Terveyspalvelut ➔ Asiakkaan ja potilaan oikeudet ➔

Informointi, suostumus ja kielto-oikeus

Hoidon turvallinen toteuttaminen edellyttää, että potilasta hoitavalla henkilökunnalla on ajan tasalla olevat, tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta, lääkityksestä ja tutkimustuloksista. Suostumuksilla ja kielloilla potilas itse voi vaikuttaa siihen, miten ja missä tiedot ovat hyödynnettävissä, jos/kun hoitoa annetaan Soiten eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ulkopuolella.


Informointi

1.1.2017 alkaen terveydenhuollon potilasrekisterin ja sosiaalihuollon henkilörekisterin pitäjä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu kuntayhtymä Soite. Kokkolan soten vanhat terveydenhuollon potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakasrekisteri ovat siirtyneet uudelle rekisterinpitäjälle. Soiten potilastietojärjestelmässä ei voi asettaa kieltoja tietojen luovuttamiseen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän eri terveydenhuollon toimintayksiköiden välille.

Soitessa syntyneitä ja tallennettuja potilastietoja saa luovuttaa potilasrekisterin ulkopuolelle (esim. toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityislääkärille) vain potilaan suostumuksella tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden käsittelyä valvotaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet potilastietoihin on rajattu työntekijän työtehtävien perusteella. Potilastietoja saavat käsitellä hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt vain hoidon vaatimassa laajuudessa.

Jokainen Soiten potilas on informoitava Potilastiedon arkistosta ja sähköisestä lääkemääräyksestä. Informointi suoritetaan kerran ja toteutuneesta informoinnista kirjataan merkintä sähköiseen potilastietojärjestelmään. Informointiin sisällytetään tieto potilaan kielto-oikeudesta. Valtakunnallisen sähköisen potilastietoarkiston tietojen käyttöön tarvitaan informoinnin lisäksi erillinen suostumus. Suositeltavaa on, että potilaat kuittaavat itse informoinnin saaduksi, antavat suostumuksen ja hallinnoivat  kieltoja  Omakanta-palvelussa.

Suostumus

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassapidettäviä, eikä niitä saa luovuttaa sivulliselle ilman asianomaisen kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi toimintayksikössä asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Myös asiakkaan omaiset ovat pääsääntöisesti asiakas- ja potilasasiakirjoihin nähden sivullisia.

Soitessa terveydenhuollon asiakkailta kysytään Potilastiedon arkiston informoinnin yhteydessä suostumus tietojen luovuttamiseen Soiten potilasrekisterin ulkopuolelle ja valtakunnallisesta sähköisestä Potilastiedon arkistosta. Potilas voi kiellolla rajata suostumuksen laajuutta, mutta ei voi kieltää tietojensa tallentamista Potilastiedon arkistoon.

Suostumus potilastiedon arkiston tietojen käytöstä pyydetään kerran ja se on voimassa valtakunnallisesti. Suostumuksen voi halutessaan myös peruuttaa. Suostumuksen tai sen peruutuksen voi käydä myös tekemässä itse Omakanta-palvelussa.

Huoltaja antaa suostumuksen alaikäisen puolesta, mutta itse hoidostaan vastaava nuori voi antaa suostumuksen myös itse. Laillinen edunvalvoja, joka vastaa myös huollettavansa terveysasioista, voi antaa suostumuksen huolettavansa puolesta.

Jos asiakas- ja potilastietoja on luovutetaan muille kuin terveydenhuollon toimijoille,  asiakkaalta pyydetään siihen aina suostumus. Suostumuksella henkilö hyväksyy tietojensa käsittelyn:

  • vapaaehtoisesti
  • yksilöidysti
  • tietoisesti

Suostumuksessa on oltava tiedot mitä tietoja luovutetaan, minne ja miksi. Suostumus on  kertaluonteinen.

Pääsääntöisesti suostumus pyydetään kirjallisena, mutta potilastietoja voidaan tietyissä tapauksissa luovuttaa myös suullisen tai asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen tai lain perusteella. Suostumukset ja lakiin perustuvat luovutukset on kuitenkin aina kirjattava potilastietoihin.

Suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa toiselle terveydenhuollon organisaatiolle tai ammattihenkilölle, kun tiedot ovat tarpeen potilaan hoidon tai tutkimuksen järjestämiseksi. Esimerkiksi, kun terveyskeskuslääkäri tekee lähetteen sairaalaan eikä potilas kiellä lähetteen tekemistä, on kyse asiayhteydestä ilmenevästä suostumuksesta.

Lisäksi suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella voidaan toimittaa yhteenvedon annetusta hoidosta potilaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon organisaatiolle tai ammattihenkilölle ja potilaan hoidosta vastaavaksi lääkäriksi mahdollisesti nimetylle lääkärille. Esimerkiksi sairaalassa potilaalta kysytään saako palautteen hoidosta lähettää lähetteen tehneelle yksityislääkärille (suullinen lupa) tai kerrotaan, että yhteenveto annetusta hoidosta lähetetään jatkohoitopaikkaan (asiayhteydestä ilmenevä lupa, ellei potilas kiellä tietojen lähettämistä).

Ilman suostumusta asiakkaan ja potilaan tietoja voi luovuttaa vain jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen säädetty velvoite tai oikeus. Esimerkiksi tietoja voidaan joutua luovuttamaan virka-aputehtävän suorittamiseksi, tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi tai viranomaisen tai ministeriön luvan perusteella. Myös esim. tajuttoman tai muuten toimintakyvyttömän potilaan hoidossa välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa Potilaslain § 13 perusteella.


Kielto

Potilastiedon arkistoa koskevalla kiellolla potilas kieltää Soiten tietojen näkymisen potilastiedon arkiston kautta muille terveydenhuollon organisaatiolle kuten työterveyshuolto, yksityinen terveydenhuollon toimija tai yliopistollinen sairaala.

Hän voi myös rajata kiellon siten, että se koskee johonkin toimintayksikköön, rekisteriin, vuodeosastojaksoon tai yksittäiseen käyntiin liittyviä tietoja. Kiellon voi tehdä ja peruuttaa Omakanta-palvelussa ja jos mahdollisuutta sähköisen palvelun käyttöön ei ole, niin Soitessa tietosuojavastaava ja potilasasiamies ottavat kieltoja ja niiden peruutuksia vastaan virka-aikana. Kiellon tekijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Kiellon voi tehdä vain henkilö itse. Jos potilas ei esim. sairauden tai vamman takia pysty tekemään kieltoa, niin kukaan muukaan ei voi sitä tehdä. Aiemmin asetetun kiellon voi potilaan edustaja peruuttaa. Alaikäinen voi tehdä kiellon, jos hän kykenee päättämään itse hoidostaan. Lapsen huoltajalla tai muulla edustajalla ei ole potilaslain perusteella oikeutta tehdä kieltoa lapsen puolesta. Kiellon peruutuksen he voivat kuitenkin tehdä.

Kiellon voi tehdä myös siten, että hätätilanteessa tiedot ovat kuitenkin käytettävissä.

Potilaan käyttämä kielto-oikeus on ehdoton, mutta voi vaikeuttaa potilaan hoitoa. Potilasta hoitava terveydenhuollon ammattilainen ei edes tiedä, ettei hänellä ole hoitotilanteessa käytettävissä kaikkia mahdollisesti tarvittavia tietoja ja voi tehdä tästä syystä väärän ratkaisun. Jos hätätilanteita ei ole rajattu kiellon ulkopuolelle, kiellon kohteena olevia tietoja ei voida käyttää apuna hoidossa edes hätätilanteessa.