Terveyspalvelut ➔ Opiskeluterveydenhuolto ➔

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Opiskeluterveydenhuollon piirissä oleville asiakkaille tarjotaan terveydenhoito- ja sairaanhoitopalveluita mukaan lukien suun terveydenhuollon ja mielenterveyden palvelut.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy:

  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen.


Opiskelijoiden terveystarkastukset ja terveysneuvonta sekä suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelut

Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä ja lääkärin tarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Tarkastuksessa pyritään saamaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta.

Suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelut ovat osa opiskelijan terveydenhuoltoa. Jokaisella opiskelijalla on oikeus kerran opiskeluaikana päästä suun terveystarkastukseen. Tarkastukset ja jatkohoidot tehdään terveyskeskuksen hammashoitoloissa yksilöllisen tarpeen mukaan. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

15 vuotta täyttäneiden asiakkaiden käyttämättä tai peruuttamattomasta lääkäriajasta tai suun terveydenhuollon vastaanottoajasta peritään maksu (51,40 €), ellei poisjäännille ole perusteita. Peruutus on tehtävä 2 vrk ennen varattua aikaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa asiakaskäynnit terveydenhoitajalla ovat edelleen maksuttomia.

 

Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta

Terveydenhoitajien avovastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. Vastaanottoajat vaihtelevat koulukohtaisesti. Tyypillisiä vastaanotolla käsiteltäviä asioita ovat sairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvä neuvonta ja omahoidon ohjaus, sairauksien seuranta, psykososiaalisen tuen antaminen, tapaturmien ensiapu, rokotustoiminta ja seksuaalisuus- ja ehkäisyneuvonta.

Jos opiskelija tarvitsee sairaslomatodistuksen, hänen on tultava  vastaanotolle. Todistusta ei kirjoiteta jälkikäteen tai puhelimitse.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään kunnassa sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta heidän asuinkunnastaan ja ne ovat käytettävissä myös työharjoittelun aikana. Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Sen jälkeen maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti osassa palveluja (mm. suunterveydenhuolto, lääkärin vastaanotto). Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Opiskeluterveydenhuollossa on sekä täysi-ikäisiä, että alaikäisiä opiskelijoita. Huoltajien rooli on vähäisempi kuin kouluterveydenhuollossa mutta yhteistyö muita hyvinvointipalveluita tuottavien tahojen kanssa korostuu. Keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, ammattitaito, asiantuntijuus, tasavertaisuus ja luottamuksellisuus.


Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto on siirtynyt Kelan järjestämäksi ja YTHS:n tuottamaksi 1.1.2021 alkaen. Kokkolan AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa YTHS:n Kokkolan toimipiste, Talonpojankatu 2B (yliopistokeskus Chydenius).

Vastaanotoille on varattava aika. Tarkempaa tietoa palveluista ja ohjeet palveluihin hakeutumiseksi saat YTHS:n verkkosivuilta osoitteessa www.yths.fi.


Opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Opiskeluterveydenhuolto tarkastaa kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa joka kolmas vuosi. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain.


 

Löydät meidät Instagramista: