Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 17.6.2021

Soiten henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset valmistuivat – lähes 80% henkilöstöstä suosittelee Soitea työnantajana

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kartoitti huhtikuussa henkilöstön työhyvinvointia Kevan tarjoamalla sähköisellä verkkokyselyllä. Kyselyn avulla saatiin kattava kuva Soiten henkilöstön työhyvinvoinnin nykytilasta.

Työhyvinvointikysely toteutettiin Soiten henkilöstölle ajalla 23.3.-22.4.2021. Kyselyn avulla kerättiin tietoa työhyvinvoinnin keskeisistä aihealueista kuten: työn sujuminen, työtehtävät ja omat voimavarat sekä esihenkilön ja työnantajan toiminta. Kyselyyn vastasi yhteensä 2053 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi saadaan 60,3 %.

Saadut tulokset olivat lähes kauttaaltaan parempia kuin Kevan meille valitsemien verrokkiorganisaatioiden tulokset. Alla muutamia huomioita tuloksista:
  • 79 % vastaajista suosittelee Soitea työnantajana (verrokeilla 68,4 %)
  • 70,4 % vastanneista kokee, että työ tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen kehittymiseen
  • 84 % voi käyttää tietojaan ja taitojaan työssään monipuolisesti
  • 48,3 % vastasivat, että heillä on tarpeeksi aikaa saada työ tehdyksi
  • 86,2 % tuntevat vähintään kerran viikossa itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään
  • 85,4 % vastanneista on innostunut työstään vähintään kerran viikossa
  • 85,6 % tuntee tyydytystä, kun on syventynyt työhönsä

Henkilöstö on vastausten perusteella motivoitunutta ja viihtyy työssään. Yli 85% prosenttia vastaajista tuntee vähintään kerran viikossa itsensä tarmokkaaksi, on innostunut työstään ja tuntee tyydytystä syventyessä työhönsä.

Henkilöstö on pääosin tyytyväistä Soiten lähimiestyöhön ja johtamiseen. Lähiesimiestyö oli verrokkiorganisaatioita paremmalla tasolla: vastaajista 77,3 % oli sitä mieltä, että hänen ja esimiehen välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri (neutraalin vastauksen valitsi 11,3 %). Kaksikolmasosaa (67,1 %) valitsi neutraalin tai positiivisen vastausvaihtoehdon kysymykseen ”oletko tyytyväinen koko organisaation johtamistapaan”, verrokeilla vastaava tulos on 45,5 %.

Myös yhteistyö eri ammattiryhmien ja yksiköiden välillä koetaan toimivaksi: yli 80 % vastanneista arvioi, että yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa toimii hyvin ja 58 % vastanneista arvioi, että yhteistyö eri yksiköiden välillä toimii hyvin.

Kyselyn vastaukset toivat esiin myös kehittämiskohteita. Esimerkiksi palautteen antamisessa on kehitettävää, sillä 43,5 % vastaajista oli sitä mieltä, että he saavat työssä onnistumisestaan palautetta, 22,8 % valitsi neutraalin vaihtoehdon ja 33,6 % eivät saa riittävästi palautetta onnistumisestaan. Vastaajista 34,5 % kokee ettei heillä ole riittävästi aikaa saada työnsä tehdyksi, joten yhdeksi kehittämiskohteeksi voidaan nostaa työn organisointi ja työajan riittävyyden varmistaminen.

Kyselyn tulokset raportoidaan Soiten henkilöstölle, esimiehille, työsuojelutoimikunnalle, yhteistoimintaryhmälle sekä ylimmälle virkamies- ja luottamusmiesjohdolle. Vastuualuejohtajat ohjeistetaan käymään vastuualueensa henkilöstön kanssa tulokset läpi. Tulosten pohjalta määritellään vastuualeittain kehittämistavoitteita ja sovitaan toimenpiteistä, joita toteuttamalla edetään kohti tavoitteita. Kehittämiskohteiden raportointia ja toteutumista tullaan seuraamaan.
Saadut tulokset hyödynnetään Soiten ja sen työyhteisöjen kehittämisessä.

Edellinen työhyvinvointikysely toteutettiin Soitessa vuoden 2019 keväällä hiukan erilaisella mallilla. Jatkossa Kevan tarjoama sähköinen työhyvinvointikysely toteutetaan Soitessa vuosittain, jolloin saadaan vertailutietoa organisaation aiempiin tuloksiin.
 


Tiedotteet