Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 8.2.2019

Lasten, nuorten ja vanhempien kuuleminen neuropsykiatrisissa palveluissa

- Soiten lapsivaikutusten arviointi, lasten ja nuorten neuropsykiatriset palvelut


Lapsia ja vanhempia tulee kuulla, kun tehdään päätöksiä, joilla on vaikutuksia lapsiin ja perheisiin. Soite on osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa toteuttanut Suomessa ensimmäisten joukossa sivistyksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyspinnan lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA). Arviointi toteutettiin Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lasten ja nuorten neuropsykiatrisista (nepsy) palveluista. Toteutuksesta vastasi Keski-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman työntekijät Teija Roiha, Soite ja Katja Hakola, Kokkolan kaupunki.


Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) toteutus


Syksyllä 2016 Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa aloitettiin lasten ja nuorten neuropsykiatristen hoidon kehittäminen Nepsy1-hankkeella, jota jatkettiin syksyllä 2017 Nepsy2-hankkeella osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Vuoden 2018 alusta aloitti Nepsytiimi, asiantuntijaryhmä, joka vastaa Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan neuropsykiatristen potilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Nepsytiimi tarjoaa palveluja neuropsykiatrista hoitoa tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille kuten varhaiskasvatus ja koulut/oppilaitokset. LAVA:n tavoitteena oli kehittää Soiten lasten ja nuorten neuropsykiatriset palveluita ja samalla tuottaa tietoa yhteiseen kehittämiseen Soiten palveluiden, sivistyksen (varhaiskasvatuksen/opetuksen), vanhempien sekä lasten ja nuorten näkökulmasta. Työstä nousi kehittämiskohteita, joiden avulla voidaan edistää lapsen oikeuksien toteutumista jatkossa yhä paremmin. 

Lapsivaikutusten arviointi aloitettiin kokoamalla ohjausryhmä Soiten ja sivistyksen ammattilaisista ja virkamiehistä. Ohjausryhmän sekä kahden vanhempien vertaistukiryhmän avulla tunnistettiin lasten oikeuksista nostetut arviointikohteet. Ohjausryhmän jäsenistä muodostettiin pienempi ydinryhmä, joka täsmensi ja määritti arviointikohteet tiedonkeruuta varten. Arviointitietoa vaikutuksista kerättiin lapsilta ja nuorilta (7-25v), vanhemmilta, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sekä Soiten ammattilaisilta Webropol-kyselyllä. Lausuntopyynnöillä pyydettiin arvioita palveluiden järjestämisestä ja yhteistyöstä aikuissosiaalityöltä sekä perusterveydenhuollon vastaanotoilta. LAVA:n tulokset on käsitelty ohjausryhmässä, Soiten perheiden palveluiden johtoryhmässä sekä Soiten johtoryhmässä. Käsittely jatkuu vuoden 2019 puolella julkisella tilaisuudella. 


Lasten, nuorten, vanhempien ja ammattilaisten kuuleminen


Lapsivaikutusten arvioinnin lähtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jonka pohjalta arvioidaan vaikutuksia ja olennaisin osa on lasten kuuleminen. Soiten lapsivaikutusten arvioinnissa pienten lasten (alle 7v) osalta on kuultu vanhempia. Lasten ja nuorten kysely oli jaoteltu kolmeen eri ikäryhmään: lapset 7-12v, nuoret 13-16v ja nuoret aikuiset 17-25v, yhteensä lasten ja nuorten kyselyyn saatiin 233 vastausta. Vanhemmille suunnattuun kyselyyn saatiin 121 vastausta, sivistyksen ammattilaisten kyselyyn 121 vastausta ja Soiten ammattilaisten kyselyyn 60 vastausta. Kaikki kyselyt toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi.

Lasten ja nuorten tuottama tieto


Nuorten, nuorten aikuisten ja vanhempien arvioimana hoitokäynnit koetaan turvallisiksi. Palveluiden piirissä olevista nuorista/nuorista aikuisista vain puolet kokivat saavansa apua sairaalakäynneillään. Erityisesti nuoret tarvitsevat enemmän tukea ja apua omien haasteidensa kanssa pärjäämiseen. Yleisesti avun saannissa koettiin että puhuminen auttaa, mutta huolta vaitiolovelvollisuuden rikkominen. Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset tulevat pääsääntöisesti hyvin toimeen koulu-/opiskelukavereiden sekä opettajien kanssa. Kuitenkin koetaan vahvasti, että opettajia ei kiinnosta mitä heille kuuluu. Suurin osa nuorista/nuorista aikuisista kokee väsyvänsä koulun käymisestä usein ja opetuksen seuraamisessa on vaikeuksia. Oppimista helpottavien työvälineiden käytössä on puutteita. Melu, luokkahuoneen ahtaus, valaistus yms. häiritsevät useimpia. Koulunkäynnin osalta lapset/nuoret/nuoret aikuiset eivät saa riittävästi tukea ja he kokevat, että iän myötä positiivisen palautteen määrä vähenee. Nuorilla aikuisilla on selkeä tarve saada ohjausta jatko-opiskelun valin-taan/ammattialan vaihtoon/ siirtymiseen työelämään. 

Lapsen oikeuksien toteutuminen


Kokonaismateriaalista nousi esiin lapsen oikeuksia edistäviä sekä estäviä tekijöitä. Sivistyksessä ja Soiten palveluissa lapsen/nuoren neuropsykiatrisia oireita ei tunnisteta ajoissa. Lasten ja nuorten tutkimukset sekä diagnoosit viivästyvät. Palveluiden puuttuessa tai tutkimuksiin odottaessa ei ole tukea tarjolla. Vanhempien sekä sivistyksen ja Soiten ammattilaisten mielestä diagnoosin saamisella on vaikutusta tuen tai palveluiden saamiseen. Soiten palveluissa kohdataan lapset, nuoret ja perheet yhdenvertaisesti. Palveluissa kysytään lapsen/nuoren näkökulma ja se myös kirjataan. Soiten palveluissa on puutteita kertoa lapselle/nuorelle hänen erityispiirteistään ja tuen tarpeesta tai hoidosta. Haasteita on yli 16-vuotiaiden hoidossa ja palveluiden saatavuudessa, myös perusterveydenhuollossa. Sivistyksen ammattilaiset eivät saa tukea/konsultaatiota omasta organisaatiosta eivätkä Soitesta. Sivistys kokee omat yleisen-, tehostetun- ja erityisentuen resurssit riittämättömiksi. Sivistyksen puolella ei ole riittävästi neuropsykiatrista osaamista ja Soiten jalkautuvat palvelut koetaan riittämättömiksi sivistyksen arkeen. Soiten palveluissa huomioidaan vanhemman asiantuntijuus ja perheen voimavarat. Perheet kokevat itse voimavarojensa olevan vähissä ja perheen taloudellinen tilanne aiheuttaa paljon huolta. Vanhempien arvioimana perheet suhtautuvat pääsääntöisesti tulevaisuuteen positiivisesti ja perheet ovat onnellisia. 

Lisätietoja:
Keski-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, LAPE
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite

Teija Roiha, projektityöntekijä
KP LAPE, Soite ad. 31.12.2018 
puh. 040 8043980
teija.roiha@soite.fi

Katja Hakola erityisasiantuntija
KP LAPE, Kokkolan kaupunki ad. 31.12.2018
puh. 044 3001487 
katja.hakola@kase.fi   Tiedotteet