Terveyspalvelut ➔ Kouluterveydenhuolto ➔

Kouluterveystarkastukset 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.

Tarkastukset perustuvat 2011 annettuun valtakunnalliseen asetukseen (338/2011). Terveystarkastuksiin sisältyy yksilöllinen, oppilaan kehitysvaiheen mukainen, terveysneuvonta.


1. luokan oppilaan kouluuntulotarkastus

Lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon piiriin sinä syksynä, kun hän aloittaa koulun.
 

Kouluuntulotarkastuksen tavoitteena on aloittaa mahdollisimman hyvä yhteistyö vanhempien ja kouluterveydenhuollon välillä ja tukea lasta ja perhettä koulun aloituksessa

Koulutulokkaan terveystarkastus tehdään kesällä ennen koulun alkamista tai viimeistään ensimmäisen luokan syksyn aikana. Kutsu terveystarkastukseen lähetetään keväällä kirjeitse huoltajalle. Samalla lähetetään vanhempien esitietolomake sekä päihdekysely, jotka palautetaan terveydenhoitajalle tarkastuksen yhteydessä.


Huoltaja varaa ajan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.  Ennen terveystarkastusta terveydenhoitaja tutustuu lastenneuvolasta saatuihin tietoihin lapsen aiemmasta terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksista.

Terveystarkastuksen tärkein työväline on terveyskeskustelu, jossa pääosassa on lapsi ja perhe. Keskustelun pohjana on vanhempien/huoltajien täyttämä esitietolomake. Vanhempien ja lapsen kanssa keskustellaan kaikista koulun aloittavan oppilaan terveyteen ja kouluhyvinvointiin liittyvistä asioista kuten:

 • lapsen ja vanhempien mieltä askarruttavista asioista
 • perheen terveystottumuksista
 • lapsen tunne-elämästä ja sosiaalisista taidoista
 • annetaan tietoa kouluterveydenhuollon palveluista
Ydinajatuksia ovat kodin ja koulun yhteistyön perustan rakentaminen, vanhempien motivointi koulun käynnin suhteen sekä vanhemmuuden tukeminen.

Lapsen terveydentilan arviointiin kuuluvat:
 • pituus
 • paino
 • kasvun seuranta
 • ryhti
 • kauko- ja lähinäkö
 • kuulo
 • verenpaine
 • puuttuvien rokotusten täydentäminen

Terveyskeskustelun painopistealueet
Vanhempien kanssa keskustellaan asioista, joilla vanhemmat voivat tukea lapsen koulunkäynnin aloitusta ja jaksamista. Näitä voivat olla:
 • Riittävä lepo ja uni
 • Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu
 • Tuki/apu läksyjen teossa
 
Terveydenhoitaja ja vanhemmat laativat yhdessä oppilaan terveydenhuoltosuunnitelman.

Lääkärintarkastus on osa laajaa terveystarkastusta, jonka tekevät lääkäri ja terveydenhoitaja yhdessä tai yhteistyönä. Siihen kuuluu myös vanhempien haastattelu ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin arvioiminen laaja-alaisesti. Vanhempien luvalla voidaan myös pyytää muiden ammattihenkilöiden arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista päivähoidossa, esiopetuksessa ja koulussa.

5. luokkalaisen laaja-alainen terveystarkastus / terveydenhoitaja ja lääkäri

Terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan tarkastuksen, opettajan haastattelun sekä vanhempien tapaamisen ja haastattelun lääkärintarkastuksen yhteydessä.
 
Tarkastukseen liitetään kirjalliset kyselyt oppilaalle ja huoltajille. Tavoitteena on kartoittaa mahdollisimman laaja-alaisesti lapsen hyvinvointia, mahdolliset terveysriskit ja kouluviihtyvyys.
 
Opettajan haastattelut
Terveydenhoitaja haastattelee opettajaa ennen terveystarkastusten aloittamista ja kirjaa opettajan esiintuomat koulunkäyntiä koskevat tiedot oppilaista terveyskertomukseen.

Terveydenhoitajan tapaaminen
Terveydenhoitajan tapaamisessa keskustellaan oppilaan terveyteen ja kouluhyvinvointiin liittyvistä asioista. Keskustelun pohjana käytetään oppilaan täyttämää terveyskyselylomaketta (THL) sekä huoltajien täyttämää THL:n kyselykaavaketta.
 
Huoltajilla sekä koululaisella on mahdollisuus keskustella heitä askarruttavista asioista. Tapaaminen on vuorovaikutteista siten, että kaikkien osapuolten näkemys tulee esille.
Tapaamisessa käsitellään mm seuraavia asioita:

 • Perhe sekä lapsen kotiympäristö
 • Koulunkäynnin sujuminen
 • Kaveripiiri ja sosiaaliset suhteet niin koulussa kuin kotonakin
 • Harrastukset
 • Terveystottumukset; tupakointi, hygienia, liikunta, ruutuaika, ravitsemus, lepo
 • Terveydentila
 • Koululaisen näkemys itsestään sekä perheyhteisön vuorovaikutus
Tutkimukset  
 • pituus, paino
 • ryhti ja skolioositutkimus
 • verenpaineen mittaus

Terveyskeskustelun painopistealueet

 • koulussa selviytyminen ja viihtyminen, koulukiusaaminen
 • murrosikä
 • tupakointi, päihteet
 • syrjäytymisuhassa olevat oppilaat
 • koti, vapaa-aika
 
Lääkärintarkastus
Lääkärintarkastukseen kutsutaan vanhemmat mukaan ja varataan riittävästi aikaa keskustelulle vanhempien kanssa. Fyysinen tarkastus suoritetaan kuten ensimmäisellä luokalla, huomioiden erityisesti puberteettikehitys.
  
Terveydenhoitosuunnitelma laaditaan ja kirjataan kuten 1-luokkalaisen tarkastuksessa.
 

8. luokkalaisen laaja tarkastus

Terveystarkastus tehdään seitsemännen luokan kesällä ennen koulun alkamista tai viimeistään seitsemännen luokan aikana. Kutsu terveystarkastukseen lähetetään keväällä kirjeitse huoltajalle. Samalla lähetetään vanhempien esitietolomake sekä päihdekysely, jotka palautetaan terveydenhoitajalle tarkastuksen yhteydessä. Huoltaja varaa ajan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Seitsemännen luokan tarkastus on osa kahdeksannen luokan laajaa terveystarkastusta, johon vanhemmat kutsutaan mukaan. Terveydenhoitaja tapaa oppilaan myös kahdeksannella luokalla. Kahdeksannen luokan lääkärin tarkastuksessa tehdään Nuorison terveystodistus.

Kahdeksannen vuosiluokan laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan oppilaan mahdolliset rajoitteet ja erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta. Sitä varten suunnitellaan ja käynnistetään tarvittavat tutkimukset ja tukitoimet yhteistyössä muun oppilashuollon ja erityisesti koulun oppilaanohjaajan kanssa.