Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 12.6.2018

Soiten hallitus esittää valtuustolle pilotoitavaksi Tehotiimejä jokilaaksoissa - palveluita entistä enemmän koteihin

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kehittää aktiivisesti toimintaansa ja pyrkii tarjoamaan palveluitaan entistä enemmän suoraa ihmisten koteihin.  Maanantaina 11.6.2018 pitämässään kokouksessa Soiten hallitus päätti käynnistää Tehotiimien pilottikokeilun Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa, jolla laajennetaan kotisairaalatoiminnan lisäksi kotihoidon kotiuttamistiimin ja tehostetun kotikuntoutumisen yksikön toiminta koko maakuntaan. Soitella on erittäin myönteisiä kokemuksia osastopaikkojen korvaamisesta kotiin vietävillä palveluilla - Tehotiimit jatkavat tätä hyväksi koettua toimintamallia.

Tehotiimit tuovat hoidon asiakkaan kotiin

Tehotiimit koostuvat kotisairaalan, tehostetun kotikuntoutumisyksikön sekä kotihoidon kotiuttamistiimin toiminnasta ja palvelusta. Tehotiimien avulla asiakkaat pääsevät kotiutumaan sairaalahoidosta nopeammin ja he saavat tarvitsemansa palvelut suoraan kotiin. Tehotiimissä yhdistetään kaikki kolme Soitessa jo toiminnassa olevaa kotiin tuotavaa palvelua kotihoidon kotiuttamistiimi, tehostettu kotikuntoutuminen ja kotisairaala) omaksi kokonaisuudeksi, jolloin kaikki palvelut ovat koko maakunnan asiakkaiden käytössä ja kuntalaisille voidaan järjestää yhdenvertaiset palvelut.

Soiten osastopalvelut ovat tiiviisti mukana tässä kokonaisuudessa, tarjoten tarvittaessa ympärivuorokautisen akuutin hoitopaikan potilaille. Kannuksen ja Tunkkarin osastopaikat ovat tärkeitä potilaiden tarkoituksenmukaisen hoidon järjestämisessä. Uudessa toimintamallissa osastot ovat kotiin järjestettävien palveluiden ”tukikohta”.

Osastojen ja Tehotiimien muodostama kokonaisuus mahdollistaa asiakkaan nopean kotiutumisen osastolta, tai vaihtoehtoisesti osastohoito voidaan toteuttaa turvallisesti asiakkaan kotona. Asiakkailta saadun palautteen perusteella kotisairaalatoiminta ja tehostetun kotikuntoutumisyksikön toiminta koetaan erittäin myönteiseksi ja palvelu tarpeelliseksi sekä vaikuttavaksi.

Tehotiimin toteuttaman hoidon rinnalla osastohoito tähtää selviytymiseen omassa kodissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa asumis-/hoitoympäristössä. Osastoilla tapahtuvan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on aina ensisijaisesti se, että potilas pärjää kotona tai muussa ympäristössä, josta hän on hoito- tai kuntoutusjaksolle tullut joko ilman palveluita tai erilaisten palveluiden turvin. Tavoitteena osastohoidossa on mahdollisimman lyhyt hoitojakso. Potilaiden kotiutussuunnitelma tehdään osastolle tullessa, jolloin asetetaan tavoitteellinen kotiutuspäivämäärä.

Kannuksen ja Tunkkarin osastot jatkavat nykyistä pienemmällä paikkamäärällä

Tehotiimin toiminnan käynnistyessä vähennetään osastojen paikkamäärää asteittain tehotiimin palveluiden riittävyyden mukaisesti. Kyseessä on puolen vuoden pilotti. Pilotin myötä yleislääketieteen sairaansijamäärät ovat seuraavat:

  • Kannus: yleislääketiede ja geriatrinen kuntoutus, 18 sairaansijaa
  • Tunkkari: yleislääketiede ja geriatrinen kuntoutus, 18 sairaansijaa
  • Kokkola: Yle 1: yleislääketiede ja palliatiivinen hoito, 23 sairaansijaa (10/2018)
  • Kokkola: Yle 2: yleislääketiede ja geriatria, 23 sairaansijaa (10/2018)
  • Yhteensä 82 sairaansijaa
Tehotiimit toimivat vain Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa. Kokkolassa toiminta jatkuu edelleen erillisissä kotisairaalan, tehostetun kotikuntoutumisen ja kotihoidon kotiuttamistiimin yksiköissä.

Pilotin tulosten perusteella päätetään toimintamallin mahdollisesta jatkamisesta, mikä huomioidaan vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Hallitus edellytti, että perusterveydenhuollon sekä hoidon ja hoivan palvelut turvataan laadukkaasti, laaja-alaisina ja tasapuolisesti Kokkolassa, Perhonjokilaaksossa ja Lestijokilaaksossa.

Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson kuntapäättäjille järjestetään asiaan liittyen informaatio- ja keskustelutilaisuus elokuun alussa. Soiten valtuusto päättää pilotin käynnistämisestä tämän hallituksen esityksen pohjalta.Tiedotteet