Terveyspalvelut ➔ Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan hoidon turvallisuuden. Potilaan näkökulmasta hoidon hyvä laatu tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua ja siihen kuuluvat:

  • Yleinen hoidon turvallisuus, sisältäen infektioturvallisuuden
  • Lääkintälaitteiden laiteturvallisuus sekä
  • Lääkehoidon turvallisuus


Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa. Hoidon haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi, kirurginen virhe lääkitys- ja laitevirhe.

Hyvä potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Potilailla ja omaisilla on tärkeä rooli turvallisuuden edistämisessä. Siksi on tärkeää, että potilas tai hänen läheinen antaa hoidon aikana kaikki tarvittavat taustatiedot hoitoa varten sekä kertoo toiveet ja oireet. Toipumisen kannalta on tärkeää, että potilas osallistuu mahdollisimman paljon hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeää on myös kysyä ja tarkentaa hoito-ohjeita, jotta jatkohoito onnistuu oikealla tavalla.


Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa toimii potilasta avustava potilasasiamies. Hän antaa potilaalle tai tämän läheiselle tietoa oikeuksista ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa.


Potilaspalaute

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on käytössä sähköinen potilastyytyväisyyden ja potilaspalautteiden antamis- ja keräystapa, jonka avulla saadaan myös potilasturvallisuutta koskevaa tietoa. Muistutukset, potilasvahingot ja kantelut eivät sisälly palautejärjestelmään, vaan niiden käsittely aloitetaan täyttämällä erillinen ilmoituslomake. Aiheesta tarkemmin palautesivullamme.


Vaaratapahtuma

Tavoitteenamme on hyvä, turvallinen hoito ja tuki. Tästä huolimatta on mahdollista, että erilaisista ulkoisista syistä (häiriöt järjestelmissä, tiedonkulussa, töiden keskeytykset, kiiretilanteet henkeä uhkaavissa tilanteissa) johtuen aiheutuu vaaratilanteita. Raportoimme nämä vaaratapahtumat, käsittelemme ne ja etsimme niihin johtaneet syyt oppiaksemme virheistä ja kehittääksemme toimintaamme turvallisemmaksi.


Vaaratapahtuma on joko:

  • läheltä piti -tilanne, jolloin tilanne huomataan ajoissa eikä potilaalle aiheudu siitä haittaa
  • haittatapahtuma, jossa potilaalle aiheutuu hoitoon kuulumatonta haittaa

Jos hoitosi aikana havaitset tilanteita, joista olisi voinut aiheutua tai aiheutui haittaa, toivomme, että tekisit vaaratapahtumailmoituksen tai annat muuten palautetta hoidosta. Ilmoituksen tai palautteen voi tehdä nimettömänä. Jos haluat saada ilmoitukseen tai palautteeseen vastauksen on hyvä laittaa yhteystiedot mukaan. Kaikki ilmoitukset ja palautteet käsitellään asianosaisten yksiköiden kanssa. 

Hoidon aikana voit myös heti ottaa havaitsemasi vaaratapahtumat puheeksi suoraan henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi jos olet epävarma saamiesi lääkkeiden oikeellisuudesta.


Tee vaaratapahtumailmoitus


Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot

Käyntiosoite:
Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
y-siipi, 0. krs.

Sosiaali- ja potilasasiamies
Tina Sandström  
puh. 044 723 2309
ma-pe klo 9.00-14.30

Yhteydenottopyynnön voi myös jättää puhelinvastaajaan tai sähköpostilla. Huom ! Sosiaali- ja potilasasiamiehen sähköpostiosoite on suojaamaton. Ethän lähetä luottamuksellisia ja/tai salassa pidettäviä potilas- tai asiakastietoja sähköpostitse.