Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 3.5.2018

Soite kehittää neuvolapalveluihin uusia toimintamalleja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kehittää neuvolapalveluihin uusia, asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Toukokuussa Soite pilotoi perheohjauksen neuvola-apua kahdessa neuvolassa Kokkolassa sekä varhaiskasvatusneuvolan yhteistyömenetelmää Kokkolassa ja Toholammilla. Uusia toimintamalleja kehitetään osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Piloteista kerätään palautetta toimintamallin laajentamisen ja juurruttamisen tueksi.

Perheohjaajan neuvola-apu tarjoaa tukea vanhemmuuteen

Soite aloittaa toukokuussa perheohjaajan neuvola-apu-toimintamallin pilotoinnin Kokkolassa Isokylän ja Koivuhaan neuvoloissa. Perheohjaajan neuvola-apu on luottamuksellista ja maksutonta matalan kynnyksen keskustelutukea ja ohjausta neuvolassa tai perheen kotona. Perheohjaajan neuvola-apu on tarkoitettu vauvaa odottaville sekä alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Perheohjaaja tarjoaa tukea, neuvoja ja apua esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • vauvan odotukseen ja tulevaan vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin
  • oman vanhemmuuden tukemiseen
  • arjen voimavarojen vahvistamiseen
  • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviin kysymyksiin
  • pari- ja perhesuhteiden hyvinvointiin

Perheohjaaja toimii pääsääntöisesti työparina neuvolan terveydenhoitajan kanssa ja voi tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan tai konsultoivan erityislastentarhanopettajan kanssa, mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa. Perheohjaaja voi yhdessä perheen kanssa tehdä tarvittaessa yhteistyötä myös muiden lasta ja perhettä tukevien tahojen kanssa.
 
Neuvola-apu tapaamisia järjestetään perheen tarpeen mukaan, keskimäärin 1-3 kertaa. Mikäli perheellä ilmenee tarvetta pidempiaikaiselle palvelulle, tarkoituksenmukainen tuki mietitään yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa.
 

Varhaiskasvatusneuvolan yhteistyömenetelmä tuo tukea leikki-ikäisen kehitykseen

Soite on aloittanut kunnan varhaiskasvatuksen ja neuvolan välisen yhteistyön leikki-ikäisten neuvolatarkastuksissa Kokkolassa ja Toholammilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 2,5-vuotiaiden neuvolatarkastus voidaan suorittaa kokonaisuudessaan päivähoidon tiloissa neuvolan terveydenhoitajan kanssa sovittuna aikana. Huoltajat ovat tuolloin läsnä terveydenhoitajan tekemässä tarkastuksessa. Kaikille muille ikäryhmille terveydenhoitajan tarkastus tehdään lastenneuvolassa.

Yhteistyössä mukana olevissa päiväkodeissa lapsen oman ryhmän lastentarhanopettaja suorittaa lasten LENE (leikki-ikäisen neurologinen kehitys) -menetelmän tunneilmaisun, yhteistyötaitojen, puheen, kehityksen, liikunnallisten ja käden taitojen arvioinnin päiväkodissa. LENE-arvion jälkeen neuvolatarkastus jatkuu Soiten terveydenhoitajan suorittamalla terveystarkastuksella. 2,5-vuotistarkastuksen terveystarkastus voidaan suorittaa päivähoidossa, mutta muiden ikäryhmien (4, 5 ja 6v.) terveystarkastukset suoritetaan normaaliin tapaan lastenneuvolassa.
 
Yhteistyön tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Vanhempien, varhaiskasvatuksen ja neuvolan toimivalla yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen kokonaiskehityksen arvioinnissa ja seurannassa, sekä koko perheen voimavarojen tukemisessa.

Varhaiskasvatusneuvolan yhteistyömenetelmä on otettu aluksi käyttöön Kokkolan Koivuhaan ja Peurankadun päiväkodeissa sekä Sateenkaaren päiväkodissa Toholammilla. Pilotista saatujen kokemusten perusteella päätetään toimintamallin laajentamisesta Soiten alueella.
Tiedotteet