraalisti
  • Vastaajista lähes puolet arvioi, että työolojen, työtehtävien ja yleisen hyvinvoinnin kehitys on säilynyt ennallaan viimeisen vuoden aikana
  • 57 % vastaajista oli sitä meiltä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin muutoksiin
  • Kehityskeskustelujen toteuttamista on tarpeen tehostaa

Kyselyn ja sen raportoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut henkilöstöpalvelujen ja kehittämisyksikön edustajista muodostettu työryhmä. Henkilöstölle tiedotettiin ennakkoon kyselyn toteuttamisesta, raportoinnista ja, että kyselyn tulosten perusteella tullaan toteuttamaan kehittämistoimenpiteitä. Kyselyn toteuttamisen ja raportoinnin aikana on vaalittu erityisesti vastaajien anonymiteettiä, jotta saatuja vastauksia ei ole mahdollista yhdistää vastaajiin. Kyselyn vastausprosentti on erittäin hyvä 76,2 %.

Kyselyn tulokset raportoidaan henkilöstölle, esimiehille, työsuojelutoimikunnalle, yhteistoimintaryhmälle sekä ylimmälle virkamies- ja luottamusmiesjohdolle. Vastuualuejohtajat ohjeistetaan käymään vastuualueensa tulokset läpi alaisensa henkilöstön kanssa. Tulosten pohjalta määritellään vastuualeittain kehittämistavoitteita ja sovitaan toimenpiteistä, joita toteuttamalla edetään kohti tavoitteita. Kehittämiskohteiden raportointia ja toteutumista tullaan seuraamaan.  Tiedotteet