Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 23.6.2021

Sote-uudistuksen valmistelu etenee Keski-Pohjanmaalla

Eduskunta hyväksyi tänään 23.6.2021 äänestyksessään hallituksen esityksen sote-uudistuksen lainsäädännöstä. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Keski-Pohjanmaalla sote-uudistuksen mukainen hyvinvointialueiden valmistelu on valtakunnallisesti käynnistetty ja alueelta on nimetty valmisteluryhmiin edustajat.

Keski-Pohjanmaalla hyvinvointialueen rakenne on jo pitkälti valmis. Soteuudistus kokoaa Keski-Pohjanmaalla samaan organisaatioon Soiten, pelastustoimen, kuntien oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä osan Kårkullan kuntayhtymän toiminnasta. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Keski-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa toimikautensa syyskuussa

Hyvinvointialueen kunnat sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja alueen pelastustoimi sopivat väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta ja asettamisesta. Keski-Pohjanmaan kuntakokouksessa 4.5.2021 linjattiin, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen nimeämispäätökset tekee Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus. Väliaikaisen toimielimen, VATE:n, jäsenet nimetään Soiten hallituksessa 9.8.2021. Väliaikaisen toimielimen toimikausi alkaa 1.9.2021.

VATE valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittaa toimintasa. Lisäksi se vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. VATE:n valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

VATE on uuden hyvinvointialueen virkamiehistä koostuva toimielin. Se on siten kokonaan uusi organisaatio. Valmistelutoimielimen yksityiskohtaiset tehtävät on lueteltu ehdotetun voimaanpanolain 10 §:ssä (HE 241/2020 vp, alkaen sivulta 1318).

Kruunupyyn tilanne siirtyy väliaikaisten toimielimien ratkaistavaksi

Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista on käsitelty vuoden 2021 aikana virkamiestyöryhmässä. Työryhmään kuului viranhaltijoita Soitesta sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymästä ja Kruunupyyn kunnan kunnanjohtaja. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta sekä riskiarviointi, jossa kiinnitetään huomiota sekä tuotanto- että talouskysymyksiin. Sote-uudistusta koskevien lakien hyväksymisen myötä jatkovalmistelu siirtyy väliaikaisille valmistelutoimielimien ratkaistavaksi. Valmisteluprosessia viedään eteenpäin tiivissä yhteistyössä Soiten, Pohjanmaan hyvinvointialueen ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa. Lisätietoa liitteenä olevasta tiedotteesta.Tiedotteet