Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Perhekeskus

Perhekeskuksen palvelut on tarkoitettu kaikille maakunnan lapsiperheille. Perhekeskus sisältää hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut - perhekeskus verkostoi nämä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Soiten perhekeskuspalveluihin kuuluvat:
Nämä tekevät tiivistä yhteistyötä muiden perhekeskusverkostoon kuuluvien palveluiden kanssa.
Laajempaan perhekeskusverkostoon kuuluvat esimerkiksi:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat:
 • kuntien varhaiskasvatus
 • esi- ja perusopetus
 • toisen asteen opetus
 • kuntien hyte-toiminta
 • nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuripalvelut
 • paikallisia järjestöjä
 • seurakunnat
 • Kela

Perhekeskusverkoston tehtävät

Perhekeskusverkoston yhteisenä tehtävänä on:
 • edistää ja seurata lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia
 • tukea vanhemmuudessa ja parisuhteessa
 • tarjota varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta
 • auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen
 • ottaa huomioon perheiden monimuotoisuus
 • ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa
 • vahvistaa vertaistuen saantia ja yhteisöllisyyttä
 
Verkostomainen perhekeskus toimii yhteisesti kehitettyjen toimintamallien ja tiivistetyn yhteistyön kautta. Keski-Pohjanmaalla on kolme verkostomaista perhekeskusta: Kokkolan, Lestijokilaakson sekä Perhonjokilaakson perhekeskusalueet, joista kukin vastaa oman alueensa lapsiperheväestöstä. Näiden lisäksi jokaisessa kunnassa on perhekeskuksen toimipisteitä, joissa toteutetaan sekä perhekeskuksen sosiaali- ja terveyspalveluita että muita palveluverkoston palveluita lähipalveluperiaatteella. Jokaisessa kunnassa on kohtaamispaikkoja, jotka tukevat perheiden yhteisöllisyyttä ja vertaistuen saantia.

Yhteistyö eri toimijoiden kesken tiivistyy

Perhekeskustoiminta tiivistää sosiaali- ja terveyspalveluiden, sivistyspalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä yhteisten toimintakäytäntöjen avulla.

Perheohjaajien ja terveydenhoitajien yhteisvastaanotot kanta-Kokkolan neuvoloissa lisäävät mahdollisuutta moniammatilliseen ja varhaiseen tukeen perheen tilanteen sitä vaatiessa. Tapaamiset ovat luottamuksellista ja maksutonta matalan kynnyksen keskustelutukea ja ohjausapua neuvolassa tai perheen kotona. Toiminta on tarkoitettu vauvaa odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille ja tapaamisia järjestetään perheen tarpeen mukaan, keskimäärin 1-3 kertaa. Perheohjaajat jalkautuvat neuvoloihin kuukausittain. Voit pyytää tapaamista omasta neuvolastasi.

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyönä toteutettavat Leikki-ikäisen neurologinen arvio (LENE) –tutkimukset lisäävät perhelähtöisyyttä ja mahdollisuutta entistä oikea-aikaisempaan tukeen. Lapsi saa mahdollisuuden tehdä tehtäviä tutussa ympäristössä omassa päiväkodissa ja varhaiskasvatuksen ja neuvolan ammattilaisten yhteinen arviointi mahdollistaa luotettavan ja ajantasaisen arvion lapsen kehityksestä.

LENE–tutkimuksia tehdään tällä hetkellä yhteistyönä Kokkolan neuvoloiden ja Koivuhaan, Peurankadun, Tulliharjun ja Kiviniityn päiväkotien sekä Kannuksen ja Toholammin neuvoloiden ja päiväkotien kanssa. Tietojen siirtämiseen varhaiskasvatuksen ja neuvolan välillä pyydetään huoltajilta kirjallinen suostumus. Voit kysyä lisää lapsesi päiväkodista tai neuvolasta.

Lapset puheeksi –menetelmä on tutkimusnäyttöön perustuva, kaksiportainen eri sosiaali- ja terveyspalveluihin ja lapsen kehitysympäristöihin soveltuva työmenetelmä, johon kuuluvat Lapset puheeksi -keskustelu sekä Lapset puheeksi -neuvonpito. Tarkoituksena on tukea lasten ja perheiden arjen sujumista, vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä ja ennaltaehkäistä ongelmia.

LP-neuvonpidon avulla kootaan ne toimijat yhteen, jotka voivat lasta ja perhettä auttaa. Tämä edesauttaa sopivan, konkreettisen ja suunnitelmallisen avun saamista. Työmenetelmän avulla myös lisätään perheiden osallisuutta palveluissa sekä kodin ja muun kehitysympäristön yhteistyötä. 

Lapset puheeksi toimintamallia viedään koko maakuntaan osana perhekeskustoimintaa ja menetelmäosaajia on niin sosiaali- ja terveysalan, kuin varhaiskasvatuksen, oppilashuollon, opetuksen ja nuorisotyön ammattilaisissa. Yhteisiä linjauksia käytöstä on tehty niin, että toimintamalli palvelisi tasapuolisesti sekä universaalisti että tarvittaessa kaikkia maakunnan perheitä. Voit pyytää Lapset puheeksi -keskustelua ja lisätietoja perheesi palveluista tai perhekeskuskoordinaattoreilta.

Perhekeskuksen jalkautuvien palveluiden koordinoinnista vastaava lapsiperheiden palveluohjaus lisää matalan kynnyksen vaikuttavaa palvelua, toimijoiden tavoitteellista yhteistyötä, näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä sekä asiakkaan osallisuutta. Lapsiperheiden palveluohjauksessa annetaan konsultaatiota ja palveluneuvontaa sekä organisoidaan Lapset puheeksi -neuvonpitoja sekä verkostopalavereita lähelle perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on ollut käynnissä 1.4.2019 alkaen ammattilaisille ja sen on tarkoitus laajentua perheille ja kytkeytyä vahvemmin lapsiperheiden sosiaalipalveluihin vuoden 2020 aikana.

Apu-Nappi 24/7 lapsiperheille