Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 26.3.2018

Soite onnistui sote-palveluiden yhdistämisen myötä laskemaan kustannuksia jo ensimmäisenä toimintavuotenaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on ensimmäisen toimintavuoden kokemuksen perusteella matkalla oikeaan suuntaan. Usko asiakaslähtöiseen sosiaali- ja terveydenhuollon integroituun toimintaan sekä hallinnolliseen ja talousvastuulliseen organisoitumiseen on kasvanut Soiten ensimmäisen toimintavuoden näyttöjen myötä. Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa, että uudenlaisella toimintamallilla on nopeasti voitu saavuttaa niin toiminnallisia kuin taloudellisia hyötyjä. Soiten hallitus hyväksyi tilinpäätöksen maanantaina 26.3.2018 pitämässään kokouksessa.

Tulosennusteen mukaan Soiten tulos jää jäsenkuntalaskutuksen tasapainotuksen jälkeen ylijäämäiseksi budjetoidun mukaisesti: noin 1,1 M €. Tulos mahdollistaa sen, että budjetin raamituksena ollut tilinpäätösennuste 2016 + 2,5 % tulee toteutumaan odotettua paremmin. Soite on onnistunut laskemaan sote-kustannuksia merkittävästi ja aiemmin kasvussa olleet kustannukset ovat nyt kääntyneet miinusmerkkiseksi säästöksi.  Jäsenkuntalaskutuksen keskimääräinen lasku edellisvuoden tasoon oli vuonna 2017 -2,45 %. Eli Soitelle annettu +2,5 % kustannusten kasvu toteutuikin kustannusten lähes 2,5 % laskuna. Kuntakohtaiset erot ovat toki merkittäviä.

Uudet toimintatavat ovat mahdollistaneet kustannusten laskun

Kustannusten laskun taustalla on ensisijassa uudenlainen tapa toimia ja johtaa integroituja eli yhdistettyjä palveluketjuja. Soiten sote-integraatio yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hallinnollisia siiloja ja raja-aitoja purkamalla Soite on kyennyt sujuvoittamaan palvelua tavoilla, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia. Esimerkiksi hoitoketjut ovat virtaviivaistuneet kaikissa vaiheissaan. Soite on saanut lyhennettyä sekä jonotusaikoja että sairaalassa vietettäviä vuorokausia. Käytännössä potilas siis pääsee sekä hoitoon että sieltä pois entistä nopeammin. Palveluja on tuotu entistä enemmän myös koteihin.

Soiten johtamisessa on korostettu kustannustietoista johtamista ja toiminnan suunnittelua. Peruspalveluiden ja erityispalveluiden yhdistäminen Soiten sisällä on edesauttanut kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä. Yhtenäinen hallinto ja tukipalvelut edesauttavat mm. erikoissairaanhoidon palveluiden yksikköhinnan laskua, mikä näkyy vuoden 2018 kuntahinnaston 5 % alennusratkaisuna. Kustannusten laskun selittävänä tekijänä on kuitenkin myös ns. Kiky-sopimus, joka toi Soitelle lähes 2 M € kustannushyödyn.

Kokonaisuutena Soiten ensimmäinen toimintavuosi on toteutunut vähintäänkin asetettujen tavoitteiden mukaisena. Integraation toteuttamiseen kohdistuvat toiminnalliset muutokset ovat käynnistyneet pääosin ja tuloksia on saatu aikaan suhteellisen nopeasti. Erityispalvelut ja peruspalvelut on pystytty koordinoimaan aiempaa tiiviimmin. Myös yhteistyö toimialueiden kesken on rakentunut ja yhteisvastuullisuutta on löytynyt tavalla, mikä aiemmassa organisaatiorakenteessa ei olisi ollut realistista toteuttaa. Yhteisen toiminnan käynnistymisen myötä on löydetty askelmerkkejä, joiden mukaisesti integroitua toimintaa on perusteltua edelleen tiivistää. Soite on matkalla oikeaan suuntaan.

Osa hyvästä tuloksesta kohdistetaan henkilöstön työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen

Soiten hyvän taloudellisen tuloksen takana on pitkälti henkilöstön motivoitunut toiminta ja rohkeus tehdä muutoksia myös omassa työssä. Hallitus hyväksyi esitettäväksi valtuustolle esityksen, jonka mukaisesti osa tuloksesta kohdistettaisiin henkilöstön työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen tukemiseksi vuonna 2018  ̶   onhan henkilöstö muutoksen arkitoteuttaja ja hyvän tuloksen tekijä. Esitys 0,5 M € suuruiseksi varaukseksi on sisällytetty tuloslaskelma- ja jäsenkuntalaskutus-ennusteisiin.

Tilinpäätös käsitellään Soiten valtuuston kokouksessa toukokuussa 2018.

Soiten erinomainen tilinpäätös tukee itsenäisen maakunnan rakentamista 2020-luvulla

Valtiovarainministeriön helmikuun lopussa julkaisemat maakuntarahoituksen ennusteet ennakoivat Keski-Pohjanmaalle merkittäviä rahoituspaineita: kustannuksia tulisi leikata sote-menoissa n. 246 euroa asukasta kohti kokonaisrahoituksen riittävyyden turvaamiseksi. Säästövaatimus oli Keski-Pohjanmaalla maan suurin. Laskelma perustui kuntien ilmoittamiin vuoden 2017 talousarviolukuihin. Rahoituslaskelma on aiheuttanut merkittävää huolta Keski-Pohjanmaan maakunnan toimintamahdollisuuksista ja tulevaisuudesta maakuntauudistuksen jälkeen.
 
Soiten erinomaisen 2017 tilinpäätöksen myötä maakuntarahoituksen säästötarve on kuitenkin pienentynyt merkittävästi: tilinpäätöksen 2017 mukaan maakuntarahoituksen säästötarve on enää 64 euroa asukasta kohti. Soten osalta on kyetty tekemään ratkaisuja, jotka ovat olleet välttämättömiä maakunnan rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi.
 
Soiten ensimmäinen toimintavuosi on ratkaisevalla tavalla ollut mahdollistamassa itsenäisen Keski-Pohjanmaan maakunnan asemaa.Tiedotteet