Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 2.1.2017

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toiminta alkoi 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen liittävä kuntayhtymä.

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Tavoitteenamme on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmän uudistus, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa. Muutoksia toimintaan toteutetaan vähitellen Soiten toiminnan käynnistyessä.

Keskeisempiä toiminnallisia muutoksia, joita Soitessa toteutetaan vuoden 2017 aikana:
 • Alueelle muodostuu palvelusisällöltään erilaisia palvelupisteitä (Hyvinvointipalvelukeskukset, Soite-asemat, Soite-kioskit)
 • Palveluohjauskeskuksen toiminta alkaa
 • Palvelujärjestelmä muuttuu avohoitopainotteisemmaksi
 • Palvelutarjontaa laajennetaan järjestämällä asiantuntijavastaanottoja eri toimipisteissä
 • Liikkuvia ja kotiin tarjottavia palveluita lisätään
 • Sähköisiä palveluita lisätään
 • Toimipisteiden aukioloaikoja laajennetaan
 • Kuljetuspalvelukeskus aloittaa toiminnan
Soite-kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistuksen perusajatus.

Lisätietoa toiminnallisista muutoksista

Hyvinvointipalvelukeskukset, Soite-asemat sekä Soite-kioskit
Soiten vastaanottopalveluissa yhdistetään erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito siten, että potilas saa tarvitsemansa hoidon riippumatta siitä, missä ja milloin asioi. Erikoissairaanhoitoa tuodaan lähelle potilasta järjestämällä matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuus. Palvelupisteet jaetaan Hyvinvointipalvelukeskuksiin, Soite-asemiin sekä Soite-kioskeihin.

Hyvinvointipalvelukeskuksissa on laajin palvelutarjonta. Hyvinvointipalvelukeskuksissa toimii terveydenhuollon virka-ajan päivystystoiminnan/kiireellisen vastaanottotoiminnan lisäksi kiireetöntä hoitaja- ja lääkärivastaanottoa sekä lisäksi mm. neuvolapalveluja ja sosiaalipalveluja tiiviissä yhteistyössä. Osassa Hyvinvointipalvelukeskuksia on lisäksi vuodeosasto ja röntgen. Palvelusisällöt vaihtelevat yksiköissä palvelukeskuksen koon ja alueen väestön tarpeiden mukaan. Hyvinvointipalvelukeskukset sijaitsevat:

 • Kokkolassa
 • Kälviällä
 • Kruunupyyssä
 • Kannuksessa
 • Tunkkarilla

Lääkäreiden virka-ajan päivystysvastaanottotoiminta keskitetään viiteen ed. mainittuun Hyvinvointipalvelukeskukseen. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys maakunnan alueella järjestetään keskitetysti Yhteispäivystyksen tiloissa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.
 
Soite-asemilla on vaihteleva ja muuntuva terveyden ja sairaanhoidon tarjonta. Asemilla järjestetään asiantuntijasairaanhoitajien, päivystävien sairaanhoitajien ja eri alan lääkäreiden vastaanottoja yhdessä neuvola- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Kaikilla Soite-asemilla ei ole lääkärinvastaanottoa kaikkina arkipäivinä. Soite-asemat sijaitsevat:

 • Lestijärvellä
 • Toholammilla
 • Lohtajalla
 • Ullavassa
 • Kokkolan Koivuhaassa
 • Perhossa
 • Teerijärvellä
 • Alavetelissä

Soite-asemilla uusina palvelumuotoina lähipalveluvalikoimaa täydentämään tuodaan etäpalveluna digitaalisia kanavia sekä ammattiryhmien välillä että potilaskontakteissa.

Lohtajan ja Ullavan Soite-asemien suun terveydenhuollon toiminta keskitetään Kälviän ja kantakaupungin toimipisteisiin, mutta myös muut maakunnan alueen toimipisteet ovat kaikkien Soite-jäsenkuntien asukkaiden käytössä. Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön liikkuvat yksiköt, ns. PopUp –laitteet, joilla esim. koululaisten hammastarkastuksia tuodaan kouluille lähipalveluna.

Kuntakeskuksissa, joissa ei ole erillistä Soite-asemaa tai Hyvinvointipalvelukeskusta (esimerkiksi Halsualla), järjestetään yleisimmät lähipalvelut yhteistyössä toimialueiden kesken Soite-kioskissa. Toiminta perustuu pääosin ajanvaraukseen. Palveluiden järjestämisessä hyödynnetään perinteisten palveluiden ohella sähköisiä ja liikkuvia palvelumuotoja.

Ajanvarauskirjat avataan terveyspalveluiden osalta koko Soiten alueella, mikä mahdollistaa joustavan ajanvarauksen ja lisää asiakkaan valinnanvapautta toimipisteiden välillä.

Potilaslähtöisyys taataan siten, että runsaasti erilaisia palveluita tarvitsevat ja kroonisista sairauksista kärsivät potilaat saavat oman hoitotiiminsä, jolla on päävastuu potilaan hoidosta. Heille laaditaan myös hoitosuunnitelma, joka kirjataan potilaspapereihin ja joka seuraa potilasta koko hoitoprosessin ajan. Satunnaista hoitoa tarvitsevilla on mahdollisuus päästä nopeasti hoitoon riippumatta asuinpaikastaan koko maakunnan alueella kattavasti.

Aukioloaikojen laajentaminen
Toimipisteiden aukioloaikoja pidennetään vuoden 2017 aikana. Tiedotamme tästä myöhemmin tarkemmin.

Yhteinen päivystyspuhelinnumero koko maakunnan alueelle
Koko maakunnan alueella uudistetaan puhelinjärjestelmä vuoden 2017 aikana siten, että potilas soittaa yhteen päivystyspuhelinnumeroon ja hänet ohjataan sieltä kiireellisen tai kiireettömän palvelun piiriin. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Palveluohjauskeskus
Palveluohjauskeskus aloittaa toimintansa 1.1.2017 lukien. Palveluohjauskeskus on matalan kynnyksen palvelu asiakkaille, missä pyritään tunnistamaan asiakastarpeet ja puuttumaan tilanteisiin ohjauksella ja neuvonnalla varhaisessa vaiheessa. Palveluohjauskeskus tekee yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Kotiin tarjottavat palvelut laajenevat
Kaikille 80-vuotiaille Soiten alueella asuville tarjotaan ennakoiva kotikäynti. Omaishoitajien terveystarkastukset käynnistetään ja perhehoitoa laajennetaan.  Kotihoidon kuntoutumisyksikön, kotisairaalan sekä geriatrisen osaamiskeskuksen ja palliatiivisen poliklinikan toiminta laajenee koko Soiten alueelle. 

Palveluasuminen ja laitoshoito
Senioriasumisen paikkoja lisätään Soitessa molemmissa Jokilaaksoissa muuttamalla tehostettua palveluasumista senioriasumiseksi. Muutoksella tavoitellaan palvelurakenteen keventämistä ja sen vastaamista valtakunnallisia tavoitteita. Jokaisessa kunnassa säilyy palvelutalo, jossa on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Kokkolassa yli 75-vuotiaden määrä kasvaa nykyisestä 4170 henkilöstä siten, että vuonna 2020 heitä on 4600 ja vuonna 2025 heitä on 6000.

Neuvolat
Neuvolaverkkoa tiivistetään Jokilaaksoissa siten, että Kaustisen ja Vetelin neuvolapalvelut keskitetään Pajalan palvelukeskukseen. Kanta-Kokkolan neuvolat keskitetään lähivuosina Hyvinvointipalvelukeskukseen.
 
Nelivuotisneuvolan perusteella kasvatuksellisen tuen tarpeessa olevat lapset vanhempineen pääsevät kotiin tuotavan ammatillisen puhelin- ja verkko-ohjauksen piiriin.

Lastenvalvonta kootaan koko maakunnassa yhteen yksikköön ja yhdistetään Kokkolan perheneuvolan kanssa samaan toimipisteeseen.

Kuljetusten palvelukeskus
Soiteen perustetaan kevään 2017 aikana kuljetusten palvelukeskus, josta hallinnoidaan sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita. Myös pientavarakuljetukset on jatkossa mahdollista yhdistää henkilökuljetuksiin Soite-alueella.

Asiakasraadit
Asiakasosallisuutta kehitetään Soitessa käynnistämällä kolme asiakasraatia: lasten ja perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palveluihin, sekä laatimalla toimintamalli asiakasosallisuuden muille toimintamuodoille, kuten vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle ja sote-järjestötapaamisille. Haku asiakasraateihin käynnistyy alkuvuonna 2017.Tiedotteet