Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

Soite 2.0 Rakenneuudistus-hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa. Soitessa Rakenneuudistus-hanketta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta valmistellaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakenneuudistus-hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyö jatkui Soite 2.1 Tulevaisuuden sote-keskukseksi nimetyssä täydennyshankkeessa.

Sote-uudistuksessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden järjestäminen kootaan hyvinvointialueille. Uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja johtamisen kehittäminen edellyttää tutkittua tietoa ja tiedolla johtamista.

Rakenneuudistusta tarvitaan, koska väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu. Rakenneuudistus-hankkeessa keskitytään muun muassa erilaisten tietoteknisten ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja parantamiseen tukemaan toimintatapojen ja -prosessien uudistamista ja yhtenäistämistä Soitessa.

Soitessa Rakenneuudistus-hanketta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta valmistellaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakenneuudistus-hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyö jatkui Soite 2.1 Tulevaisuuden sote-keskukseksi nimetyssä täydennyshankkeessa.

Lisää tietoa sote-uudistuksesta saat soteuudistus.fi-sivustolta.


Rakenneuudistus Soitessa

Valmistelutyötä on tehty Soitessa vapaaehtoisena valmisteluna sote-uudistushankkeissa syksystä 2020. Nyt valmistelutyö jatkuu väliaikaisen toimielimen johdolla kohti hyvinvointialuetta. Rakenneuudistus-hankkeessa kehitetään muun muassa seuraavia palveluita:

Alueellinen järjestäminen

Palveluja ja organisaatiota kehitetään, jotta palvelut, rakenteet ja hallintomalli voidaan jatkossa tuottaa hyvinvointialueena tarkoituksenmukaisella tavalla. Organisaation ympäristövastuullisuutta kehitetään, paperisia lomakkeita ja sopimuksia muutetaan sähköiseen muotoon sekä varmistetaan rahoituksen riittävyys palvelujen tuottamiseen. 

Sähköiset palvelut

Asiakasohjausta, sähköistä ajanvarausta ja etäpalveluita kehitetään Soitessa käytäntöjen ja tietojärjestelmien kehittämisen kautta. Sähköisten palveluiden kehittäminen on yksi selkeä painopiste Soitessa. Sähköisen asioinnin kautta yhä useampi asiakas ja potilas saa asiansa hoidetuksi sujuvasti ajasta ja paikasta riippumatta. Rakenneuudistus-hankkeessa Soitessa muun muassa laajennetaan Omaolo-palvelun käyttöä, otetaan käyttöön Terveyskylän digihoitopolkuja ja edistetään etähoitoa.

Johtaminen ja ohjauksen kehittäminen

Jotta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pystyy toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan asukkailleen oikeantyyppisiä palveluja, tarvitaan oikeaa ja ajantasaista tietoa alueen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tarjottavien sote-palvelujen kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Ydinajatuksena on se, että kerätyn tiedon perusteella pystytään ennakoimaan eri toimenpiteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhteita ja vaikutusta tulevaisuudessa. Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

OT-keskus

Ot-keskus on pääosin verkostomaisena kokonaisuutena toimiva lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenne, jonka tehtävänä on kaikkein vaativimpien palveluiden tuottaminen ja varmistaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja palveluiden koordinaatio erityisvastuualuetasolla. Osaamis- ja tukikeskusmalli kehitetään vaativiin ja harvinaisiin asiakastilanteisiin ensisijassa ammattilaisten työn tueksiTavoitteena on tarjota apua ja tukea lapsille, nuorille ja perheille, joiden tilanne harvinaisuutensa, vaikeutensa tai kompleksisuutensa vuoksi tarvinnee vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista.

 

Yhteystiedot

Vastuu- ja yhteyshenkilö
Eija Kellokoski-Kari
puh. 040 804 2981