Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 19.3.2021

Palautetta Soiten ensimmäisestä asiakasraatikaudesta

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite käynnisti vuonna 2017 asiakasraatitoiminnan. Raatitoiminnan tarkoituksena on tuoda esiin alueen asukkaiden palvelutarpeita, tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen toimivuutta sekä antaa niihin liittyviä lausuntoja ja kehittämisehdotuksia. Asiakasraatitoimintaa on arvioitu vuosittain asiakasraatilaisille ja Soiten esimiesjohdolle kohdennetun kyselyn avulla. Ensimmäisten raatien nelivuotinen toimikausi on päättynyt ja sen kokemuksia ja tuloksia on arvioitu tuoreessa raatitoiminnasta laaditussa raportissa. 

Asiakas- ja potilasosallisuuden edistämiseksi Soiteen perustettiin keväällä 2017 kolme asiakasraatia: lasten ja perheiden palvelujen, työikäisten ja ikääntyneiden asiakasraati. Raadit muodostettiin avoimen hakumenettelyn kautta, tavoitellen eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien alueen asukkaiden palvelutarpeiden ja palvelukokemusten esiin tuomista. Asiakasraadin toimikausi on neljä vuotta ja ensimmäisten raatien toimikausi on päättynyt vuoden 2020 lopussa.  

Asiakasraatitoiminnan palautetta on selvitetty vuosittain kyselyllä. Asiakasraadeille suunnatussa kyselyssä on kysytty mm. raatilaisten raatitoiminnalle asettamista odotuksista ja raatilaisten arvioita asiakasraatitoiminnan vaikutuksista Soiten palveluihin. Esimiesjohdolta on kysytty mm. asiakasraatitoiminnan tunnettuudesta, raatien antamien palautteiden ja ehdotusten käsittelystä sekä, ovatko ne johtaneet toimenpiteisiin.

Asiakasraatilaisten sekä Soiten esimiesjohdon arvioita raatitoiminnasta

Vuosittain yli puolet vastanneista raatilaisista on ollut tyytyväisiä asiakasraatitoimintaan ja kokenut saaneensa toiminnasta paljon. Vuoden 2020 vastauksista kuvastuu kuitenkin raatilaisten pettymys koronapandemian aikana toteutuneeseen toimintaan, sillä raatien työskentely toteutui pääosin etäyhteyden kautta. 

Raatilaisten mielestä palvelujen sujuvuus ja integraatio ovat vahvistuneet, sillä kyselyyn vastanneista 70 % oli sitä mieltä, että asiakas ja potilas saa tarvitsemansa palvelun Soitessa hyvin tai erinomaisesti. Vuotta aiemmin vastanneista 60 % oli sitä mieltä, että integraatio toimii kohtalaisesti ja vuonna 2020 vajaat 50 % oli sitä mieltä. Kohtuullisen pienen vastaajamäärän vuoksi ei kuitenkaan voida tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä. 

Eniten on raatilaisten mielestä kehitettävää perus- ja erityispalvelujen palveluketjujen toimivuudessa, sillä vastanneista 72 % arvioi, että ne toimivat heikosti tai korkeintaan kohtuullisesti. Vuosittain (2017-2020) vähintään 60 % vastanneista raatilaisista on ollut sitä mieltä, että raatitoiminta on tuottanut tuloksia Soiten palvelujen kehittämiseen. 

Myös Soiten esimiesjohdolta tiedustellaan vuosittain heidän kokemuksiaan asiakasraatitoiminnasta. Kysymykset ovat hieman vaihdelleet, joten vertailutietoa on mahdollista esittää vain vuosilta 2019-2020. Esimiehistä 84 % on tietoisia Soiten asiakasraatitoiminnasta. Vuoden 2020 kyselyn avoimista vastauksista käy esille, että heillä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa siitä, miten he voisivat kehittämistyön tueksi hyödyntää yhteistyötä asiakasraatien kanssa.

Johtopäätökset ja toimintamallin kehittäminen

Raatitoiminnan ensimmäisen toimikauden palautteen perusteella voidaan todeta, että toiminnan malli ei ole vielä vakiintunut niin hyvin osaksi Soiten palvelujen kehittämistä, kuin on tavoiteltu. Toimintamallin mahdollisuuksia ei vielä riittävästi tunneta esimiesten keskuudessa, vaikka tietoisuus raatitoiminnasta on lisääntynyt. Raatien tekemien kehittämisehdotusten toimeenpanossa ja niiden seurannassa on edelleen kehitettävää. 

Asiakasraadeille suoritettujen kyselyjen perusteella odotukset asiakasraatitoiminnalle ovat olleet erittäin suuret ja niihin kaikkiin ei ole pystytty vastaamaan. Siitä huolimatta 75 % raatilaisista kokee asiakasraatitoiminnan tuottaneen tulosta Soiten palvelujen kehittämisessä.

Asiakasraatitoiminnan toteuttamistapaa on kuitenkin tarpeen edelleen kehittää. Toimintaan on tarpeen saada erilaisia työskentelymalleja ja niiden avulla lisätä raatilaisten mahdollisuuksia osallistua kehittämiseen nykyistä monipuolisemmin. Huomioitava on myös se, että eri raatien tarpeen ja toiveet ovat erilaisia ja poikkeavat raatilaisten elämänvaiheen perusteella. Yhteisen suunnittelun tavoitteena on mm. lisätä perinteisten kokousten rinnalla avoimia, teemoitettuja jokilaakso- ja kuntakohtaisia raateja ja sähköistä e-raatitoimintaa.

Uusi toimintatapa otetaan käyttöön, kun uudet asiakasraadit on valittu ja aloittavat toimintansa. Edellisen kauden raatilaiset ovat käytettävissä uusien raatilaisten perehdyttämiseen. Uuteen toimintamalliin suunniteltuja avoimia jokilaakso- ja kuntakohtaisia raateja voidaan kuitenkin toteuttaa vasta, kun pandemiaohjeistus ja kokoontumisrajoitukset sen mahdollistavat.

Lisätietoja:
Asiakkuus- ja osallisuuspäällikkö Jussi Salminen 
puh. 044 780 9444Tiedotteet